Προκήρυξη Εισαγωγής H' Κύκλου ΔΠΜΣ "Δίκαιο & Πληροφορική" Παράταση έως 16 Ιανουαρίου 2024


Προκήρυξη Εισαγωγής H' Κύκλου ΔΠΜΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η’ΚΥΚΛΟΥ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΩΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc «Law and Informatics»).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών,Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ε.Π.Σ.    Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. Στον 8ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει στις αρχές Μαρτίου 2024, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές και εισαγγελείς, οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής, καθώς και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 16 Ιανουαρίου 2024 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους  εδώ  και να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους:

 • με φυσική παρουσία: στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ "Δίκαιο & Πληροφορική", Γραφείο 220, Γ΄ κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 – 14:00.
 • είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  (υπόψη  Γραμματείας ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική, θυρίδα 35).

                                                            

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση εισαγωγής (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα: https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί  το αναρτημένο έντυπο σε https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes)
 6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας*. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.                                             *Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας το οποίο έχει εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς (ήτοι εκτός Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, το οποίο προσκομίζεται σε αντίγραφο), προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο (Άρθρο 58 Ν. 4674/2020), εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Οι επιπλέον τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γίνονται δεκτοί σε ευανάγνωστο αντίγραφο (Άρθρο 58 Ν. 4674/2020), εφόσον έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Οι λοιποί επιπλέον τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί μεταφρασμένοι σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
 7. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

                                                    

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

 • Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%),
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%),
 • Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%),
 • Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%),
 • Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%),
 • Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στις ιστοσελίδες www.mli.uom.grκαι www.itlaw.uom.gr ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, τηλ. 2310 891654, e-mail: mli@uom.edu.gr.

 

 

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»

Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font