Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής_Deadline: 30/11/2018


Το Τμήμα Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στα θεματικά πεδία έρευνας που αναφέρονται παρακάτω:

Προτεινόμενα Πεδία Έρευνας  για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Κανονισμού  Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής, ο Υποψήφιος Διδάκτορας  θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του άρθρου 2 ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, αντίστοιχου με το παραπάνω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β), να υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω),εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για θέση Υποψηφίου Διδάκτορα σε ένα από τα παραπάνω προτεινόμενα πεδία έρευνας, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος και λήγει στις 30/11/2018 και ώρα 2:00 μ.μ

Απαραίτητα δικαιολογητικά (διαθέσιμα πρότυπα στη θέση: Έντυπα):

 • Έντυπη αίτηση με το προτεινόμενο πεδίο έρευνας.
 • Ερευνητική πρόταση σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή στο alcmini@uom.gr).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αποδοχής του υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής).
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).  Σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β2), σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού(η απόδειξη της γλωσσομάθειας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

 • απευθύνονται στην κ. Αλκμήνη Ψαθά (κτίριο Γ΄, 4ος όροφος, Γραφείο 422, τηλ. 2310891847, e-mail: alcmini@uom.gr), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 - 13:30.
 • επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΠΜΣ στη διεύθυνση http://mai.uom.gr.

Η κατάθεση του φακέλου μπορεί να γίνει με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

 • αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος (ημιώροφος,  τηλ. 2310891847, e-mail: alcmini@uom.gr), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 - 13:30.
 • σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα του ΠΜΣ (θυρίδα Νο.89, ισόγειο δίπλα στα ασανσέρ).
 • μέσω ταχυδρομείου/courier (με ημερομηνία αποστολής ως 30/11/2018) στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54606, Θεσσαλονίκη

Υπόψη κ.Ψαθά Αλκμήνης

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font