Καραγκεβρέκη Μερσίνη
 • 2310 891.371
 • karag uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 206
 • 2310 891.351

  Καραγκεβρέκη Μερσίνη

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων
   (ΞΓ0101)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

   

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0101

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  (Α-Μα) Καραγκεβρέκη, (Με-Ω) Μαχίλη

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO118/index.php

             

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  - Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

  - Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

  - Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

  - Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση οικονομικών κειμένων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  - Ομαδική εργασία

  - Αυτόνομη εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση πληροφοριών με χρήση πηγών

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

  - Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών οικονομικών κειμένων (δηλ. άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, κειμένων στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικών κειμένων οικονομικού χαρακτήρα) και της οικονομικής ορολογίας που εμπεριέχουν όπως και των γραφημάτων που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών των φοιτητών. Η ύλη είναι διαμορφωμένη ως εξής:

   

  1η και 2η εβδομάδα: Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση οικονομικών κειμένων.

  3η-13η εβδομάδα: Ανάλυση μονομορφικών (γραπτών) και πολυμορφικών (γραφικές παραστάσεις) κειμένων οικονομικού περιεχομένου με έμφαση στην ιδιαίτερη εσωτερική δομή που τα χαρακτηρίζει και στους οικονομικούς όρους που εμπεριέχουν. Συγκεκριμένα κάποια από τα θέματα που αναλύονται αφορούν στη εμφάνιση και εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης στην πάροδο του χρόνου, στις διαφορετικές προσεγγίσεις των μακροοικονομικών σχολών, στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, μορφές ανεργίας, πληθωρισμός, κλπ.

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13x4=52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Εργασίες

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  105

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου/ ερωτήσεις για μορφή κειμένου/ συμπλήρωση ακαδημαϊκού κειμένου με κενά/ άσκηση αντιστοίχησης λεξιλογίου/ άσκηση συμπλήρωσης παραγώγων/ άσκηση συμπλήρωσης χρόνων.

   

  Προαιρετική Πρόοδος με ανάλυση γραπτού ακαδημαϊκού κειμένου και γραφικής παράστασης

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Halliday, M.A.K. and C.M.I.M. Matthiessen (2014). Halliday’s Introduction to Functional Grammar. 4th edn. London: Routledge.

  - Karagevreki, M. (2016) Text Analysis in Academic English. University of Macedonia Press.

  - Sloman, J. and A. Wride (2009) Economics. Pearson Education Limited.

   

  Σχετικά επιστημονικά περιοδικά:

  -Economics and Politics

  -Journal of Macroeconomics

  -Review of Economics

   

  Σχετικέςιστοσελίδες

  http://www.imf.org/external/index.htm

  http://ec.europa.eu/eurostat/

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
   (ΞΓ1107)

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων, με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχουν και με τα γραφήματα που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων (δηλ. άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά,
  αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, κειμένων στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά) αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών τους. Κάποια από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα αφορούν στη εμφάνιση και εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης στην πάροδο του χρόνου, στις διαφορετικές προσεγγίσεις των μακροοικονομικών σχολών, στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, μορφές ανεργίας, πληθωρισμό, κλπ. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.  English Language Ι: Reading & Vocabulary in Economics and Political
  Science

  The principal aim of the course is to help students develop discipline specific skills that will enable them to communicate more effectively in the specialist field of their studies. To this end the course provides a systematic analysis of the typical political science and economics verbal (e.g. newspaper articles, extracts from economics textbooks, internet economics texts, academic papers) and visual (diagrams, graphs, charts, tables) genres (types of texts) students encounter in the field of their studies as well as of the economic terms contained in them. Some of the topics analysed in the course are development and evolution of economic thought, principles and approaches of different macroeconomic schools, labour markets, unemployment, inflation. Student assessment is through an end-of-course written exam.

  • ΑΓΓΛΙΚΑ I:κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων και λεξιλογίου(Academic Reading & Vocabulary)
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

   

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0102

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  2

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  (Α-Μα) Καραγκεβρέκη, (Με-Ω) Μαχίλη

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO119/index.php

             

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού λόγου των σπουδαστών του τμήματος, όπως σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, κειμένων με επιχειρηματολογία, με την επεξεργασία διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση.

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13x4=52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Εργασίες

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Πρόοδος του μαθήματος με έμφαση στην παραγωγή ακαδημαϊκού γραπτού λόγου

   

  Γραπτή τελική εξέταση:

  Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου/ σύνταξη περίληψης/ παράφραση τμήματος κειμένου/ συμπλήρωση κειμένου για περιγραφή γραφικής αναπαράστασης/ άσκηση αντιστοίχησης λεξιλογίου/ άσκηση συμπλήρωσης παραγώγων.

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  -Alexander, C., Argent S. and Spencer, R. (2008) EAP Essentials: A teacher’s guide to principles and practice. Reading: Garnet Publishing.

  -de Chazal, E. (2014) English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press.

  -McCarter, S. and Jakes, P. (2009) Uncovering EAP: How to Teach Academic Writing and Reading. Oxford: Macmillan Education.

  - Rizouli, Clio.(2015) English for Academic Purposes: Focus on Writing. University of Macedonia Press.

   

  Σχετικέςιστοσελίδες

  http://ec.europa.eu/eurostat/

  https://www.theguardian.com/international

  https://www.sciencedaily.com/

  http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (ΞΓ2107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ακαδημαϊκού γραπτού λόγου από τους φοιτητές / τριες του τμήματος για τη σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, σύνθεσης πηγών, ερευνητικής εργασίας, μέσω της επεξεργασίας διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Δίνεται έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών παράφρασης των κειμένων καθώς και σε πολλαπλούς τρόπους αναφοράς στα αρχικά κείμενα. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη τα οποία αναλύονται στην τάξη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση. Η αξιολόγηση των φοιτητών / τριών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.


  English Language IΙ: Writing in Economics and Political Science

  The course aims at developing students' academic writing skills through the reading of a wide range of texts and in connection with different types of writing -such as paraphrasing, paragraph writing, summary writing, report writing, formulating conclusions from graphs, completion of graphic organizers, annotated bibliography, reviewing and evaluating of arguments. A task-based approach is used while the focus is not only on writing as a product but also on the processes linked with the different types of writing mentioned above. Furthermore, to become more competent in dealing with the wide variety of reading and writing tasks, students are taught how to trace their own learning strategies as well as to develop and apply: a) a range of task-specific strategies b) additional strategies for managing and evaluating their learning. Student assessment is through an end-of-course written exam.

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III
   (ΞΓ0103)

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.