Πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης τύπου (ΠΕΕ 23/19)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-08-30

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 41/23.07.2019 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 296/24.07.2019 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης τύπου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους ειδικούς όρους.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 30.08.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0439 ή 0419 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019 - CPV: 72314000-9.