ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020- 21


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλούνται να αποστείλουν αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (από το λογαριασμό email που είχαν δηλώσει και μας έχει κοινοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ) έως την Παρασκευή 18-12-2020 υπογεγραμμένη την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf ή jpg), όπως αυτά αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, στην αριθμ. 148236/Ζ1/30-10-2020 (ΦΕΚ 4806/τΒ΄/30-10-2020) απόφαση και στις αριθμ. 149130/Ζ1/2-11-2020 (ΑΔΑ: ΡΝ5Μ46ΜΤΛΗ-5ΚΠ) και 167036/Ζ1/8-12-2020 εγκυκλίους. Επιπλέον θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα: 

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση μετεγγραφής
  2. Συμπληρωμένη τη δήλωση ξένης γλώσσας
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
  4. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο, όπου θα απεικονίζεται ευκρινώς μόνο το πρόσωπό του φοιτητή)
  5. Αριθμό ΑΜΚΑ
  6. Δημόσιο έγγραφο, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απολυτήριο Λυκείου, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός και ο τόπος Μητρώου Αρρένων (για τους άρρενες επιτυχόντες)

 e-mail κατάθεσης δικαιολογητικών:iessecr@uom.edu.gr

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και σε έντυπη μορφή, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γραμματεία Τμήματος Διεθνώνκαι Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ημιώροφος

Εγνατία 156

546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον εγκριθεί η αίτηση, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.