Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) λίτρων πετρελαίου κίνησης


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-08-28

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθ. 57/29.07.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθ. 253/29.07.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) λίτρων πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου κατά το έτος 2020.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτιρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 28.08.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.200,00 με το Φ.Π.Α. 24% (1.774,19€ χωρίς ΦΠΑ + 425,81€ ΦΠΑ 24%)και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1611.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV 09134200-9).