Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης Μονώσεων Δωμάτων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-05-18

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 44/24.04.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 221/24.04.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης Μονώσεων Δωμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 18.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €4.999,68 με το Φ.Π.Α. 24% (4.032,00€ χωρίς ΦΠΑ + 967,68€ ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020 (CPV: 50800000-3).