Καρατσιώρη Μαριάνθη
 • 2310 891.336
 • mkaratsiori uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 315

  Καρατσιώρη Μαριάνθη

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διδακτική Μεθοδολογία στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Τεχνολογίας

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΚΕ0105-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να ορίζουν την Παιδαγωγική Επιστήμη, να διακρίνουν τις επιμέρους βασικές έννοιες της (αγωγή, εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση, κοινωνικοποίηση, μόρφωση, παιδεία, Αναλυτικά Προγράμματα κ.ά.), να αναφέρουν τα δομικά γνωρίσματα, τις βασικές προϋποθέσεις και τις επιδιώξεις της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ιστορική τους εξέλιξη, να γνωρίσουν και να συζητήσουν τα κοινωνικά δεδομένα που οδήγησαν στη θεσμοθέτηση των φορέων εκπαίδευσης και αγωγής,  να παρακολουθήσουν  την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης μέσα από τη μελέτη μεγάλων παιδαγωγών, να εστιάζουν κριτικά στα ζητήματα που άπτονται της μεθόδευσης της διδασκαλίας,  να συνειδητοποιήσουν την σημασία της παιδαγωγικής σχέσης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη, να αναφέρουν τις βασικές επιστημολογικές κατευθύνσεις και μεθόδους της εκπαιδευτικής έρευνας, να εξοικειωθούν με το ζήτημα και την αξία των βασικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων στη σύγχρονη εποχή  και να αναγνωρίζουν την αξία της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη: Γνωστικό αντικείμενο, δομικά γνωρίσματα και προϋποθέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας
  • Σκοποί, στόχοι  και περιεχόμενο της Εκπαίδευσης  - Σχέσεις και Ρόλοι
  • Τα Αναλυτικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές
  • Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Μεθοδο-κεντρική Προσέγγιση Κοινωνικής Ένταξης και Παιδο-κεντρική Προσέγγιση Ανάπτυξης του Προσώπου
  • Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Γνωσιο-κεντρική Προσέγγιση Αυτονόμησης του Ατόμου και Κοινωνιο-κεντρική Προσέγγιση Ανασυγκρότησης
  • Μεγάλοι Παιδαγωγοί (J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, J. Dewey, A.S.Neill, O. Decroly, M. Montessori, C. Rogers)
  • Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι
  • Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης
  • Οι οκτώ (8) βασικές ικανότητες για τη Διά βίου Μάθηση
  • Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ο ρόλος του στην εκπαίδευση στις συνθήκες πανδημίας Covid-19
  • Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΛΧ0611)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
   (ΣΕ0804-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  • Γνώσεις. Οι φοιτητές αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν: α) στη βασική ορολογία, η οποία άπτεται του αντικειμένου του μαθήματος με έμφαση στους όρους 'Εκπαίδευση Ενηλίκων', 'Κοινωνικές Ομάδες' και 'Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες', και β) στις εκπαιδευτικές πρακτικές, με τις οποίες κρίνεται βέλτιστο να προσεγγισθούν ενήλικα άτομα που υπάγονται σε συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, τα άτομα τρίτης ηλικίας, οι γυναίκες και οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών γ) Φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, Ιστορική εξέλιξη του πεδίου, τάσεις, προκλήσεις και αντιφάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο δ) Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ε) Ευρύτερα οφέλη από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  • Δεξιότητες. Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι φοιτητές συσχετίζουν τις φιλοσοφικές επιδράσεις, ιδεολογικές παραδοχές και επιστημολογικές αναζητήσεις του πεδίου, διεξάγουν διερεύνηση αναγκών, σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων για την επίλυση σχετικών εκπαιδευτικών θεμάτων των ενηλίκων ατόμων που υπάγονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Έμφαση δίδεται στις νοητικές δεξιότητες των φοιτητών και ειδικότερα στην κριτική ομάδων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, για τον εντοπισμό των αιτίων και των προβληματικών σημείων που οδηγούν στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών, αλλά και για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την απρόσκοπτη εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινωνική τους ενσωμάτωση.
  • Ικανότητες. Οι φοιτητές επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων σε περιστάσεις εκπαίδευσης ενηλίκων ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Προσδιορίζουν με υπευθυνότητα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ίδιοι ως εν δυνάμει εκπαιδευτές στην ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των ατόμων αυτών. Αντιλαμβάνονται, ότι όλες οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στηρίζονται στην αρχή της ισότητας και διαφοροποιούνται μόνο μεθοδολογικά ανάλογα με την ευπαθή κοινωνική ομάδα, στην οποία τυγχάνει να υπάγεται ο εκπαιδευόμενος.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ειδικότερα η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης αναφορικά με θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης ενηλίκων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν σε:

  • Εμβάθυνση στις βασικές έννοιες: εκπαίδευση ενηλίκων, ενηλικιότητα, κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτή, εξατομίκευση της διδασκαλίας και κίνητρα μάθησης.
  • Παρουσίαση των παραγόντων που οδηγούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ατόμων στην ένταξή τους στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Ανάλυση των χαρακτηριστικών, των ειδικοτέρων εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και των δυσκολιών εκπαίδευσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως των ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες), των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων τρίτης ηλικίας, των γυναικών, των φυλακισμένων/ αποφυλακισμένων, των εξαρτημένων/απεξαρτημένων ατόμων, των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, των κατοίκων αγροτικών περιοχών και των ανέργων  ομάδων, καθώς και ανάλυση του ιδιαιτέρου και σημαντικού ρόλου του εκπαιδευτή των ομάδων αυτών.
  • Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ευρύτερα οφέλη από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Διάγνωση Μαθησιακών Αναγκών και ζητήματα διευκόλυνσης της μάθησης στους ενηλίκους, με έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
  • Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Παράθεση των βημάτων των εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση των προσκλήσεων στην εκπαίδευση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και των ειδικότερων τεχνικών διδασκαλίας που καλούνται να  εφαρμόσουν.
  • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΣΕ0646)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση, βασικές παιδαγωγικές θέσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης και μεθοδολογίες σχεδιασμού ηλεκτρονικού μαθήματος. Ακόμη, θα γνωρίσουν θέματα διδακτικής μεθοδολογίας ηλεκτρονικών μαθημάτων και διδακτικά μοντέλα με διακριτές θεωρητικές προσεγγίσεις, θα κατανοήσουν την παιδαγωγική θεώρηση της μιντιακά διαμεσολαβούμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ειδικά σχεδιασμένων για ενήλικους εκπαιδευόμενους, στη δημιουργία ψηφιακών παραγωγών και στην επεξεργασία τους με ειδικά λογισμικά (εικόνας, ήχου κ.α.), στο σχεδιασμό μαθησιακού υλικού για ομάδες ενήλικων εκπαιδευόμενων σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), στη χρήση συγγραφικών εργαλείων (Authoring Tools για e-Learning), στην ενσωμάτωση βίντεο στη διαδικασία μάθησης και ποικίλων ψηφιακών εργαλείων ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες. Σε επίπεδο ικανοτήτων οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στην αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:

  1η ενότητα: Παρουσίαση της προβληματικής και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων –προσδοκίες φοιτητών από το μάθημα

  2η ενότητα: Μιντιακά διαμεσολαβούμενη εκπαιδευτική διαδικασία

  3η ενότητα: Ανάπτυξη σεναρίων

  4η ενότητα: Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 156 Μάθημα: Διδακτική φυσικών επιστημών Διδάσκων: Ιωάννης Λεύκος, Ε.ΔΙ.Π.

  5η και 6η ενότητα: Authoring Tools για e-Learning

  7η ενότητα: Αξιοποίηση του βίντεο

  8η, 9η, 10η ενότητα: Ψηφιακά εργαλεία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

  11η – 12η ενότητα: Καλές πρακτικές

  13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος-Ύλη μαθήματος για τις εξετάσεις – Προτάσεις βελτίωσης του μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Ματσαγγούρας Η, Καρατσιώρη Μ. 2019. "Ταξινόμηση Συστημάτων Αξιολόγησης του Έργου του Εκπαιδευτικού, Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων και τα στελέχη ως αξιολογητές" στο Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Ανάπτυξη και Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. ISBN: 978-960-612-240-8.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • “Rethinking Teacher Education via Collaborative Learning”. In the International Journal of Teacher Education and Professional Development (IJTEPD). Volume 4 (2). DOI: 10.4018/IJTEPD.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • "European Profile of Language Teacher Education: Meeting the challenge for sharing common competences, strategies and skills". In Cogent education, Taylor and Francis production.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • "Initial French Language Teacher Education policy in Greece and Curriculum evaluation among teachers of FLE". Journal of Applied Language Studies. Vol. 9. 2. University of Jyväskylä

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Perception of initial language teacher education in Greece and curriculum evaluation among EFL student teachers". In European Journal of Language Policy. Vol.7.2, pp. 133-164. Liverpool University press.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • "A common curriculum for initial training of TEFL teachers in Europe: Utopia versus Reality". In European Journal of Language Policy. Vol.6.1, pp. 23-112. Liverpool University press.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • "Initial Language Teacher Education in Europe: recommendations for restructuring language teacher education in Greece". In European Journal of Language Policy, Vol. 5.1, pp. 41-64. Liverpool University press.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • “Online Collaborative Development Methods for integrating pedagogically meaningful use of ICT in English Language Teaching”. In Voices of Creativity in ELT. Cambridge Scholars Publishing.

     2019

     • Karatsiori M. 17/11/2019. “Redefining TPD: teachers creating learning/development opportunities for their peers”. CHALLENGES IX, English Department at Purkyne University (UJEP), Ústí nad Labem, Czech Republic.

     2014

     • "Building Competences in pre-service language teacher education". European and national initiatives to foster competency-based teaching and learning Conference, Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Karatsiori M, Kikidou M. 2009: "Content Language Integrated Learning- CLIL: Needs Analysis in a University class". CLIL Urbino Conference, University of Urbino, Italy.

     2006

     • Καρατσιώρη Μ. 2006: "Αξιολόγηση ιστοσελίδων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών: Κριτήρια Αυτονόμησης". Gala conference: 13ο Διεθνές Συνέδριο Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • Karatsiori M. 19/11/2020: “Linguistic Integration of Adult Migrants: a toolkit of the Council of Europe”. Online Conference November 2020: “The role of Intercultural Dialogue in managing diversity in Europe”, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

      2019

      • Karatsiori M. 26/3/2019. "Online Collaborative Professional Development methods for integrating pedagogically meaningful use of ICT". International Conference March 2019: "Educating the Global Citizen: International Perspectives on Foreign Language Teaching in the Digital Age", Ludwig Maximilian University of Munich, Germany.

      2016

      • Karatsiori M. 8/12/2016: "Media literacy and skills development". Teachers for Europe Conference. European Commission and University of Piraeus.
      • Καρατσιώρη Μ. 5/3/2016. "Ψηφιακός γραμματισμός και σχολείο του 21ου αιώνα".1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον». ΕΚΕΔΙΣΥ, Παιδαγωγική εταιρεία Ελλάδος, Pierce.

      2008

      • Karatsiori M, Kikidou M. 2008. "Social stereotypes and representations in language learning" The individual and the mass conference, Hellenic Association for the Study of English (HASE), School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font