Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-06-16

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, της υπ’ αριθ. 188/2.6.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθ. 137/2.6.2021, απόφασης ανάληψης υποχρέωσης & της με αρ. πρωτ. 3501/2.6.2021 έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το 2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για τη Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων και πλατφορμών κλίμακας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το διάστημα Αύγουστος 2021-Δεκέμβριος 2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών.

Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €23.398,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€18.870,00 άνευ Φ.Π.Α. + €4.528,80 Φ.Π.Α. 24% = €23.398,80 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879 [ποσό €4.999,68 για το οικ. έτος 2021 και ποσό €9.099,12 για το οικ. έτος 2022] και 1429 [ποσό €3.720,00 για το οικ. έτος 2021 και ποσό €5.580,00 για το οικ. έτος 2022] του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (CPV: 50750000-7, 42419510-4).