Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 13772/25.08.2020 (ΑΔΑ: 6Ε3Β469Β7Ι-Ψ0Ν) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "HapticSOUND"


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 13772/25.08.2020 (ΑΔΑ: 6Ε3Β469Β7Ι-Ψ0Ν) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "HapticSOUND".