Γεωργίου Ανδρέας
 • 2310-891569
 • acg uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 305
 • Fax: 2310-891544

  Γεωργίου Ανδρέας

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Επιχειρησιακή Έρευνα"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1984).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1989)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Markov chains, mathematical human resource planning,
  • OR modeling in marketing, international management and operations management,
  • OR in healthcare management,
  • discrete event simulation and risk analysis,
  • multiple objectives and multiple criteria optimization,
  • AHP and ANP, performance evaluation and DEA. 

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (ΟΙ0525)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0525

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Επιχειρησιακή Έρευνα

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ανδρέας Γεωργίου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

   4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA100/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational ή Operations Research, Management Science, Quantitative Analysis) αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούν πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, μεθοδολογίες και γενικότερα οντότητες που έχουν κάποιο στόχο. Αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο της συστημικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, η Επιχειρησιακή Έρευνα μετεξελίσσεται σεν έναν από τους πυλώνες του αντικειμένου που έγινε γνωστό ως Business Analytics & Data Science μαζί με τις τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης και με τη στήριξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή, πρακτικά τις τρεις Επιστήμες των Αποφάσεων). Στο πλαίσιο του Business Analytics & Data Science αποτελεί την ενότητα που συνδέει την Περιγραφική και Προβλεπτική Αναλυτική (Descriptive and Predictive Avalytics) με την λήψη Αποφάσεων (Prescriptive Analytics). Το πακέτο αυτό των μεθοδολογιών εδράζεται πάνω στην υπολογιστική ισχύ που μας προσφέρει η Πληροφορική και προσφέρει απίστευτες δυνατότητες ς για την ανάλυση δεδομένων μικρού ή μεγάλου όγκου (Big Data Analysis). Η Επιχειρησιακή Έρευνα βρίσκεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ παντού (άσχετα αν δεν το γνωρίζετε) αφού κάθε δραστηριότητά μας εμπεριέχει την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης προσέγγισης υλοποίησής της. Έτσι βλέπουμε εφαρμογές της Επ. Έρευνας σε όλους τους κλάδους επιχειρησιακής δραστηριότητας (δημόσιο τομέα, άμυνα, ιατρική, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, μηχανολογικές εφαρμογές, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, κλπ).

  Στο μάθημα, αρχικά γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της συστημικής προσέγγισης στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και στην ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων (quantitative models) στο πλαίσιο του Prescriptive Analytics. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία του γραμμικού προγραμματισμού. Ειδικότερα, αναλύεται η γραφική αναπαράσταση των γραμμικών μοντέλων και η σχέση τους με τη μικροοικονομική ανάλυση, στοιχεία της μεθόδου simplex, η δυϊκή θεωρία και η σχέση της με την μικροοκονομική θεωρία και η ανάλυση ευαισθησίας των βασικών παραμέτρων των μοντέλων. ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται κυρίως στην καλλιέργεια της ικανότητας ανάπτυξης στοιχειωδών γραμμικών μοντέλων και ερμηνείας των αποτελεσμάτων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Ακολούθως αναλύονται ειδικές περιπτώσεις γραμμικών προβλημάτων που μας οδηγούν φυσιολογικά στη θεωρία δικτύων, όπως είναι το πρόβλημα μεταφοράς και το πρόβλημα της εκχώρησης. Τέλος, αναλύονται τα προβλήματα της βέλτιστης διαδρομής, του άριστου δέντρου ζεύξης, της μέγιστης ροής και του χρονικού προγραμματισμού έργων με τη μεθοδολογία PERT/CPM.

  Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

   

  Γενικές Ικανότητες

       

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  1.     Η φύση της Επιχειρησιακής Έρευνας/Ποσοτικής Ανάλυσης

  2.     Η μοντελοποίηση στη λήψη αποφάσεων – Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό

  3.     Μοντέλα και Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού

  4.     Γραφική μέθοδος

  5.     Η μέθοδος simplex

  6.     Ανάλυση Ευαισθησίας 1

  7.     Ανάλυση ευαισθησίας 2

  8.     Ειδικά γραμμικά μοντέλα

  9.     Πρόβλημα μεταφοράς και εκχώρησης

  10.  Εισαγωγή στην Θεωρία Δικτυωτής Ανάλυσης

  11.  Εφαρμογές της Ανάλυσης Δικτύων

  12.  Διαχείριση Έργων με τη μέθοδο PERT/CPM

  13.  Διαχείριση Έργων, πιθανοθεωρητικά μοντέλα

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Όλες οι διαθέσιμες ΤΠΕ χρησιμοποιούνται

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  65

  Αυτόνομη μελέτη

   85

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτές εξετάσεις με ανοικτού τύπου ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων στα ελληνικά.

  Προαιρετικές ασκήσεις (coursework)

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  •Γ. Οικονόμου & Α. Γεωργίου, «Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2011

  •Π. Υψηλάντη «Επιχειρησιακής Έρευνα», Εκδόσεις Προπομπός, 2006.

  •Σημειώσεις και υλικό από τον διδάσκοντα

   

  -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Operations Research

  European Journal of Operational Research

  Journal of The Operational Research Society

  Omega

  Decisions Sciences

  Interfaces

  Or MS Today

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (ΟΔ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: Γ’  υποχρεωτικό 

  Τμήμα :    Α-Μα

  Διδακτικές ώρες: 5 εβδομαδιαίως

  Διδάσκων: Ανδρέας Κ. Γεωργίου, 
   
                        Γραφείο 305, Κτίριο Θ’,
                         τηλ. 2301891569,  fax 2310891544,
                         email: acg@uom.edu.gr, Ιστοσελίδα: users.uom.gr/~acg,

   

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  •  Γ. Οικονόμου & Α. Γεωργίου, «Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2011
  • Π. Υψηλάντη «Επιχειρησιακής Έρευνα», Εκδόσεις Προπομπός, 2006.
  • Σημειώσεις και υλικό από τον διδάσκοντα

   

  Λογισμικό

  •  WinQSB, LINDO, Excel, POM/QM


  Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

  Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational ή Operations Research, Management Science, Quantitative Analysis) αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούν πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, μεθοδολογίες και γενικότερα οντότητες που έχουν κάποιο στόχο. Αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο της συστημικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, η Επιχειρησιακή Έρευνα μετεξελίσσεται σε έναν από τους πυλώνες του αντικειμένου που έγινε γνωστό ως Business Analytics & DataScience μαζί με τις τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης και με τη στήριξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή, πρακτικά τις τρεις Επιστήμες των Αποφάσεων). Στο πλαίσιο του Business Analytics & Data Science αποτελεί την ενότητα που συνδέει την Περιγραφική και Προβλεπτική Αναλυτική (Descriptive and Predictive Avalytics) με την λήψη Αποφάσεων (Prescriptive Analytics). Το πακέτο αυτό των μεθοδολογιών εδράζεται πάνω στην υπολογιστική ισχύ που μας προσφέρει η Πληροφορική και προσφέρει απίστευτες δυνατότητες ς για την ανάλυση δεδομένων μικρού ή μεγάλου όγκου (Big Data Analysis). Η Επιχειρησιακή Έρευνα βρίσκεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ παντού (άσχετα αν δεν το γνωρίζετε) αφού κάθε δραστηριότητά μας εμπεριέχει την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης προσέγγισης υλοποίησής της. Έτσι βλέπουμε εφαρμογές της Επ. Έρευνας σε όλους τους κλάδους επιχειρησιακής δραστηριότητας (δημόσιο τομέα, άμυνα, ιατρική, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, μηχανολογικές εφαρμογές, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, κλπ).

   

  Η Επιχειρησιακή Έρευνα ξεπήδησε από την ανάγκη αντιμετώπισης επιχειρησιακών (operations) προβλημάτων στο τομέα της άμυνας που διερευνήθηκαν/αντιμετωπίστηκαν (research) κυρίως από τις συμμαχικές δυνάμεις κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή σε ένα περιβάλλον με έντονη αβεβαιότητα (στοχαστικότητα), ανταγωνισμό (σύρραξη) έλλειψη πόρων και ρίσκο. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όμως, τα συναντάμε σε κάθε περιβάλλον επιχειρησιακής (αλλά και προσωπικής) δραστηριότητας και γενικότερα κάθε οργανισμού (συστήματος) και η διαπίστωση αυτή οδήγησε, από τη δεκαετία του 50 και μετά, σε περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε κάθε περιοχή όπου πολύπλοκα προβλήματα κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, ρίσκου, περιορισμένων πόρων και ανταγωνισμού έπρεπε να επιλυθούν.

  Στο μάθημα, αρχικά γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της συστημικής προσέγγισης στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και στην ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων (quantitative models) στο πλαίσιο του Prescriptive Analytics. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία του γραμμικού προγραμματισμού. Ειδικότερα, αναλύεται η γραφική αναπαράσταση των γραμμικών μοντέλων και η σχέση τους με τη μικροοικονομική ανάλυση, στοιχεία της μεθόδου simplex, η δυϊκή θεωρία και η σχέση της με την μικροοικονομική θεωρία και η ανάλυση ευαισθησίας των βασικών παραμέτρων των μοντέλων. ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται κυρίως στην καλλιέργεια της ικανότητας ανάπτυξης στοιχειωδών γραμμικών μοντέλων και ερμηνείας των αποτελεσμάτων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Ακολούθως αναλύονται ειδικές περιπτώσεις γραμμικών προβλημάτων που μας οδηγούν φυσιολογικά στη θεωρία δικτύων, όπως είναι το πρόβλημα μεταφοράς και το πρόβλημα της εκχώρησης. Τέλος, αναλύονται τα προβλήματα της βέλτιστης διαδρομής, του άριστου δέντρου ζεύξης, της μέγιστης ροής και του χρονικού προγραμματισμού έργων με τη μεθοδολογία PERT/CPM.

   

  Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροοικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

   

  Το μάθημα διδάσκεται σε αμφιθέατρο (δηλαδή δεν είναι εργαστηριακό), όμως οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να εξασκηθούν στη διαμόρφωση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στα εργαστήρια των τμημάτων και στο κέντρο Πληροφορικής (QSB, LINDO, QM/POM, Excel). Για το σκοπό αυτό δίνονται και κάποιες προαιρετικές ασκήσεις.


  Περίγραμμα διδακτικών ενοτήτων για 13 εβδομάδες

  1. Η φύση της Επιχειρησιακής Έρευνας/Ποσοτικής Ανάλυσης
  2. Η μοντελοποίηση στη λήψη αποφάσεων – Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό
  3. Μοντέλα και Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού
  4. Γραφική μέθοδος
  5. Η μέθοδος simplex
  6. Ανάλυση Ευαισθησίας 1
  7. Ανάλυση ευαισθησίας 2
  8. Ειδικά γραμμικά μοντέλα
  9. Πρόβλημα μεταφοράς και εκχώρησης
  10. 10. Εισαγωγή στην Θεωρία Δικτυωτής Ανάλυσης
  11. 11. Εφαρμογές της Ανάλυσης Δικτύων
  12. 12. Διαχείριση Έργων με τη μέθοδο PERT/CPM
  13. 13. Διαχείριση Έργων, πιθανοθεωρητικά μοντέλα

   

  Αξιολόγηση επίδοσης

  Γραπτές Εξετάσεις

   

  Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται με κλειστά βιβλία – Περαιτέρω οδηγίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο Compus


  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
   (ΠΣ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα πραγματοποιείται πολύ συνοπτική ανασκόπηση τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας και μεθοδολογίας εφαρμογής στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων. Δίνεται όμως έμφαση στη θεωρία ουρών αναμονής και στη μετάβαση στην τεχνική της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Για τις διδακτικές ανάγκες χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το μάθημα διαιρείται σε δύο ανισοβαρή τμήματα, εκ των οποίων το δεύτερο αναφέρεται στην προσομοίωση και το πρώτο στη συνοπτική εισαγωγή και στα συστήματα αναμονής και εξυπηρέτησης.

  Στόχοι μαθήματος: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  Αναπτύσσουν ένα μοντέλο προσομοίωσης, που θα περιγράφει ένα πραγματικό πρόβλημα, εντοπίζοντας τα σημαντικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη της βέλτιστης απόφασης με βάση του στόχους που τίθενται.

  Εφαρμόζουν μία συστηματική μεθοδολογία εντοπισμού των εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος και να διερευνούν τη δομή τους.

  Εντοπίζουν τη λύση η οποία παράγει τη βέλτιστη τιμή ενός μέτρου απόδοσης ή να συγκρίνουν εναλλακτικές προτάσεις αξιολογώντας τις προτεινόμενες λύσεις.

  Διερευνούν ένα πρόβλημα με τη μεθοδολογία της προσομοίωσης στον Η/Υ και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές της για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό περιβάλλον.

  Περίγραμμα μαθήματος:

  Η φύση της Επιχειρησιακής Έρευνας, Η προσέγγιση της λήψης αποφάσεων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων.

  Προσδιοριστικά μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας

  Γραμμικός προγραμματισμός

  Θεωρία Δικτύων

  Εισαγωγή στη μεθοδολογία της προσομοίωσης ? παραδείγματα

  Στοχαστικές μέθοδοι ? Συστήματα Αναμονής και εξυπηρέτησης

  Εφαρμογές συστημάτων αναμονής

  Γεννήτριες τυχαίων αριθμών και κατανομές διακριτών γεγονότων

  Επαλήθευση και εγκυρότητα μοντέλων προσομοίωσης

  Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων

  Ανάλυση περιπτώσεων προσομοίωσης

  Τελικές εξετάσεις.

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0709)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση στις μεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιμοποιώντας  ρεαλιστικά εκτεταμένα προβλήματα προερχόμενα από διάφορες εφαρμογές της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Αναδεικνύεται έτσι, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ποσοτικές μέθοδοι στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων και η χρησιμότητα, για το διοικητικό στέλεχος, του Η/Υ μαζί με το κατάλληλο λογισμικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι τα ποσοτικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν μία γενική κατεύθυνση προς την άριστη απόφαση, παρέχοντας επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες. Η βέλτιστη απόφαση προκύπτει λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη εκείνα τα στοιχεία που δεν δύνανται να ποσοτικοποιηθούν. Το μάθημα δρα συμπληρωματικά προς τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα (Επιχειρησιακή Έρευνα και Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων) που διδάσκονται στο Γ και Δ εξάμηνο αντιστοίχως. Από τη μία πλευρά ολοκληρώνεται μία ενότητα μαθημάτων παρουσιάζοντας εκτεταμένα, τρόπoυς χρήσης των εργαλείων που διδάχθησαν, αλλά σε πραγματικό χρόνο στο εργαστήριο. Από την άλλη, συμπληρώνει το υλικό με την προθήκη μερικών μεθοδολογιών του μαθηματικού Προγραμματισμού, όπως τεχνικές μοντελοποίησης με ακέραιο προγραμματισμό, προγραμματισμό πολλαπλών στόχων, μέθοδο DEA κ.λπ. Η διδασκαλία, έχει τη μορφή εργαστηρίου και συζήτησης, "workshop", και διεξάγεται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του τμήματος ΟΔΕ. Οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους με τη εκπόνηση απαλλακτικής εργασίας,  με την οποία τους δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει ιδιαιτέρως τη δυνατότητα επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο.

  • Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
   (ΑΕ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Η Διοικητική Επιστήμη στην Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics with Management Science models and methods – Prescriptive Analytics)

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ104

  Εξάμηνο:

  A’

  Είδος:

  Υποχρεωτικό

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  50 – 50

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Σελίδα διδάσκοντα και Compus

   Τμήμα, Τομέας, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Ποσοτικές Μέθοδοι – Λήψη Αποφάσεων

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ανδρέας Γεωργίου (Καθηγητής)

  Email:

  acg@uom.edu.gr

  Web:

  users.uom.gr/~acg

  Τηλ:

  2310-891569

  Γραφείο

  305, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Κωνσταντίνος Καπάρης (Επίκουρος Καθηγητής)

  Email:

  k.kaparis@uom.edu.gr

  Web:

  https://kaparis.uom.gr/wp/

  Τηλ:

  2310-891573

  Γραφείο

  205, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

  Βιβλιογραφία

  Asllani A., Business Analytics with Management Science Models and Methods, Pearson Education, 2015.

  Camm J., Cochran J., Fry M., Ohlmann J., Anderson D., Sweeney D., Williams T., Essentials of Business Analytics, Cengage Learning, 2015.

  Drake M., The Applied Business Analytics Casebook, Pearson Education, 2014.

  Anderson DR, Sweeney DJ, Williams TA, Camm JD, Cochran JJ., An Introduction to Management Science 13th - 15th ed, Cengage Learning, 2010-2018

  Λογισμικό

  Excel, POM/QM, Python Optimization Modeling Objects (Pyomo)

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Η διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων με την συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων δεν είναι κάτι καινούργιο. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αφορά τη φύση των πηγών άντλησης δεδομένων και τη μορφής των δεδομένων αυτών καθ’ αυτών, κατέχοντας ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά: μεγάλο όγκο (volume), μεγαλύτερη ποικιλία πηγών (variety), ταχύτητα γένεσης (velocity), ασάφεια ή μεταβλητότητα (variability, veracity) αλλά και αξία (value), αναδεικνύοντας πολλές προκλήσεις για τους λήπτες αποφάσεων. Γενικά, η Επιχειρησιακή Αναλυτική εμφανίζεται σε τρία κύρια επίπεδα ανάλυσης: Descriptive Analytics (επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή πληροφόρησης από στοιχεία του παρελθόντος), Predictive Analytics (βασίζεται στο παρελθόν για να αναπτύξει μοντέλα πρόβλεψης) και Prescriptive Analytics (χρησιμοποιεί μοντέλα που στηρίζονται στα προηγούμενα αποτελέσματα ώστε να προτείνει βέλτιστους τρόπους λειτουργίας - prescriptions). Tο μάθημα εστιάζει στην Καθοδηγητική Αναλυτική (Prescriptive Analytics). Δηλαδή, παρουσιάζει καταρχάς μία γενική προσέγγιση για μερικές από τις πιο σημαντικές τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης που αποτελεί τη βάση των μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations Research) ή της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science) ή της Βελτιστοποίησης (Optimization), δηλαδή, της Επιστήμης των Αποφάσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο του Management Science στη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων, να μπορούν να αναπτύξουν ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων με αφορμή μία πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση, να  επεξεργάζονται λύσεις που παρέχουν βέλτιστες τιμές μέτρων απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων, να συγκρίνουν εναλλακτικά σενάρια με βάση τα μέτρα αυτά και να προσεγγίζουν συστηματικά την εξερεύνηση της δομής των λύσεων αυτών αναλύοντας σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστατικών του στοιχείων (systems approach). Επίσης θα έχουν την ευκαιρία στον άξονα της θεωρίας αποφάσεων, οι φοιτητές να γνωρίσουν ένα περιβάλλον λήψης αποφάσεων όπου ο υποκειμενικός τρόπος σκέψης επηρεάζει σημαντικά την εκάστοτε «βέλτιστη» απόφαση.

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

  1.  Introduction: The analytics era and the role of the prescriptive component, mathematical programming in Business Analytics and the linear case. 
  2. Linear Programming (LP) models: Assumptions and basic constructing principles.
  3. Elements of optimization using Linear Programs: The graphical solution
  4. The algorithmic perspective, Post optimality analysis and applications of LPs
  5. Introduction to Decision Analysis
  6. Decision Analysis methods and applications
  7. Introduction to Networks: Spanning trees and shortest paths.
  8. Flows in Networks: Algorithms, LP formulation, Max Flow/Min Cut.
  9. Integer Programming (IP) models: Assumptions and basic constructing principles.
  10. Elements of optimization over Integer Linear Programs: The geometric and the algorithmic perspective towards optimality.
  11. The art of modeling using boolean variables. Integer programming applications.
  12. Final Exam.

   

   Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 80%

  [2] Ενεργός συμμετοχή 10%

  [3] Ασκήσεις 20% (bonus 10%)

   

   

   

   

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΙ0626)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0626

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΣΤ-Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Ανδρέας Γεωργίου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

   4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Επιχειρησιακή Έρευνα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA100/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational ή Operations Research, Management Science, Quantitative Analysis) αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούν πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, μεθοδολογίες και γενικότερα οντότητες που έχουν κάποιο στόχο. Αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο της συστημικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, η Επιχειρησιακή Έρευνα μετεξελίσσεται σεν έναν από τους πυλώνες του αντικειμένου που έγινε γνωστό ως Business Analytics & Data Science μαζί με τις τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης και με τη στήριξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή, πρακτικά τις τρεις Επιστήμες των Αποφάσεων). Στο πλαίσιο του Business Analytics & Data Science αποτελεί την ενότητα που συνδέει την Περιγραφική και Προβλεπτική Αναλυτική (Descriptive and Predictive Avalytics) με την λήψη Αποφάσεων (Prescriptive Analytics). Το πακέτο αυτό των μεθοδολογιών εδράζεται πάνω στην υπολογιστική ισχύ που μας προσφέρει η Πληροφορική και προσφέρει απίστευτες δυνατότητες ς για την ανάλυση δεδομένων μικρού ή μεγάλου όγκου (Big Data Analysis). Η Επιχειρησιακή Έρευνα βρίσκεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ παντού (άσχετα αν δεν το γνωρίζετε) αφού κάθε δραστηριότητά μας εμπεριέχει την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης προσέγγισης υλοποίησής της. Έτσι βλέπουμε εφαρμογές της Επ. Έρευνας σε όλους τους κλάδους επιχειρησιακής δραστηριότητας (δημόσιο τομέα, άμυνα, ιατρική, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, μηχανολογικές εφαρμογές, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, κλπ).

  Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την ενότητα των υποχρεωτικών μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης / Επιχειρησιακής Έρευνας με την παρουσίαση μίας δεύτερης ομάδας, εστιασμένης στην ανάλυση αποφάσεων, ατομικών ή συνεργατικών,  προσδιοριστικών ή στοχαστικών μεθοδολογιών. Ειδικότερα, αναλύονται προσδιοριστικά πρότυπα δυναμικού προγραμματισμού, βασικά μοντέλα θεωρίας ουρών αναμονής και εφαρμογές της στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, εισαγωγή στη μελέτη ανταγωνιστικών καταστάσεων με τη θεωρία παιγνίων  και εκτενής παρουσίαση της θεωρίας ανάλυσης αποφάσεων και της έννοιας της χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρείται περαιτέρω εμβάθυνση στο υλικό που διδάχθηκε στο Γ εξάμηνο με τη μελέτη εκτενών περιπτώσεων γραμμικού προγραμματισμού, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, στην αίθουσα διδασκαλίας. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

  Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές αναμένεται να έχουν επεκτείνει τις δυνατότητες κριτικής  και αναλυτικής σκέψης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αναπτυχθεί στο μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας.

   

  Γενικές Ικανότητες

           

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  1.     Προχωρημένα μοντέλα Γραμμικού προγραμματισμού

  2.     Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού

  3.     Αρχή της βελτιστοποίησης, αναδρομικές σχέσεις

  4.     Η μεθοδολογία του Δυναμικού Προγραμματισμού

  5.     Εισαγωγή στα μοντέλα ουρών αναμονής

  6.     Προχωρημένα μοντέλα ουρών αναμονής

  7.     Βελτιστοποίηση σε προβλήματα ουρών αναμονής

  8.     Λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης

  9.     Θεωρία παιγνίων, παίγνια μηδενικού αθροίσματος και μη μηδενικού αθροίσματος

  10.  Επίλυση παιγνίων, μικτές στρατηγικές, εφαρμογές

  11.  Εισαγωγή στην Θεωρία Ανάλυσης Αποφάσεων

  12.  Λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ρίσκου

          13.  Θεωρία χρησιμότητας

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Όλες οι διαθέσιμες ΤΠΕ χρησιμοποιούνται

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  65

  Αυτόνομη μελέτη

   85

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Γραπτές εξετάσεις με ανοικτού τύπου ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων στα ελληνικά.

  Προαιρετικές ασκήσεις (coursework)

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  •Γ. Οικονόμου & Α. Γεωργίου, «Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2011

  •Π. Υψηλάντη «Επιχειρησιακής Έρευνα», Εκδόσεις Προπομπός, 2006.

  ••Α. Γεωργίου, Γ. Οικονόμου, Γ. Τσιότρα «Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας», Εκδόσεις Μπένου, 2006.

   

  -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Operations Research

  European Journal of Operational Research

  Journal of The Operational Research Society

  Omega

  Decisions Sciences

  Interfaces

  Or MS Today

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: Δ’  υποχρεωτικό

  Διδακτικές ώρες: 5 εβδομαδιαίως

  Διδάσκων: Ανδρέας Κ. Γεωργίου (Τμήμα Α-Μα)

   

  Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

  Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την ενότητα των υποχρεωτικών μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης / Επιχειρησιακής Έρευνας με την παρουσίαση μίας δεύτερης ομάδας, εστιασμένης στην ανάλυση αποφάσεων, ατομικών ή συνεργατικών,  προσδιοριστικών ή στοχαστικών μεθοδολογιών. Ειδικότερα, αναλύονται προσδιοριστικά πρότυπα δυναμικού προγραμματισμού, βασικά μοντέλα θεωρίας ουρών αναμονής και εφαρμογές της στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, εισαγωγή στη μελέτη ανταγωνιστικών καταστάσεων με τη θεωρία παιγνίων  και εκτενής παρουσίαση της θεωρίας ανάλυσης αποφάσεων και της έννοιας της χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρείται περαιτέρω εμβάθυνση στο υλικό που διδάχθηκε στο Γ εξάμηνο με τη μελέτη εκτενών περιπτώσεων γραμμικού προγραμματισμού, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, στην αίθουσα διδασκαλίας.

  Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

  • ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ)
   (ΔΕ0102-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα πραγματοποιείται αφενός μία γενική προσέγγιση των πλέον σημαντικών ποσοτικών τεχνικών μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, αφετέρου παρουσιάζεται μία δομημένη μεθοδολογία εφαρμογής των τεχνικών αυτών για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Αναλύονται μελέτες περιπτώσεων προβλημάτων της διοίκησης επιχειρήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού Επιχειρησιακής Έρευνας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα ποσοτικό μοντέλο με αφορμή μία πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση, να επεξεργάζονται λύσεις που παρέχουν βέλτιστες τιμές μέτρων απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων, να συγκρίνουν εναλλακτικά σενάρια με βάση τα μέτρα αυτά και να προσεγγίζουν συστηματικά την εξερεύνηση της δομής των λύσεων αυτών αναλύοντας σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος.

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0609-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: ΣΤ’  επιλεγόμενο

  Διδακτικές ώρες: 3 εβδομαδιαίως

  Διδάσκων:  Ανδρέας Κ. Γεωργίου

  Γραφείο 305, Κτίριο Θ’, 
      τηλ. 2301891569,  fax 2310891544, 
      email: acg@uom.edu.gr, Ιστοσελίδα: users.uom.gr/~acg,

  Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

  Η μέθοδος της Προσομοίωσης αποτελεί μία ιδιαίτερη προσέγγιση μαθηματικής μοντελοποίησης στην οποία δεν χρησιμοποιούμε αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα αλλά περισσότερο λογικές συνθήκες δόμησης μίας κατάστασης. Στο μάθημα γίνεται αρχικά μία ανακεφαλαίωση στις βασικές αρχές μοντελοποίησης και στη συνέχεια επιχειρείται μία εμβάθυνση στις διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων προσομοίωσης (computer simulation models) με την προσέγγιση των διακριτών γεγονότων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία εκπόνησης του μοντέλου (αποτύπωση, λογικές συνθήκες, διαγράμματα), στο μηχανισμό λειτουργίας, στη σύγκριση με άλλες αναλυτικές τεχνικές ανάπτυξης μοντέλων και  στην εφαρμογή για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Αναλύονται θέματα όπως "δυναμικά συστήματα", "μοντέλα και μοντέλα προσομοίωσης", ο "χρόνος" , οι "μεταβλητές", τα "δεδομένα", η "σχηματική αναπαράσταση  του μοντέλου", ο "έλεγχος της αξιοπιστίας", οι "γεννήτριες τυχαίων αριθμών", η "παραγωγή τυχαίων γεγονότων", η "ανάλυση των αποτελεσμάτων" και τελικά η λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην παρουσίαση βασικών στοιχείων περιβάλλοντος προσομοίωσης (Extend).  Στο μάθημα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά βοηθήματα διδασκαλίας και προγράμματα προσομοίωσης. Δεν είναι απαραίτητες προχωρημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διδασκαλία, διεξάγεται εξ' ολοκλήρου στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του τμήματος ΟΔΕ. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναλύσει ένα διοικητικό πρόβλημα στα δομικά του στοιχεία (οντότητες, γεγονότα, δραστηριότητες κλπ), να το αποτυπώσει γραφικά και να το προσομοιώσει στοιχειωδώς με στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • Γ. Οικονόμου, και Α.Κ. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2011.

   2006

   • Α.Κ. Γεωργίου, Γ. Οικονόμου και Γ. Τσιότρα, Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας, Τόμος Α', Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2006.
   • Γ. Οικονόμου, και Α.Κ. Γεωργίου, Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Τόμος Α', Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2η έκδοση 2006.

   2004

   • Α.Κ. Γεωργίου, Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1999, βελτιωμένη έκδοση 2004.

   2000

   • Οικονόμου, Γ. και Γεωργίου, Α.Κ. Επιχειρησιακή Έρευνα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2000.
   • Οικονόμου, Γ. και Γεωργίου A.K., Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Τόμος B', Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2000.

   1998

   • Χατζηδημητρίου, Ι. και Γεωργίου, Α.Κ., «Η εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων Βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων για την επιλογή χώρας εγκατάστασης στα Βαλκάνια», Τιμητικός τόμος καθηγητή Β. Σαρσέντη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1998.

   1993

   • Γεωργίου, A.K και Βασιλείου Π.-Χ.Γ., Μη Γραμμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Μεθοδολογία και Αλγόριθμοι, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1993.

   1989

   • Γεωργίου, Α. Κ., "Έλεγχος της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς μη ομογενών μαρκοβιανών συστημάτων", Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Επιστημονική Επετηρίδα του Tμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παράρτημα αρ. 9., 1989. Επιβλέπων: Καθηγητής Π.-Χ. Γ. Βασιλείου

   1987

   • Α.Κ. Γεωργίου, Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL, Διδακτικές Σημειώσεις, σεμινάρια Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 1987.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2015

    • V. Dimitriou, A. C. Georgiou and N. Tsantas, "On the equilibrium personnel structure in the presence of vertical and horizontal mobility via multivariate Markov chains", Journal of the Operational Research Society

    2014

    • K. Kamvysi, K. Gotzamani, A. Andronikidis and A. C. Georgiou, "Capturing and prioritizing students' requirements for course design by embedding Fuzzy-AHP and linear programming in QFD", EJOR, 237, no3, 1083-1094, 2014.

    2013

    • V. Dimitriou, A. C. Georgiou and N. Tsantas, "The Multivariate Non-Homogeneous Markov Manpower System in a Departmental Mobility Framework", European Journal of Operational Research, 228, no1, 112-121, 2013.

    2012

    • G. Paltayian, A. C. Georgiou K. Gotzamani and A. Andronikidis, "An integrated AHP-QFD framework within the financial services context", International Journal of Bank Marketing, 30, no7, 527-547, 2012.

    2010

    • K. Kamvysi, K. Gotzamani, A. Andronikidis and A. C. Georgiou, "Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment", TQM Journal, 22, 3, 293-316, 2010.

    2009

    • E. Michalopoulos, A.C. Georgiou, K. Paparrizos, "A decision support framework in risk assessment and cost management for European Regional Operational Programs", International Journal of Applied Decision Sciences, 2, 1, 27-56, 2009.
    • A. Andronikidis, A. C. Georgiou, K. Gotzamani, K. Kamvysi, "The application of quality function deployment in service quality management", TQM Journal, 21,4,319-333, 2009.
    • A.C. Georgiou and E. Tsagalidis "Using Simulation Modeling to Support Decisions in Hail Suppression Programs with Airborne Means", Journal of the Operational Research Society, 60, 14-22, 2009.

    2008

    • E. Michalopoulos, A.C. Georgiou, K. Paparrizos, "Risk-based Decision Making and Risk Management of European Union Regional Programs", YUJOR, 18, (1), 75-94, 2008.

    2007

    • A.C. Georgiou and Bonias, G. "An AHP and Neural Network approach in predicting short-term returns: A Case of Greek stock market", Journal of Statistics & Management Systems, vol. 10, No.6, 905-928, 2007.
    • K.G. Kouskouras and A.C. Georgiou, "A discrete event simulation model in the case of managing a software project", European Journal of Operational Research, vol. 181, no.1, 374-389, 2007.

    2002

    • A.C. Georgiou and N. Tsantas, "Modelling Recruitment Training in Mathematical Human Resource Planning", Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol. 18, Issue 1, pp. 53-74, 2002.
    • Hajidimitriou Y. and A.C. Georgiou, "A Goal Programming Model for Partner Selection in International Joint Ventures", European Journal of Operational Research, vol. 138, no.3, pp. 649-662, 2002.

    2000

    • Hajidimitriou, Y. A. & A. C. Georgiou, "International Site Selection Decisions Using Multi-Objective Methods", American Business Review, vol. XVIII, no. 2, pp. 87-95,2000.

    1999

    • Georgiou, A.C., "Aspirations and Priorities in a Three Phase Approach of a Nonhomogeneous Markov System", European Journal of Operational Research, vol. 116, no. 3, pp. 565-583, 1999.

    1998

    • Karagiannidis, C., A. Koumpis, C. Stephanidis and A.C. Georgiou, "Employing Queuing Modelling in Intelligent Multimedia User Interfaces", International Journal of Human-Computer Interaction, vol. 10, no. 4, pp. 297-326, 1998.
    • Tsantas, N. and A.C Georgiou, "Partial maintainability of a population model in a stochastic environment", Applied Stochastic Models and Data Analysis, vol. 13, pp. 183-189, 1998.

    1997

    • Georgiou, A.C. and P.-C.G. Vassiliou, "Cost Models in nonhomogeneous Markov Systems", European Journal of Operational Research, vol. 100, no.1, pp. 81-96, 1997.

    1996

    • Georgiou, A.C. and N. Tsantas, "Non stationary cyclic behaviour in nonhomogeneous Markov systems", Linear Algebra and Its Applications, vol.237/238, pp. 549-578. 1996.

    1994

    • Tsantas, N. and Georgiou A.C., "Periodicity of Equilibrium Structures in a Time Dependent Markov Model under Stochastic Environment", Applied Stochastic Models and Data Analysis, vol. 10, pp. 269-277, 1994.

    1992

    • Georgiou, A.C. and Vassiliou P.-C.G., "Periodicity of Asymptotically Attainable Structures in nonhomogeneous Markov Systems", Linear Algebra and Its Applications, vol. 176, pp. 137-174, 1992.
    • Georgiou, A.C., "Partial Maintainability and Control in nonhomogeneous Markov Manpower Systems", European Journal of Operational Research, vol. 62, nο 2, pp. 241-251, 1992.

    1990

    • Vassiliou, P.-C.G, Georgiou A.C. and Tsantas N., "Control of Asymptotic Variability in nonhomogeneous Markov Systems", Journal of Applied Probability, vol. 27, nο 4, pp. 756-766, 1990.
    • Vassiliou, P.-C.G and Georgiou A.C., "Asymptotically Attainable Structures in nonhomogeneous Markov Systems", Operations Research, vol.38, No.3 pp. 537-545, 1990.
    • Συνέδρια (26 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2012

     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and A.C. Georgiou, "Listening to our customers in higher education institutions", 39th EMAC Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers, ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012

     2011

     • Andreas Georgiou, Konstantina Kamvysi, Andreas Andronikidis and Katerina Gotzamani "Advancing QFD to improve Service Quality", 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, 2011.
     • Andreas Tosis and Andreas Georgiou, "Modeling and Optimization of Job Scheduling in Concrete Pumping Operations", 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, 2011.
     • Vassilis Dimitriou, Andreas Georgiou and Nikolas Tsantas, ""Modeling intra and inter-departmental mobility via multivariate Markov process", 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, 2011.

     2010

     • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Kamvisi, K., "Exploring Alternative Approaches in Prioritizing Consumers' Selection Criteria in a Service Setting", 39th EMAC Conference, The Six Senses, The Essentials of Marketing, Copenhagen Business School, Copenhagen, 2010.

     2008

     • A.C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis and G.N. Paltayian, "A combined QFD, AHP and ANP approach for quality improvement and capacity expansion in the Greek Banking sector: Some Preliminary Results", in Proc. 11th QMOD Conference, Lunds University, Sweden, 2008.
     • A. Andronikidis, A. C. Georgiou, K. Gotzamani, K. Kamvysi, "The application of quality function deployment in service quality management", 11th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services", University of Florence, Italy, 2008.
     • A. C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis. G. N. Paltayian, "A combined QFD, AHP and ANP for quality improvement and capacity expansion in the Greek Banking sector: Preliminary results", 11th QMOD Conference, Lunds University, Sweden,2008.

     2006

     • E. Michalopoulos, A. Georgiou and K. Paparrizos, "Risk assessment and quality management of European regional operational programs", 18ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Κοζάνη, 2006.
     • Ε. Τσαγκαλίδης και Α. Γεωργίου, "Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων προσομοίωσης προγράμματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα", 18ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Κοζάνη, 2006.

     2005

     • Y.A. Hajidimitriou and A.C. Georgiou, "Critical Success Factors in Exporting: The case of Greek SMEs", presented at the 4th International Conference on New Horizon in Industry, Business and Education, Corfu, 2005.
     • Α. Γεωργίου, Α. Κυριακίδου, "Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με τη Χρήση Προσομοίωσης Διακριτών Γεγονότων", 17ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πάτρα, 2005.

     2004

     • E. Tsagalidis and A.C. Georgiou, "Simulation Modeling and Application of Aircraft Hail Suppression Programs", presented at the 5th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation, Paris, 2004.
     • G. Tsiotras, A. C. Georgiou, A. Papadopoulos, A. Karagiannidis and P. Rakimbei, "Planning of interventions for the optimization of urban solid waste collection at municipal level", presented at the International Conference on the Protection and Restoration of the Environment VII, Myconos, 2004.

     2003

     • Γεωργίου, Α.Κ., Τσιότρας, Γ., Παπαδόπουλος Α. και Σαλονικίδου Α. «Κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας στην αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων», 16ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Λάρισα, 2003.
     • Γεωργίου, Α.Κ. και Κούσκουρας, Κ., «Μελέτη και Προσομοίωση Διαδικασιών Παραγωγής Λογισμικού», 16ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Λάρισα, 2003.

     2002

     • Georgiou, A.C., Y.A. Hajidimitriou and D.E Porgianos, "Τhe selection of Foreign Market Entry Strategies for European Firms", presented at the 28th European International Business Academy Conference, Athens, 2002.

     2000

     • Y.A. Hajidimitriou and A.C. Georgiou, "Locational Decisions for a Franchising Firm in the Balkan Region ", presented at the 1st International Conference of the ASECU, "Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies",University of Macedonia, Thessaloniki, 2000.

     1999

     • A.C. Georgiou and N. Tsantas, "Incorporating a Training Class in a Markovian Manpower Model", presented at the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, 1999.
     • Y.A. Hajidimitriou and A.C. Georgiou, "Partner Selection in International Joint Ventures: A Multi-objective Approach", presented at the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, 1999.

     1997

     • Y.A. Hajidimitriou and A.C. Georgiou, "Investigation of International Location Planning Techniques for the Balkan region", presented at the 4th Balkan conference on Operational Research, Thessaloniki, 1997.

     1996

     • Karagiannidis, C., Koumpis, A., Stephanidis, C. and A.C. Georgiou, "Modelling Interactions as Queues". British Computer Society, presented at the FACS Workshop on Formal Aspects of the Human Computer Interface, Sheffield, UK, 1996.

     1995

     • L. Angelis, Georgiou A.C. and Papadopoulou A., "Determining Budget Balance Through Monte Carlo Techniques", presented at the 3rd Balkan conference in Operational Research, Thessaloniki, 1995.
     • N. Tsantas, and A.C. Georgiou, "Partial maintainability of a Population Model in a Stochastic Environment", presented at the 7th International Symposium on Applied Stochastic models and Data Analysis, Dublin, 1995.

     1993

     • A.C. Georgiou and N. Tsantas, "Periodicity of Markov Models in a Stochastic Environment", presented at the 2nd Balkan Conference in Operational Research, Thessaloniki, 1993.
     • A.C. Georgiou, "Nonstationary Cyclic Behaviour in Markov Systems", presented at the 6th International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, Chania, Crete, 1993.
     • Άλλα (31 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani and A. Andronikidis "An integrated model of Quality Function Deployment for financial organizations in an unstable economic environment", EURO-INFORMS MMXIII, 26th European Conference on Operational Research, Rome, 2013.

      2011

      • Vassilis Dimitriou, Andreas Georgiou and Nikolas Tsantas, ""Modeling intra and inter-departmental mobility via multivariate Markov process", MSMPRF 2011, Markov & Semi Markov Processes and Related fields, Porto Carras, 2011.
      • Andreas Andronikidis, Andreas Georgiou, Katerina Gotzamani and Konstantina Kamvysi, "Integrating DEA framework into QFD methodology", DEA 2011, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis, Thessaloniki, 2011.

      2010

      • A.C. Georgiou, "Investigating Aspirations, Priorities and Optimization Opportunities in Markov Manpower Planning Models", EURO XXIV, 24th European Conference on Operational Research, Lisbon, 2010.
      • G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani and A. Andronikidis "An integrated AHP - ANP Quality Function Deployment framework for the competitive position improvement’, EURO XXIV, 24th European Conference on Operational Research, Lisbon, 2010.

      2009

      • A.C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis and G.N. Paltayian, "Introducing a modified QFD design for quality improvement in the Greek banking sector", EURO XXIIΙ, presented at the 23rd European Conference on Operational Research, Bonn,2009.

      2008

      • A.C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis and G.N. Paltayian, "A combined QFD, AHP and ANP approach for quality improvement and capacity expansion in the Greek Banking sector: Some Preliminary Results", presented at the 11th QMOD Conference, Lunds University, Sweden, 2008.
      • A.K. Γεωργίου, Γ.Ν. Παλταγιάν, Κ. Γκοτζαμάνη, Α. Ανδρονικίδης, "Το μοντέλο QFD σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις AHP και ANP στην ανάπτυξη τραπεζικού δικτύου", 20ο Εθνικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, TΕΙ Πειραιά,(Σπέτσες 2008).

      2007

      • Y.A. Hajidimitriou and A.C. Georgiou, "International Franchising: A country selection problem", EURO XXII, presented at the 22nd European Conference on Operational Research, Prague, 2007.
      • E. Michalopoulos, A.C. Georgiou and K. Paparrizos, "The use of Analytical Hierarchy Process in the Risk Management of European regional Operational programs", EURO XXII, presented at the 22nd European Conference on Operational Research, Prague, 2007.
      • A.C. Georgiou, G. Livadarou, K. Gotzamani and A. Andronikidis, "Combining AHP and SERVQUAL in measuring financial services quality", EURO XXII, presented at the 22nd European Conference on Operational Research, Prague, 2007.
      • E. Michalopoulos, A. Georgiou and K. Paparrizos, "Risk-Based payment predictions for European Operational Programs", 19ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, ?ρτα, 2007.
      • Α. Γεωργίου & Β. Βάμβουρα, "Εφαρμογή Ποσοτικών μεθόδων (DEA) στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων", παρουσιάστηκε στο 19ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Αρτα, 2007.

      2006

      • E. Michalopoulos, A.C. Georgiou and K. Paparrizos, "Α Unified Risk-Cost-Benefit Approach for Quality Management of European Union Regional Programs", EURO XXI, presented at the 21st European Conference on Operational Research, Iceland, 2006.

      2004

      • Georgiou, A.C. and Hajidimitriou, Y.A., “A Goal Programming Model for Business Expansion Decisions”, EURO XX, presented at the 20th European Conference on Operational Research, Rhodes, 2004.

      2003

      • Karagiannidis, A., Papadopoulos, A., Georgiou, A.C. and Tsiotras, G., “Optimizing the collection and transport of urban solid wastes in a metropolitan municipality in Greece”, presented at the Joint International Meeting of EURO/INFORMS, Constantinople, 2003.

      2001

      • Tsantas, N. and Georgiou, A.C., “Sequences of n-step interval maintainable sets of a population model in a stochastic environment”, presented at the EURO2001, Rotterdam, 2001.

      2000

      • Georgiou, A.C., Hajidimitriou, Y.A. and Porgianos, D.E, “A Quantitative Approach in Selecting a Foreign Market Entry Strategy”, EURO XVII, presented at the 17th European Conference on Operational Research, Budapest, 2000.

      1999

      • Economides, A. I., Karagiannidis, C. and Georgiou, A C., “Acceptability Evaluation of Web Based Courses”, presented at the 19th World Conference on Open Learning and Distance Education, Vienna, 1999.

      1998

      • Α. Γεωργίου, Α. Πετρίδης & Α. Κουμπής, "Μοντέλο Βέλτιστης Αξιοποίησης Επισκέψεων σε δίκτυο συνεργατών", παρουσιάστηκε στο 12ο Εθνικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, Σάμος, 1998.
      • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C., “A Quantitative Approach for Partner Selection in International Joint Ventures”, presented at the 5th International Congress of the Economic Society of Thessaloniki, Dimokritian University of Thrace, Komotini, 1998.
      • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C., “International Site Selection for Greek Firms”, presented at the 4th International Symposium on Quantitative Methods, University of the Aegean, Chios, 1998.

      1997

      • Litsardakis M., Ntampizas I., Tsimpoukas G., Tsissios C., Georgiou, A.C. and Metaxas, N., “An Investigation of Capacity Oriented Production Planning; The Case of a Tile Company in Northern Greece”, presented at the 4th Balkan conference on Operational Research, Thessaloniki, 1997.
      • Georgiou, A.C. and Tsantas N., “Cost Models in Manpower Systems, an Inventory Approach”, presented at the Joint conferences, INFORMS XXXIV - EURO XV, Barcelona, 1997.
      • Angelis, L., Georgiou A.C. and Papadopoulou A., “A cash budget stochastic simulation in the Greek public sector”, presented at the Joint conferences, INFORMS XXXIV - EURO XV, Barcelona, 1997.

      1996

      • Αγγελής, Λ., Γεωργίου, Α.Κ. και Παπαδοπούλου Α., «Στοχαστική προσομοίωση χρηματικών ροών, μελέτη ταμειακού προϋπολογισμού σε ΝΠΔΔ», παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ξάνθη, 1996.

      1994

      • Γεωργίου, Α.Κ. και Τσάντας, Ν., «Εργοδικά προβλήματα μη ομογενούς κυκλικής κίνησης σε προσδιοριστικό ή στοχαστικό περιβάλλον», παρουσιάστηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λευκωσία, Κύπρος, 1994.

      1993

      • Γεωργίου, Α.Κ., και Τσάντας, Ν., «Περιοδικότητα Μαρκοβιανών Μοντέλων σε Στοχαστικό Περιβάλλον», παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1993.

      1992

      • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βόλος, 1992.

      1987

      • Vassiliou, P-C.G. and Georgiou, A.C., “Asymptotically Attainable Structures in Non-Homogeneous Markov Systems”, presented at the 17th European Meeting of Statisticians, Satellite Conference on Stochastic Systems, Thessaloniki, 1987.

      1985

      • 1ο Πανελλήνιο Τριήμερο Στατιστικής, Θεσσαλονίκη, 1985.