Δωδεκάμηνη Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 800 kVA (ΠΕΕ 19/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-05-18

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 42/10.4.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθμ. 218/15.04.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ. 3943/16.04.2020 απόφασης έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το επόμενο οικονομικό έτος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την Δωδεκάμηνη Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 800 kVA  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. [CPV:34913000-0 και 50532300-6].

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 18.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Για την κατάρτιση της Τεχνικής Προσφοράς (δικαιολογητικά Επαγγελματικής και Τεχνικής Καταλληλότητας κ.λπ.), ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές.

 Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.864,40 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 1439 (ποσό €1.370,00 + 328,80€ ΦΠΑ= 1.698,80 με το ΦΠΑ 24%) και 0879 (ποσό €940,00 + 225,60€ ΦΠΑ = 1.165,60 με το ΦΠΑ 24%) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικών ετών 2020 (ΚΑΕ 1439=1.698,80 & ΚΑΕ 0879=588,00€) και 2021 (ΚΑΕ 0879=577,60€).

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής) και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους.