ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 14/06_ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας ενιαίου τμήματος (Νέων Πτυχιούχων/Στελεχών) 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (100% εξ αποστάσεως)- Υποβολή αιτήσεων έως 07/06/2024


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Εκ μέρους του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ύστερα από σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής τους θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(100% εξ αποστάσεως)

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενιαίου τμήματος (Νέων Πτυχιούχων/Στελεχών) του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (100% εξ αποστάσεως), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Health care Management – ΜHM).

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι, που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο, που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. 

Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών στον 9ο κύκλο του ΠΜΣ, που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024, θα είναι κατά ανώτατο όριο σαράντα (40). 

Η αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/mhm). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. (email:mhm@uom.edu.gr) έως την  Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη ή ευκρινή φωτογραφία) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Απαιτείται η δακτυλογραφημένη και όχι χειρόγραφη συμπλήρωση της αίτησης για λόγους ευκρίνειας των στοιχείων που δηλώνονται.

2Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
5Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέσουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.. Τα Στελέχη Επιχειρήσεων ή Οργανισμών θα πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από τον εργασιακό τους χώρο.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.
7. Επιπρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ.
8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Για το TOEFL απαιτείται βαθμός από 60 έως 78 ή ανώτερο στο Internet-based test και για το IELTS 6.0 ή ανώτερο. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.

Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 3.480€ συνολικά. Κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 1.160€ σε δύο δόσεις των 580€. 

Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 3 συνολικά (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

 Εάν ο/η υποψήφιος/α εργάζεται, τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες:  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: mhm@uom.edu.gr και στο τηλέφωνο  2310-891190 (κατά τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας Τρίτη & Πέμπτη: 14:30-17:00, Τετάρτη: 13:00 - 15:00).

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας  πραγματοποιείται: α) ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, υπόψη: ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,  τηλ.: 2310  891-190)  ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: mhm@uom.edu.gr), όπου θα επισυνάπτονται συγκεντρωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας.

 Οι συστατικές επιστολές, αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά, είτε με email (mhm@uom.edu.gr) από τον εκδότη τους.

 

Ο Διευθυντής του  Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 

Βασίλειος Αλετράς

Καθηγητής


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font