Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 310/10-12-2020 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 16737/08-10-2020 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΩΡ8469Β7Ι-Θ6Γ