Ανάρτηση ανωνυμοποιημένου εκλογικού καταλόγου για τη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας


Αναρτάται ανωνυμοποιημένος (μόνο το ιδρυματικό userid) ο εκλογικός κατάλογος  για τη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας για το ημερολογιακό έτος 2024, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8  της ΚΥΑ 123024/Ζ1/6.10.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΨΩ46ΜΤΛΗ-ΒΕΓ, ΦΕΚ: 5220/τ.Β’/7.10.2022), όπου ορίζεται ότι:

«Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και δύνανται να αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα της ακαδημαϊκής μονάδας προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝΨΩ46ΜΤΛΗ-ΒΕΓ

 

Μπορείτε να βρείτε τον ανωνυμοποιημένο εκλογικό κατάλογο στον παρακάτω σύνδεσμο (μόνο για online προβολή, χωρίς δυνατότητα λήψης, απαιτείται σύνδεση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό):

https://drive.google.com/file/d/1SUxMR2xOfkP-I1v3CnRl9Sr6uwkbvI8A/view?usp=sharing

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παραπάνω ΚΥΑ, στον εκλογικό κατάλογο περιλαμβάνονται όσοι και όσες φοιτητές και φοιτήτριες των τριών κύκλων σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός και διδακτορικός) δεν έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που προβλέπεται για τον κύκλο τους, που είναι 4 έτη για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 1,5 ή 2 έτη για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (αναλόγως το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που παρακολουθούν) και 3 έτη για τον κύκλο διδακτορικών σπουδών.

 

Εάν κάποιος/κάποια φοιτητής ή φοιτήτρια (οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών) θεωρεί πως πληροί τα κριτήρια για να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο, ωστόσο δεν βρίσκει το ιδρυματικό του/-ης userid στον αναρτηθέντα ανωνυμοποιημένο εκλογικό κατάλογο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) αποστέλλοντας (με το ιδρυματικό του/-ης ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μήνυμα στο ode.students.sis.2023@uom.edu.gr , όπου θα επικαλείται τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριληφθεί.

 

Για το Όργανο Διενέργειας Εκλογών

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font