Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-08-30

Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσεται:

Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1057/7.7.2020 τ.Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP17076.

Προκήρυξη