12μηνη συντήρηση 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων (26/18)


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 26/18) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για 12μηνη συντήρηση 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (CPV: 30121100-4), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €32.257,90 άνευ Φ.Π.Α. + €7.741,90 (Φ.Π.Α. 24%) = €39.999,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (Κ.Α.Ε. 0887) οικονομικού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15.01.2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font