ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ. 8 ΚΑΙ 9)


Σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με την δωρεάν σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας, ενημερώνουμε τους φοιτητές που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν σίτιση, ότι χορηγείται σίτιση κατά προτεραιότητα στους φοιτητές οι οποίοι εμπίπτουν στις υπόλοιπες ειδικές κατηγορίες του άρθρου 1 παρ. 8 και 9 δηλαδή δ, ε, στ, ζ και η, όπως: δ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή τους δυο γονείς, ε) φοιτητές που φέρνουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας, στ) φοιτητές με γονείς τέκνα, αδέλφια, συζύγους που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, ζ) οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (Α΄156) και η) φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως αναφέρονται στην αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012. Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με την χρηματοδότηση για σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικού έτους 2018.

Καλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από Τρίτη 30/10/2018 μέχρι και την Παρασκευή 2/11/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας είτε δι΄ εξουσιοδοτημένου προσώπου είτε με ταχυμεταφορά (courier).

Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι φοιτητές που έχουν παλιά κάρτα σίτισης δεν θα προσκομίζουν φωτογραφία.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι σύμφωνα με αυτά που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική σας αίτηση.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font