Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Εισαγωγή αιτούντων μετεγγραφή 2020-2021


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-12-18

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής καλούνται από 11 έως και 18 Δεκεμβρίου 2020 να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση μετεγγραφής
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
  3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο όπου θα απεικονίζεται ευκρινώς μόνο το πρόσωπό του φοιτητή)
  4. Το .pdf αρχείο της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/
  5. Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά αναφέρονται στην Eγκύκλιο δικαιολογητικών μετεγγραφών 167036/Ζ1/8-12-2020  καθώς και στην Εγκύκλιο για Μετεγγραφές/Μετακινήσεις 2020-2021.
  6. Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής λόγω αδελφού, αν δεν υπεβλήθη από τον αδελφό δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής ή της Υπεύθυνης δήλωσης που παράγεται μέσω της εφαρμογής Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης (εφόσον ο φοιτητής διαθέτει προσωπικό κωδικό taxisnet και λογαριασμό Τράπεζας) 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εγγραφής, τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή, αφού προηγουμένως συμπιεστούν σε ένα αρχείο (π.χ. .zip, .rar κ.λπ.). Το συμπιεσμένο αρχείο θα πρέπει να φέρει το όνομα:

Δικαιολογητικά_μετεγγραφής_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Το συμπιεσμένο αρχείο με τα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά θα αποσταλεί στο email της Γραμματείας daisecr@uom.edu.gr, κατά προτίμηση από το λογαριασμό email που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλήνιες εξετάσεις και μας έχει κοινοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ. Σ' αυτήν την περίπτωση, στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να γράφεται "Δικαιολογητικά μετεγγραφής <Ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός υποψηφίου>".
 
Παράλληλα, τα ίδια δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και έντυπα, μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής ή μέσω ταχυμεταφοράς. Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη Δικαιολογητικά μετεγγραφής <Ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός υποψηφίου>

Στοιχεία αποδέκτη:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εγνατία 156
Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη
Ημιώροφος - Γραφείο 9

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών, και εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφή, οι μετεγγραφόμενοι θα ειδοποιηθούν να αιτηθούν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης. Αφού οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, θα λάβουν μήνυμα στο προσωπικό email που δήλωσαν με οδηγίες για τη δημιουργία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.