ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019


Ενημερώνουμε τους φοιτητές, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν σίτιση, ότι χορηγήθηκε σίτιση κατά προτεραιότητα στους φοιτητές οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1 παρ. 8 και 9 (μόνο α, β και γ) της αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012. Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με την χρηματοδότηση για σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικού έτους 2018.

Καλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από Τρίτη 16/10/2018 μέχρι και την Τρίτη 23/10/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας είτε δι΄ εξουσιοδοτημένου προσώπου είτε με ταχυμεταφορά (courier).

Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι φοιτητές που έχουν παλιά κάρτα σίτισης δεν θα προσκομίζουν φωτογραφία.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι σύμφωνα με αυτά που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική σας αίτηση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font