Φαχαντίδης Νικόλαος
 • 2310 891.483
 • nfachantidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 307

  Φαχαντίδης Νικόλαος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
  Πρόεδρος Τμήματος

  Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τεχνολογίες Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και στην Διά Βίου Μάθηση

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • STEM ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
   (ΕΕΔΒ208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (ΕΕ151)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΕΕΔΒ110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ WEB 2.0
   (ΕΕΔΒ205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
   (ΚΕ0110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής:

  • Βασικές γνώσεις της ιστορίας των ψηφιακών συστημάτων, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν την εξέλιξη τους και το ρόλο που παίζουν στις σύγχρονες κοινωνίες.
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων, ως μηχανών επεξεργασίας συμβολοσειρών
  • Ικανότητα εργασίας με ευχέρεια σε περιβάλλοντα με σύγχρονη γραφική διεπαφή χρήστη
  • Γνώσεις σχετικές με την κωδικοποίηση ψηφιοποιημένων πληροφοριών και δεξιότητες μετατροπής των πληροφοριών από το ένα σύστημα σε ένα άλλο
  • Γνώσεις της βασικής αρχιτεκτονικής των Η.Υ. και της ροής της πληροφορίας σε αυτούς
  • Δεξιότητες διαχείρισης σύγχρονων παραθυρικών περιβαλλόντων – θέματα συμπίεσης, εγκατάστασης λογισμικού κ.ά.
  • Ικανότητες εργασίας σε περιβάλλοντα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, προγραμμάτων παρουσίασης – συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας
  • Γνώσεις θεμάτων που σχετίζονται με το Ανοιχτό Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
  • Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο:  (ενδεικτικά) στρατηγικές αναζήτησης, έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών, netiquette, ασφαλής πλοήγηση, θέματα ιδιωτικότητας, και δεοντολογίας, το web 2.0, το «νέφος» (cloud).

  Γνώσεις  στον ψηφιακο/πληροφορικού γραμματισμού: το νόημα του για την Ειδική Αγωγή και την Δια Βίου Μάθηση. Πληροφορικός Γραμματισμός και Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Γνωριμία κι εξοικείωση με τις νέες Τεχνολογίες και κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας και χρήσεων των H/Y και γενικότερα των πληροφορικών συστημάτων. Επιπτώσεις των ΤΠΕ και των ψηφιακών συστημάτων στην προσωπική και κοινωνική ζωή των πολιτών.

  Στοιχεία αρχιτεκτονικής των ΗΥ: βασικά στοιχεία της δομής ενός Η.Υ. και κυκλοφορία της πληροφορίας.

  Η κωδικοποίηση των πληροφοριών, η επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά τους.

  Εργασία σε παραθυρικό περιβάλλον, στοιχειώδεις ρυθμίσεις περιβάλλοντος. Εναλλακτικά παραθυρικά περιβάλλοντα εργασίας.

  Εγκατάσταση λογισμικού και προστασία λογισμικού. Στοιχεία από την συμπίεση πληροφοριών και την κωδικοποίηση πληροφοριών.

  Επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις και ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα. Συνεργατικά περιβάλλοντα (όπως τα Google Docs), περιβάλλοντα Ανοιχτού Λογισμικού.

  Ηλεκτρονική αναζήτηση ντοκουμέντων σε βιβλιοθήκες, στοιχειώδεις χρήσεις του Internet (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρήση φυλλομετρητών): θέματα που συνδέονται με το Διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρονται: στρατηγικές αναζήτησης, έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών, ασφαλής πλοήγηση, θέματα ιδιωτικότητας, και δεοντολογίας. Εισαγωγή στα περιβάλλοντα web 2.0

  Εισαγωγή στον ψηφιακό/πληροφορικό Γραμματισμό: το νόημα του για την Ειδική Αγωγή και την Δια Βίου Μάθηση. Πληροφορικός Γραμματισμός και Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΚΕ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής:

  • Βασικές γνώσεις των θεωριών για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση
  • Βασικές έννοιες από τις θεωρίες μάθησης και τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία
  • Γνώσεις βασικών διδακτικών μεθόδων και μεθόδων αξιολόγησης
  • Γνώσεις των βασικών κατηγοριών εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων
  • Δεξιότητες κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών λογισμικών και αξιολόγησής τους
  • Ικανότητα και δεξιότητες σχεδίασης εκπαιδευτικών λογισμικών και ιδιαίτερα πολυμεσικών εφαρμογών

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις σημαντικότερες θεωρίες και τη γενικότερη προβληματική που χαρακτηρίζει τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην Εκπαίδευση.

  Επίσης θα γνωρίσουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και τους βασικούς τρόπους χρήσης των εκπαιδευτικών λογισμικών στην Εκπαίδευση (διοίκηση και διδασκαλία), τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει το ενδιάμεσο (interface) στη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις βασικές αρχές και τις φάσεις σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και ειδικότερα των πολυμεσικών εφαρμογών.

  Θα είναι σε θέση να οργανώσουν την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού. Θα είναι σε θέση τέλος να εντάξουν ένα λογισμικό (ή ένα τμήμα λογισμικού) σε συγκεκριμένη κατηγορία.
  Εξάλλου, οι σπουδαστές θα έλθουν σε επαφή με προγράμματα κατασκευής πολυμεσικών εφαρμογών και θα δημιουργήσουν μια στοιχειώδη εφαρμογή του είδους αυτού.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ e-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ)
   (ΚΕ0616-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, και γενικότερα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα.

  Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής:

  • Προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία από Απόσταση. Το Μεικτό μοντέλο: τεχνικές, θεσμικές, οικονομικές, παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις τους.
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: κατηγορίες και χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κριτήρια επιλογής συστήματος.
  • Ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση-κατάρτιση

  Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται  με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, και γενικότερα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα.

  Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με την υποστήριξη επιθυμητών μαθησιακών στόχων. Επιπλέον θα εξοικειωθούν με διάφορες δικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες για τη διαχείριση της διαδικασίας μάθησης και του μαθησιακού περιεχομένου, με τη βοήθεια τω οποίων γίνεται η υλοποίηση εξ αποστάσεως μαθησιακών δράσεων.

  Σε επίπεδο ικανοτήτων οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσής του.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  1η – 2η ενότητα: Τι είναι e-portfolio, που αξιοποιούνται, παραδείγματα διαδικτυακών υπηρεσιών. υλοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας με αξιοποίηση διαδικτυακού e-portfolio(θεωρία και πράξη)

  3η – 4η – 5η ενότητα:  Γνωριμία με διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Πώς χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας (θεωρία και πράξη)

  6η ενότητα: ΜΟΟCs – Massive Online Open Courses, γνωριμία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα (θεωρία και πράξη)

  7η -8η ενότητα: WIKIs και συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα -  γνωριμία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πώς χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας (θεωρία και πράξη)

  9η και 10η ενότητα:  Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αξιοποιεί τεχνολογίες διδακτικής εκμετάλλευσης εκπαιδευτικών Video και συνοδευτικού υλικού: σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση. (θεωρία και πράξη)

  11η-12η  ενότητα: Παρουσίαση εργασιών

  13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος-Ύλη μαθήματος για τις εξετάσεις

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ XII-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ CLOUD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
   (ΣΕ0820)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αξιοποίηση της κινητής τεχνολογίας καθώς και των cloud εφαρμογών, βασικές παιδαγωγικές θέσεις για τη δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης και μεθοδολογίες σχεδιασμού δραστηριοτήτων. Ακόμη, θα γνωρίσουν θέματα διδακτικής μεθοδολογίας που αξιοποιεί κατάλληλα τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών, διδακτικά μοντέλα με θεωρητικές προσεγγίσεις και θα κατανοήσουν τη σύνδεση με τις σχετικές Γνωστικές θεωρίες μάθησης.

  Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν  στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Θα κατακτήσουν το χειρισμό σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογιών κινητής τεχνολογίας και cloud εφαρμογών και τη σύνθεση/δημιουργία δραστηριοτήτων, κατάλληλων για την υποστήριξη ποικίλων γνωστικών αντικειμένων και στόχων.

  Σε επίπεδο ικανοτήτων οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στην αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  1η ενότητα: Τι είναι η Κινητή Τεχνολογία, συσκευές και δυνατότητες

  2η ενότητα:  Κινητές τεχνολογίες για υποστήριξη της μάθησης στο σχολείο (θεωρία και πράξη)

  3η ενότητα: Κινητές τεχνολογίες και εφαρμογές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων (θεωρία και πράξη)

  4η ενότητα: Κινητές τεχνολογίες και εφαρμογές στην Ειδική Εκπαίδευση (θεωρία και πράξη)

  5η ενότητα: Κινητές τεχνολογίες και εφαρμογές για υποστήριξη στην εκπαίδευση ενηλίκων (θεωρία και πράξη)

  6η και 7η ενότητα:  Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριότητας που αξιοποιεί κινητές τεχνολογίες. Σχεδίαση και υλοποίηση εργασίας. Παρουσίαση εργασιών

  8η, 9η, 10η ενότητα:  Τεχνολογίες και εκπαιδευτικό υλικό βασισμένα σε εφαρμογές cloud. Σχεδίαση και υλοποίηση εργασίας. Παρουσίαση εργασιών

  11η-12η ενότητα: Κριτική αξιολόγηση των αξιοποίησης Κινητής τεχνολογίας και τεχνολογίας cloud στην υποστήριξη σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης. Δημιουργία μικρού project

  13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος-Ύλη μαθήματος για τις εξετάσεις

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
   (ΕΑ0517)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Ευφυών Τεχνολογιών και της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση, βασικές παιδαγωγικές θέσεις για τη δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης και μεθοδολογίες σχεδιασμού δραστηριοτήτων. Ακόμη, θα γνωρίσουν θέματα διδακτικής μεθοδολογίας που αξιοποιεί κατάλληλα τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών, διδακτικά μοντέλα με θεωρητικές προσεγγίσεις και θα κατανοήσουν τη σύνδεση με τις σχετικές Γνωστικές θεωρίες μάθησης.

  Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν  στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Θα κατακτήσουν το χειρισμό σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογιών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τη σύνθεση/δημιουργία κατασκευών αλληλεπιδραστικών, κατάλληλων για την υποστήριξη ποικίλων γνωστικών αντικειμένων και στόχων.

  Σε επίπεδο ικανοτήτων οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στην αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  1η ενότητα: Τι είναι Ρομπότ, που αξιοποιούνται, τι είναι και που αξιοποιείται η Εκπαιδευτική Ρομποτική

  2η ενότητα:  Τεχνολογίες Εκπαιδευτικής ρομποτικής για υποστήριξη της μάθησης στο σχολείο (θεωρία και πράξη)

  3η ενότητα: Τεχνολογίες Εκπαιδευτικής ρομποτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων (θεωρία και πράξη)

  4η ενότητα: Τεχνολογίες Εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ειδική Εκπαίδευση (θεωρία και πράξη)

  5η ενότητα:  Τεχνολογίες Εκπαιδευτικής ρομποτικής για υποστήριξη στην εκπαίδευση ενηλίκων (θεωρία και πράξη)

  6η και 7η ενότητα:  Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριότητας που αξιοποιεί τεχνολογίες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Παρουσίαση εργασιών

  8η, 9η, 10η ενότητα:  Τεχνολογίες και εκπαιδευτικό υλικό απτών κατασκευών. Παρουσίαση εργασιών

  11η-12η  ενότητα: Αξιοποίηση τεχνητής ευφυίας σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης

  13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος-Ύλη μαθήματος για τις εξετάσεις

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΕΕΔΒ109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
   (ΕΕΔΒ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ STEM ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
   (ΕΕΔΒ209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Higher Education Students’ Training Toward Inclusion; Virtual Reality Introduces Socially Assistive Robots Technologies for Digital Inclusion. Pliasa, S., Kartasidou, L., & Fachantidis, N. (2022). In Inclusive Digital Education (pp. 227-237). Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Future Teachers choose ideal characteristics for robot peer-tutor in real class environment. AM Velentza, S Pliasa, N Fachantidis (2021). Communications in Computer and Information Science, Vol 1384 CCIS, Pages 476 - 491 (2021)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Promoting Critical Thinking Dispositions in Children and Adolescents Through Human-Robot Interaction with Socially Assistive Robots. Pnevmatikos, D., Christodoulou, P., & Fachantidis, N., Communications in Computer and Information Science: Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education, 2019. Springer Int. Publishing

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Promoting Critical Thinking Dispositions in Children and Adolescents Through Human-Robot Interaction with Socially Assistive Robots. Pnevmatikos, D., Christodoulou, P., & Fachantidis, N. (2018, June). In Communications in Computer and Information Science book series: TECH-EDU 2018 International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education, Vol. 993, pp. 153-165. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mobile Technologies Serious Games for the Development of Social Skills in Children with Autism Spectrum Disorders, in Enhanced with Socially Assistive Robots Interventions. Pliasa, S., & Fachantidis, N. (2019, October). In Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (pp. 618-628). Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Teachers’ Perceptions Towards the Use of Mobile Augmented Reality. Pasalidou, C., Fachantidis, N. (2019, October). In Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (pp. 1039-1050). Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Bridging Mindstorms with Arduino for the Exploration of the Internet of Things and Swarm Behaviors in Robotics. Dimitriou, A. G., Fachantidis, N., Milios, O., Perlantidis, P., Morgado-Estevez, A., Zacarías, F. L., & Aparicio, J. L. (2018). In Advances in Intelligent Systems and Computing: IMCL-2017 Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, Vol. 725, 2018, pp. 593-600. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75175-7_58

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Android OS mobile technologies meets robotics for expandable, exchangeable, reconfigurable, educational, STEM-enhancing, socializing robot. Fachantidis, N., Dimitriou, A. G., Pliasa, S., Dagdilelis, V., Pnevmatikos, D., Perlantidis, P., & Papadimitriou, A. (2018). In Advances in Intelligent Systems and Computing: IMCL-2017 Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, Vol. 725, 2018, pp. 487-497. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75175-7_48

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (20 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Human-robot interaction methodology: Robot teaching activity. Velentza, A. M., Fachantidis, N., & Lefkos, I. (2022) MethodsX, Vol. 9, 2022, 101866, ISSN 2215-0161, https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101866

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Designing a Socially Assistive Robot for Education Through a Participatory Design Approach: Pivotal Principles for the Developers. Pnevmatikos, D., Christodoulou, P. & Fachantidis, N. Int J of Social Robotics 14, 763–788 (2022). https://doi.org/10.1007/s12369-021-00826-1

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Which one? Choosing favorite robot after different style storytelling and robots’ conversation. Velentza, A. M., Pliasa, S., & Fachantidis, N. (2021), Frontiers in Robotics and AI, doi: 10.3389/frobt.2021.700005

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Learn with surprize from a robot professor. Anna-Maria Velentza, Nikolaos Fachantidis, Ioannis Lefkos, (2021) Computers & Education, ISSN 0360-1315, doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104272

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Τhe effectiveness of socially assistive robotics in children with autism spectrum disorder. Fachantidis, N., Syriopoulou-Delli, C. K., & Zygopoulou, M. (2020). International Journal of Developmental Disabilities, 66(2), pp. 113-121. https://doi.org/10.1080/20473869.2018.1495391

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Beneficial effects of robot-mediated class activities on a child with ASD and his typical classmates. Fachantidis, N., Syriopoulou-Delli, C. K., Vezyrtzis, I., & Zygopoulou, M. (2020). International Journal of Developmental Disabilities, 66(3), pp. 245-253. https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1565725

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Promoting critical thinking in higher education through the values and knowledge education (VaKE) method. Pnevmatikos, D., Christodoulou, P., & Georgiadou, T. (2019) . Studies in Higher Education, 44(5), 892-901. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586340

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Using Daisy Robot as a Motive for Children with ASD to Participate in Triadic Activities. Pliasa, S., & Fachantidis, N. (2019). Themes in eLearning, 12, pp. 35-50. URL: http://earthlab.uoi.gr/tel

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Εκπαιδευτική χρήση της ρομποτικής οντότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Φαχαντίδης Ν., Συριοπούλου-Δελλή Χ. K., Ζυγοπούλου Μ., (2017). Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 67(2), σελ. 40-55, ΖΙΤΑ, ISSN: 0519 - 2854

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Attracting the European Youths to STEM Education and Careers: A Pedagogical Approach to a Hybrid Learning Environment. Mäkiö, J., Assaad, M., Mäkelä, T., Kankaanranta, M., Fachantidis, N., Dagdilelis, V., Reid, A.A., Rio, C.D., Pavlysh, E.V., & Piashkun, S.V. (2017). International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, Vol. 4. No 10, 2017. WASET

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Playing With Robots in a Cultural Studies Course: Games Towards Creativity and Team building in a university intensive course. Facahntidis N. (2015). Exploring play in Higher Education, Creative Academic Magazine, Vol. 1, 2A, p. 33-35

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Powerful Weblogs: Design And Semiotic Description. Fachantidis N., Vamvakidou I., Traoudas A., Michailidis I., Papoutzis L. (2012). The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2(3), 37-43.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Αποτίμηση της Διάχυσης και των Δεξιοτήτων Χρήσης του Διαδικτύου στους Φοιτητές της Φλώρινας. Φαχαντίδης Ν. (2005), Μακεδνόν, αρ. 15, σελ. 209-219.

    2004

    • Greek teachers describe the “ideal” educational software for Environmental Education. Mavrikaki E., Zygouri E., Athanassiadou I., Fachantidis N., (2004). Environmental Education Communication and Sustainability, Vol. 16, p. 57-68: Peter Lang

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Students Find out about Historical Events through Secondary Visual Sources Using New Technologies, Modern Greek History of the 19th Century. Fahantidis N., Vamvakidou I., (2004). International Journal of Learning, Volume 11, p.1573-1584.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • Picking up flexible pieces out of a bundle. Doulgeri Z., Fahantidis N. (2002). in IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 9, no. 2, pp. 9-19, June 2002, doi: 10.1109/MRA.2002.1019486.

    1998

    • On the decoupling of position and force controllers in constrained robotic tasks. Doulgeri, Z., Fahantidis, N., & Konstantinidis, A. (1998). Journal of Robotic Systems, 15(6), 323-340. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4563(199806)15:6<323::AID-ROB2>3.0.CO;2-P
    • Nonlinear Stability of Hybrid Control. Doulgeri Z, Fahantidis N, Paul RP. (1998) The International Journal of Robotics Research. 1998, 17(7), pp. 792-806. doi:10.1177/027836499801700708

    1997

    • Robot handling of flat textile materials. Fahantidis N., Paraschidis K., Petridis V., Doulgeri Z., Petrou L., Hasapis G., (1997) in IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 4, no. 1, pp. 34-41, March 1997, doi: 10.1109/100.580981.

    1995

    • A robotic system for handling textile and non rigid flat materials. Paraschidis K., Fahantidis N., Petridis V., Doulgeri Z., Petrou L., Hasapis G. (1995). Computers in Industry, Vol. 26, Issue 3, pp. 303-313. Elsevier. ISSN 0166-3615, https://doi.org/10.1016/0166-3615(95)00022-V.
    • Συνέδρια (56 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Step by Step Building and Evaluation of Low-Cost Capacitive Technology Touch System for Human-Social Robot Interaction. K. Tsirkas, A. -M. Velentza and N. Fachantidis, (2023) 14th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Volos, Greece, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/IISA59645.2023.10345841.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Using Augmented Reality and a Social Robot to Teach Geography in Primary School. Pasalidou, C., Fachantidis, N., & Koiou, E. (2023, June). In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 371-385). Cham: Springer Nature Switzerland.

     2022

     • Contextualizing Educational Robotics Programming with Augmented Reality. Pasalidou, C., & Fachantidis, N. (2022, May). In 2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN) (pp. 1-5). IEEE.
     • Social Educational Robotics Application: Architecture and Interconnectivity. Papadopoulos, K., Velentza, A. M., Christodoulou, P., & Fachantidis, N. (2022, July). In 2022 13th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (pp. 1-4). IEEE.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Human-Robot Co-Teaching in Online University Course during Covid-19. Velentza, A. M., Lefkos, I., & Fachantidis, N. (2022, July). In 2022 13th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (pp. 1-6). IEEE.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Designing a Shared Workspace for Learning Using Augmented Reality and Social Robots. Pasalidou, C., & Fachantidis, N. (2022, June). In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 80-87). Cham: Springer International Publishing.
     • Utilization of Socially Assistive Robot's Activity for Teaching Pontic Dialect. Gkinos, M., Velentza, AM., Fachantidis, N. (2022). In: Kurosu, M. (eds) Human-Computer Interaction. Technological Innovation. HCII 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13303. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05409-9_36

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Designing Social Robots as Embodied Mediators in Education: the Potential of Participatory Design. N. Fachantidis, P. Christodoulou, S. Pliasa, AM. Velentza, N. Georgakopoulou, N. Notios, K. Papadopoulos, S. Sfakianakis, D. Pnevmatikos (2022). IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 23-27 May 2022, Philadelphia USA

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • Αντιλήψεις Μαθητών για τη Χρήση Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής στην Υποστήριξη του STEM. Ιωαννίδης, Σ., Βελέντζα, Ά. Μ., Λεύκος, Ι., & Φαχαντίδης, Ν. (2021). Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», σ. 358-367, Φλώρινα, 14-16 Μαΐου 2021. ISBN: 978-618-83186-5-6

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης συναισθημάτων για την εκπαίδευση. Παπαδόπουλος, Κ., Λεύκος, Ι., Βελέντζα, Ά. Μ., & Φαχαντίδης, Ν. (2021). Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», σελ. 535-543, Φλώρινα, 14-16 Μαΐου 2021. ISBN: 978-618-83186-5-6

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Human or Robot University Tutor? Future Teachers’ Attitudes and Learning Outcomes. Velentza, A. M., Fachantidis, N., & Lefkos, I. (2021, August). Proc. of 30th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication (RO-MAN) (pp. 236-242). IEEE.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Interaction of a Social Robot with Visitors inside a Museum through RFID Technology. Pliasa, S., Velentza, A. M., Dimitriou, A. G., Fachantidis, N. (2021, September). Proc. of 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech) (pp. 01-06). IEEE.
     • The Socially Assistive Robot Daisy Promoting Social Inclusion of Children with ASD. Pliasa, S., Velentza, A. M., & Fachantidis, N. (2021, February). In Educational Robotics International Conference (pp. 89-102). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77022-8_8

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Distance Learning in the Era of COVID-19: Supporting Educational Robotics with Augmented Reality. Pasalidou, C., & Fachantidis, N. (2021, February). In Educational Robotics International Conference (pp. 39-51). Springer, Cham.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • Trust in Human-Robot Interaction: A Systematic Review. Christodoulou P., Pnevmatikos D., Fachantidis N, (2020). Proceedings of the 4th International Conference Education Across Borders, Florina 19-20 October, 2018 (pp. 121-130)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stakeholders’ involvement in Participatory Design approaches of Learning Environments: A systematic review. Pnevmatikos, D., Christodoulou, P., Fachantidis, N., (2020). 12th International Conference on Education and New Learning Technologies. In EDULEARN20 Proceedings, pp. 5543-5552. 6-7 July, 2020, Online Conference. ISBN: 978-84-09-17979-4

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Service robot teaching assistant in school classroom. Velentza, AM., Ioannidis, S., & Fachantidis, N. (2020). IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 25-29, 2020, Las Vegas, NV, USA (Virtual)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Students participate and evaluate the design and development of a social robot. Christodoulou, P., Reid, A. A. M., Pnevmatikos, D., del Rio, C. R., & Fachantidis, N. (2020). In 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN 2020) (pp. 739-744). IEEE.

     2019

     • Can a robot be an efficient mediator in promoting dyadic activities among children with Autism Spectrum Disorders and children of Typical Development?. Pliasa, S., & Fachantidis, N. (2019, September). In ACM International Conference Proceeding Series: 9th Balkan Conference on Informatics, pp. 1-6.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Considering various stakeholders’ views in the design of a hybrid STEM learning environment - Perceptions from Finland and Greece. T. Mäkelä1, D. Pnevmatikos, H. Immonen, N. Fachantidis, M. Kankaanranta, P. Christodoulou, (2017). In Proc. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, pp. 5517-5526. Barcelona, Spain. 3-5 July, 2017.
     • Considering Various Stakeholders' Views in the Design of a Hybrid Stem Learning Environment: Perceptions From Finland and Greece. Mäkelä, T., Pnevmatikos, D., Immonen, H., Fachantidis, N., Kankaanranta, M., & Christodoulou, P. (2017). 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. In EDULEARN17 Proceedings, pp. 5517-5526. IATED, 3-5 July, 2017 Location: Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-697-3777-4

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για την κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής ζωής και διοίκησης. Ν. Φαχαντίδης, Κ. Μακρόπουλος, (2015), 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία, σ. 47, Θεσσαλονίκη 27-28 Ιουνίου 2015

     2014

     • Σύνδρομο Asperger και εκπαιδευτική ρομποτική: Παρέμβαση με χρήση μικρών δομημένων προβλημάτων για τη βελτίωση μαθηματικών δεξιοτήτων. Νίκου Α., & Φαχαντίδης Ν. (2016). Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2014(2), 574–586. https://doi.org/10.12681/edusc.3099

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Η επίδραση της κοινωνικής διάστασης των ρομπότ στη σχολική επίδοση. Φαχαντίδης, Ν., Τριανταφυλλίδου, Π. (2014), 9o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, σ. 460-467, Ρέθυµνο 3-5 Οκτωβρίου 2014
     • ∆ιερεύνηση για σχεδιασµό κατάλληλου πλαισίου προετοιµασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ροµποτική. Σ. Αναγνωστάκης, Ν. Φαχαντίδης, (2014), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, σ. 468-476. Ρέθυµνο 3-5 Οκτωβρίου 2014

     2013

     • Εφαρμογή Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης με Project, Α. Θεοδωρίδου, Ν. Φαχαντίδης, Γ. Μαλανδράκης, (2013), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές", Θεσσαλονίκη, 12-14 Απριλίου, 2013

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Διδακτική της ροπής στην τεχνολογική εκπαίδευση με τη βοήθεια κατασκευών της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Α. Δογούλη, Ν. Φαχαντίδης, (2013), 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 26-28 Απριλίου 2013 Βόλος

     2012

     • Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού: “Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO”. Τσαγγοπούλου, Σ., Φαχαντίδης, Ν., (2012), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ Διδακτική της Πληροφορικής, σ. 47-55, Φλώρινα, 2012
     • Σύγχρονες τάσεις της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Αλιμήσης, Δ., Δημητριάδης, Σ.Ν., Κόμης, Β., Μπράτιτσης, Θ., Φαχαντίδης, Ν., Φεσάκης, Γ., (2012), 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, σ. 440-442, Βόλος 2012
     • Robots facilitate team building at adults’ learning groups for cultural studies. Fachantidis N., Alexandridou P., Tosiou D., (2012), 3rd International Conference on Robotics in Education (RiE2012), pp. 81-86. Prague 13 - 15 September 2012
     • Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία. Γ. Κυριακού, Ν. Φαχαντίδης, (2012), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ETPE Διδακτική της Πληροφορικής, σ. 247-262, Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012
     • The RoboScratch Theatre: Constructing knowledge with Lego Mindstorms and Scratch through artistic activities. Bratitsis T., Fachantidis N., (2012), Constructionism 2012 - Theory Practice and Impact, Conference Proceedings, pp. 675-677, August, 21-25, Athens Greece
     • Evaluation of the websites of the political parties of the Greek Parliament. Batistakis, D., Fahantidis, N., Michailidis, I., & Kyridis, A. (2012). Visualist 2012, pp. 544-550. Istanbul, Turkey, 07-09/03/2012 (No. IKEECONF-2014-1237).
     • Robots facilitate team building at adults’ learning groups for cultural studies. Fachantidis, N., Paraskevi, A., & Tosiou, D. (2012). In Proc. 3rd Int. Conf. on Robotics in Education (RiE 2012), pp. 81-86. Prague, Czech Republic.

     2011

     • Αξιοποιώντας τα μαθητικά netbooks - ο αντίκτυπος σε εκπαιδευτικούς και γονείς (μελέτη εφαρμογής). Χ. Αποστόλου, Ν. Φαχαντίδης, Ι. Βαζούρα, (2011), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, σ. 255-262, Αλεξανδρούπολη 15 - 17 Απριλίου 2011
     • Αξιοποιώντας τα μαθητικά netbooks - ο αντίκτυπος σε μαθητές (μελέτη εφαρμογής). Αποστόλου, Χ., Φαχαντίδης, N. & Βαζούρα, I., (2011), Πρακτικά 8ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ ''Το ψηφιακό Σχολείο''- Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση. σ. 27-35 Πειραιάς Πειραιάς 22-23 Οκτωβρίου 2011
     • Ένταξη μαθητών της Α Γυμνασίου σε e-class διδασκαλίες σε περιβάλλον 1:1 computing – τα τεχνικής φύσεως προβλήματα και ο χρόνος επίλυσής τους. Αποστόλου, Χ., Φαχαντίδης, N. & Βαζούρα, I., (2011), Πρακτικά 8ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ ''Το ψηφιακό Σχολείο''- Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση. σ. 116-123 Πειραιάς 22-23 Οκτωβρίου 2011
     • Cross-Curricular Approach to Robotics in Interactive Museum-Pedagogy Environment. Fachantidis, N., Spathopoulou, V. (2011). Proc. 2nd International Conference on Robotics in Education, RiE2011. ed. R. Stelzer & K. Jafarmadar, pp. 207-213. ISBN 978-3-200-02273-7, Vienna, Austria.

     2010

     • Educational portals as informal learning tools in computer literacy. Fachantidis, N. (2010, June). In 13th Int. Conference of ICT in the Education of the Balkan Countries pp. 198-202.
     • ICT Frontiers: Educational Robotics in Greek Schools and Teacher’s Training. Fachantidis, N. (2010). In Proc. 13th Int. Conference of ICT in the Education of the Balkan Countries, pp. 338-342. Varna, June 17–19, 2010
     • Students and mobile phone. Tsakiridou, E., Kyridis, A., Fachantidis, N., & Zagos, C. (2010). In 2nd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems INCOS-2010, pp. 297-301. IEEE. doi: 10.1109/INCOS.2010.82.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Implement bidirectional and multimodal ICT for support and assess the quality of SME’s continuing education. N. Fachantidis (2009), In Georgios K. Zarifis Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe, Conference Proceedings, ESREA-ReNAdET Inaugural meeting, pp. 821-827. 6-8, November 2009, UoM-Greece, Thessaloniki: Grafima Publications. ISBN number: 978-960-243-668-4.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • Εργαστήριο Εικονικών και Πραγματικών Πειραμάτων για Νηπιαγωγούς: Εφαρμογή στην Πλεύση – Βύθιση. Σ. Πλιάσα, Π. Καριώτογλου, Ν. Φαχαντίδης, (2008), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, σελ. 308-315, Ιωάννινα 2008
     • Ο Φελούλης και ο Σιδερούλης στην Πισίνα»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό με Δραματοποιημένο Σενάριο, για το Φαινόμενο της Πλεύσης-Βύθισης. Σ. Πλιάσα, Ν. Φαχαντίδης, Π. Καριώτογλου, (2008), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, σελ. 343-351, Ιωάννινα 2008.

     2007

     • Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά ενός διαδραστικού πολυμεσικού λογισμικού για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία: Ποια σώματα πλέουν και ποια βυθίζονται. Σ. Πλιάσα, Ν. Φαχαντίδης, Π. Καριώτογλου, (2007), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, σελ. 211-217, Ιωάννινα, Μάρτιος 2007.
     • Reading advertisements embodying Technology. M. Keramyda, N. Fachantidis, I. Vamvakidou, (2007), In Proc. International Conference Mathematics and Technology in the Body of Education – The Gender Perspective, pp. 151-156, Volos 2007.

     2006

     • Augmentative and Alternative Communication (AAC): Report of Augmentative Communication Used With Greek Head Injury Patient. H. Proios, G. Daltagiannis, K. Sdravou, N. Fahantidis, V. Georgopoulos & E. Mouza, (2006), (poster) Conference of American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), 2005 - San Diego, California

     2005

     • Η διδασκαλία των νέων τεχνολογιών στα παιδαγωγικά τμήματα νηπιαγωγών. Π. Γκόλια, Α. Κυρίδης, Ν. Φαχαντίδης (2003), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, (30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2003), εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, σελ. 130-140, ISBN: 9604420445, 2005
     • Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλωσσικής Διδασκαλίας για την Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. Β. Ηλιάδου, Κ. Ντίνας, Ν. Φαχαντίδης (2005), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, σελ. 537-546, Σύρος 2005.
     • Go-Digital : training professionals for lifelong learning. N. Fahantidis, (2005), Int. Conf. Lifelong Learning in the Balkans, Belgrade, July 2005

     2004

     • Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών μετά τη Βασική Τεχνολογική Επιμόρφωση. Ν. Φαχαντίδης, Β. Χριστοφόρου, Α. Πνευματικός, (2004), Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή ΕΤΠΕ, τόμος Α, σελ. 327-335, Αθήνα 2004.

     2000

     • A gripper for grasping non-rigid material pieces out of a bundle. Fahantidis N., Doulgeri Z., (2000). In Proceedings IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2000) (Cat. No.00CH37113), 2000, vol.3, pp. 2145-2150 doi: 10.1109/IROS.2000.895288.

     1999

     • Β. Δαγδιλέλης, Ν. Φαχαντίδης, Γ. Γροπέτης (1999), “Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Πληροφορική: η περίπτωση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής”, Πρακτικά συνεδρίου “Νέες παράμετροι στην εκπαίδευση- Εκπαίδευση από απόσταση και δια βίου εκπαίδευση”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου , Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Νοέμβριος 1999 ).
     • Μια περίπτωση τηλεδιδασκαλίας : απομακρυσμένοι και διαμοιράσιμοι διδακτικοί πόροι. N. Φαχαντίδης, B. Δαγδιλέλης, Γ. Γροπέτης (1999), Πρακτικά συνεδρίου “Νέες παράμετροι στην εκπαίδευση- Εκπαίδευση από απόσταση και δια βίου εκπαίδευση”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Νοέμβριος 1999 ).

     1998

     • Kinematic stability of hybrid position/force control for robots. Doulgeri Z., Fahantidis N., Paul R. P., (1998) In Proceedings IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Innovations in Theory, Practice and Applications (Cat. No.98CH36190), 1998, vol.2, pp. 1138-1144. doi: 10.1109/IROS.1998.727452.

     1995

     • A robotic system for handling textile materials. Paraschidis, K., Fahantidis, N., Vassiliadis, V., Petridis, V., Doulgeri, Z., Petrou, L., Hasapis, G., (1995). In Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA-1995, vol.2, pp. 1769-1774. doi: 10.1109/ROBOT.1995.525527.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font