Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ιστορία στις Πόλεις: Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (CARAT)», Κωδικός ΟΠΣ: 5030606


Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία στις Πόλεις: Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (CARAT)» και κωδικό ΟΠΣ: 5030606, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, Δράση Εθνικής Εμβέλειας “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).


Για την υποβολή αίτησης: εδώ

Λήψη Αρχείων / Downloads