Ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για συμβουλευτικές υπηρεσίες


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 35/18

 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 10/19.11.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθμ. 385/19.11.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, προτίθεται να συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών επί της διαδικασίας πιστοποίησης του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επί της κατάρτισης της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν έγγραφες σχετικές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (15.000€ άνευ Φ.Π.Α. + 3.600,00€ Φ.Π.Α. 24% = 18.600,00€ με το Φ.Π.Α.) που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0433 τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2018 (CPV 73200000-4).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font