Καραγκεβρέκη Μερσίνη
 • 2310 891.371
 • karag uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 206
 • 2310 891.351

  Καραγκεβρέκη Μερσίνη

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

   

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ εξάμηνο)


  ΞΓ0101 - ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0101

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

  Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ (Α-Μα) , Ι. ΜΑΧΙΛΗ (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO140/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  - Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

  - Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

  - Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

  - Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση οικονομικών κειμένων.

  Γενικές Ικανότητες

  - Ομαδική εργασία

  - Αυτόνομη εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση πληροφοριών με χρήση πηγών

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

  - Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών οικονομικών κειμένων (δηλ. άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, κειμένων στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικών κειμένων οικονομικού χαρακτήρα) και της οικονομικής ορολογίας που εμπεριέχουν όπως και των γραφημάτων που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών των φοιτητών. Η ύλη είναι διαμορφωμένη ως εξής:

  1ηκαι 2η εβδομάδα: Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση οικονομικών κειμένων.

  3η-13η εβδομάδα: Ανάλυση μονομορφικών (γραπτών) και πολυμορφικών (γραφικές παραστάσεις) κειμένων οικονομικού περιεχομένου με έμφαση στην ιδιαίτερη εσωτερική δομή που τα χαρακτηρίζει και στους οικονομικούς όρους που εμπεριέχουν. Συγκεκριμένα κάποια από τα θέματα που αναλύονται αφορούν στη εμφάνιση και εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης στην πάροδο του χρόνου, στις διαφορετικές προσεγγίσεις των μακροοικονομικών σχολών, στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, μορφές ανεργίας, πληθωρισμός, κλπ.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13x4=52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Εργασίες

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση:Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου/ ερωτήσεις για μορφή κειμένου/ συμπλήρωση ακαδημαϊκού κειμένου με κενά/ άσκηση αντιστοίχησης λεξιλογίου/ άσκηση συμπλήρωσης παραγώγων/ άσκηση συμπλήρωσης χρόνων.

  Προαιρετική Πρόοδος με ανάλυση γραπτού ακαδημαϊκού κειμένου και γραφικής παράστασης.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Halliday, M.A.K. and C.M.I.M. Matthiessen (2014). Halliday’s Introduction to Functional Grammar. 4th edn. London: Routledge.

  - Karagevreki, M. (2016) Text Analysis in Academic English. University of Macedonia Press.

  - Sloman, J. and A. Wride (2009) Economics. Pearson Education Limited.

  Σχετικά επιστημονικάπεριοδικά:

  -Economics and Politics

  -Journal of Macroeconomics

  -Review of Economics

  Σχετικές ιστοσελίδες:

  http://www.imf.org/external/index.htm

  http://ec.europa.eu/eurostat/

   

   

   

   

   

   

   

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
   (ΞΓ1107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων, με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχουν και με τα γραφήματα που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων (δηλ. άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά,
  αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, κειμένων στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά) αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών τους. Κάποια από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα αφορούν στη εμφάνιση και εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης στην πάροδο του χρόνου, στις διαφορετικές προσεγγίσεις των μακροοικονομικών σχολών, στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, μορφές ανεργίας, πληθωρισμό, κλπ. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.


  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων.

  - Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

  - Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

  - Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

  - Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Β’ εξάμηνο)


  ΞΓ0102 - ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ: Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0102

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ :Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς 

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

  Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ (Α-Μα), Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO105/


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή εύρους γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων όπως η σύνταξη περίληψης, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η ερευνητική έκθεση βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων.

  - Ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του.

  - Ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης.

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία
  - Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση πληροφοριών με χρήση πηγών
  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  - Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας
  - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

    

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού λόγου των σπουδαστών του τμήματος, όπως σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, κειμένων με επιχειρηματολογία, με την επεξεργασία διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13x4=52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Εργασίες

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Πρόοδος του μαθήματος με έμφαση στην παραγωγή ακαδημαϊκού γραπτού λόγου

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου/ σύνταξη περίληψης/ παράφραση τμήματος κειμένου/ συμπλήρωση κειμένου για περιγραφή γραφικής αναπαράστασης/ άσκηση αντιστοίχισης λεξιλογίου/ άσκηση συμπλήρωσης παραγώγων.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  -Alexander, C., Argent S. and Spencer, R. (2008) EAP Essentials: A teacher’s guide to principles and practice. Reading: Garnet Publishing.

  -de Chazal, E. (2014) English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press.

  -McCarter, S. and Jakes, P. (2009) Uncovering EAP: How to Teach Academic Writing and Reading. Oxford: Macmillan Education.

  - Rizouli, Clio.(2015) English for Academic Purposes: Focus on Writing. University of Macedonia Press.

  Σχετικές ιστοσελίδες

  http://ec.europa.eu/eurostat/

  https://www.theguardian.com/international

  https://www.sciencedaily.com/

  http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (ΞΓ2107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ακαδημαϊκού γραπτού λόγου από τους φοιτητές / τριες του τμήματος για τη σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, σύνθεσης πηγών, ερευνητικής εργασίας, μέσω της επεξεργασίας διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Δίνεται έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών παράφρασης των κειμένων καθώς και σε πολλαπλούς τρόπους αναφοράς στα αρχικά κείμενα. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη τα οποία αναλύονται στην τάξη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση. Η αξιολόγηση των φοιτητών / τριών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή εύρους γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων όπως η σύνταξη περίληψης, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η ερευνητική έκθεση βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων.

  - Ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του

  - Ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης.

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση με διαφορετικά είδη αυθεντικών ακαδημαϊκών κειμένων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών
  • Εξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα με την χρήση κατάλληλων ασκήσεων
  • Ανάπτυξη και των τεσσάρων δεξιοτήτων (αναγνωστική, ακουστική, λόγου και γραφής) των φοιτητών με την κριτική ανάλυση ποικιλίας αυθεντικών κειμένων πού σχετίζονται άμεσα με το εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών τους
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου κειμένου

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή ακαδημαϊκών κειμένων που προέρχονται από ευρεία γκάμα πηγών (περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, το διαδίκτυο, κλπ.) και της ορολογίας που εμπεριέχουν. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών των φοιτητών. Η ύλη είναι διαμορφωμένη ως εξής:

  1η  εβδομάδα: Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση των ακαδημαϊκών κειμένων.

  2η-13η εβδομάδα: Λεπτομερής γλωσσολογική ανάλυση κειμένων που συνοδεύεται από ποικιλία ασκήσεων που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν θέματα που άπτονται των ειδικευμένων σπουδών τους με κριτική διάθεση.

  Ορισμένα από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Γ’ Εξαμήνου σχετίζονται με την δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες, με το σύστημα Montessori, το φεμινιστικό κίνημα, κτλ.

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση με διαφορετικά είδη αυθεντικών ακαδημαϊκών κειμένων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών
  • Εξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα με την χρήση κατάλληλων ασκήσεων
  • Ανάπτυξη και των τεσσάρων δεξιοτήτων (αναγνωστική, ακουστική, λόγου και γραφής) των φοιτητών με την κριτική ανάλυση ποικιλίας αυθεντικών κειμένων πού σχετίζονται άμεσα με το εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών τους
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για προφορικές παρουσιάσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου κειμένου

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή ακαδημαϊκών κειμένων που προέρχονται από ευρεία γκάμα πηγών (περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, το διαδίκτυο, κλπ.) και της ορολογίας που εμπεριέχουν. Παράλληλα οι φοιτητές εξοικειώνονται με τεχνικές προφορικής παρουσίασης προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες για προφορικές παρουσιάσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους. Η ύλη είναι διαμορφωμένη ως εξής:

  1η  εβδομάδα: Εξοικείωση με συνεκτικούς συνδέσμους που συμβάλλουν στη συνοχή προφορικού και γραπτού λόγου για την πληρέστερη κατανόηση γραπτών και προφορικών ακαδημαϊκών κειμένων.

  2η-13η εβδομάδα: Λεπτομερής γλωσσολογική ανάλυση κειμένων που συνοδεύεται από ποικιλία ασκήσεων που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν θέματα που άπτονται των ειδικευμένων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Παράλληλη ανάλυση τεχνικών προφορικής παρουσίασης για την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων.

  Ορισμένα από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Δ’ Εξαμήνου σχετίζονται με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τα σχολεία, τον αυτισμό, διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, τις θεωρίες του Piaget και Vygotsky, κτλ.

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font