Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  • 2310 891.375
  • bsosecr uom.gr
  • Γραφείο: ΚΖ, 8
  • 2310 891.377

    Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών