Συντήρηση/ Τεχνική Υποστήριξη Λεβήτων και Καυστήρων Φ. Αερίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας» για τα έτη 2024-2025-2026


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-11-30

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, της υπ. αριθ. 838/19-10-2023 απόφασης του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2024, 2025 και 2026 και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 6Δ59469Β7Ι-Θ66, ΑΔΑΜ: 23REQ013615953) και της αρ. 1298/19-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΨΟΩ469Β7Ι-ΨΦΓ) βεβαίωσης της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά γιατηνυπηρεσία «Συντήρηση/ Τεχνική Υποστήριξη Λεβήτων και Καυστήρων Φ. Αερίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας» για τα έτη 2024-2025-2026, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €15.965,00 + €3.831,60 (ΦΠΑ 24%) = €19.796,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει:

Κ.Α.Ε 0879: ποσό €5.319,60 για το έτος 2024, ποσό €5.511,80 για το έτος 2025 και ποσό €4.526,00  για το έτος 2026 και

Κ.Α.Ε 1439.01: ποσό €4.439,20 για το έτος 2024.

[CPV: 50720000-8: Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης, 34913000-0: Διάφορα ανταλλακτικά].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font