Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ»