Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων MBA 25ου κύκλου για ΣΤΕΛΕΧΗ Επιχειρήσεων (Εαρινό 2023-2024)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-11-13

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων MBA 25ου κύκλου για ΣΤΕΛΕΧΗ Επιχειρήσεων (Εαρινό 2023-2024)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 25ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Στα εξάμηνα Α’ και Β’ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 25ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο 2024, θα είναι το μέγιστο ογδόντα (80), μόνο στην περίπτωση λειτουργίας δύο τμημάτων, με μέγιστο αριθμό φοιτητών τους σαράντα (40) ανά τμήμα.  Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι  13 Νοεμβρίου 2023   στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε φυσικό φάκελο, την αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Ηλεκτρονική Αίτηση (δείτε την Αίτηση και τις οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης). Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική Αίτηση (μόνο με το πρόγραμμα Acrobat Reader DC) και τη στέλνετε ως έχει, με τα ενεργά πεδία, στο mba@uom.edu.gr.  Στη συνέχεια εκτυπώνετε την αίτηση,  την υπογράφετε  και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στέλνετε με φυσικό φάκελο στην  Γραμματεία του ΜΒΑ.

2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.      Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν τη βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον την έχουν, κατά το χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν την ως άνω βεβαίωση πραγματοποιείται έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 4.      Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο (δύο δεκαδικά) ή παράρτημα διπλώματος. 

 5.      Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολέςσε σφραγισμένο φάκελο, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν:  α) ηλεκτρονικά απευθείας από τα πρόσωπα που συστήνουν τον υποψήφιο στη διεύθυνση  mba@uom.edu.gr  ή  β) ταχυδρομικάΔεν γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού του υποψήφιου.   
 

6.   Το πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επικυρωμένο από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε.  Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.    (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

 
 7.    Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία  αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μήνες προϋπηρεσία (πλήρους ασφάλισης) ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού.
Μπορείτε να εκδώσετε online τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ από τον παρακάτω σύνδεσμο:  e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Μισθωτοί > Βεβαίωση Προυπηρεσίας
  

 8.   Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε.

 9.   Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

10.  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

11.  Μια φωτογραφία τύπου Ταυτότητας (γράψτε στην πίσω όψη το ονοματεπώνυμό σας).

 

     Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται παραπάνω.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημειώσεις:

Διδασκαλία Μαθημάτων: Παρασκευή 17:00 - 22:00  και Σάββατο 09:00 - 17:00
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Βαθμός πτυχίου

35%

 Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εμπειρία 

35%

 Επιπρόσθετα προσόντα    

15%

 Συνέντευξη

15%


ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Tο συνολικό κόστος του προγράμματος για Στελέχη Επιχειρήσεων ανέρχεται στα 5.000€.

Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Οδηγίες Υποβολής Υποψηφιότητας:

Βήματα:

1) Συμπλήρωση & Υποβολή της Αίτησης ηλεκτρονικά με mail (στο mba@uom.edu.gr)

2) Εκτύπωση της Αίτησης και αποστολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών με φυσικό φάκελο, στη Γραμματεία του ΜΒΑ.

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμιση που αναγράφεται στη Προκήρυξη.

 Αναλυτικά:

1) Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την ηλεκτρονική Αίτηση και την στέλνετε ως έχει (με τα ενεργά πεδία) στο mba@uom.edu.gr. (Δεν την σκανάρετε, ούτε κάνετε κάποια άλλη μετατροπή). Για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα χρειαστείτε την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader DC. Αν δεν το έχετε, κατεβάστε το από εδώ AcrobatReaderDC.

2) Στη συνέχεια, εκτυπώνετε την Αίτηση, την υπογράφετε και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στέλνετε με φυσικό φάκελο στην  Γραμματεία του ΜΒΑ.

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμιση που αναγράφεται στην Προκήρυξη.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τον φυσικό φάκελο μπορείτε να το στείλετε:

α) ταχυδρομικά  ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  (courier) ή

β) να τον αφήσετε στη θυρίδα του ΜΒΑ νο 256 (είναι ανοιχτά όλη μέρα, κάθε μέρα) με την ένδειξη Γραμματεία ΜΒΑ,

γ) στη Γραμματεία του ΜΒΑ (καθημερινές 11.30' - 14.00')

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier πρέπει να έχουν σήμανση ημερομηνίας έως 13 Νοεμβρίου 2023

Διεύθυνση Αποστολής Φακέλου Υποψηφίου:

Γραμματεία ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη 

Ισόγειο, κτίριο Η' Τηλ. 2310-891530 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως13 Νοεμβρίου 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mba@uom.edu.gr).   

 Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά, καθημερινά: 11:30-14:00.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανδρέας Γεωργίου
Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font