Αγορά ακινήτου (92/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-04-23

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α.  Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

2. Του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Του  N. 4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143/2014).

4. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

5. Του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ., προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».

6. Το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 1041/1980 (Α΄ 75) σε συδυασμό με το άρθρο Πρώτο, παράγραφος 6, υποπαράγραφος Ε.6, περίπτωση 3 του ν. 4092/2012 (Α΄222) και  το άρθρο Πρώτο, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ.11 του Ν. 4152/2013 (A΄ 107).

7. Το άρθρο 324 του ν. 4700/2020 "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις", (Α΄127).

Β. Την υπ’ αριθ. 5/23-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θέμα 1ο (ΑΔΑ: ΨΡ9469Β7Ι-ΖΝ0), με την οποία εγκρίθηκε το κτιριολογικό σημείωμα του κ. Πρύτανη (υπ’ αριθμ. πρωτ. 946/17-10-2019 έγγραφο του προς την Σύγκλητο).

Γ. Την υπ’ αριθμ. 6/13-11-2019 απόφαση της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θέμα 8ο, (ΑΔΑ 6ΓΖ7469Β7Ι-ΑΧ7) με την οποία εγκρίθηκε το Κτιριολογικό Πρόγραμμα που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου για το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Δ. Το από 20-12-2019 Τεχνικό Δελτίο, για την "Αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας".

Ε. Την Συλλογική απόφαση Ε046 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο εγκρίθηκε έργο με κωδικό 2020ΣΕ04600000 ολικού προϋπολογισμού € 5.422.000 (ΑΔΑ: 9ΦΞΠ46ΜΤΛΡ-Ι0Π) για την αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΣΤ. Τις υπ’ αριθμ. 10/30.12.2020 (θέμα 1ο) και 12/22.01.2021 (θέμα 1ο) αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου περί της διενέργειας του διαγωνισμού και της έγκρισης του οικείου σχεδίου διακήρυξης.          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές, για την αγορά ακινήτου (κτιρίου) προς στέγαση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ελάχιστης συνολικής μεικτής επιφάνειας κτιρίου 2.850 m2 και ελάχιστης ωφέλιμης επιφάνειας 2.280 m2.

Συνολικός Προϋπολογισμός:  € 5.422.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής ΦΠΑ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) 046, με ενάριθμο 2020ΣΕ04600000.

Λήψη Αρχείων / Downloads