12μηνη συντήρηση 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων (26/18)


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 26/18) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για 12μηνη συντήρηση 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (CPV: 30121100-4), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €32.257,90 άνευ Φ.Π.Α. + €7.741,90 (Φ.Π.Α. 24%) = €39.999,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (Κ.Α.Ε. 0887) οικονομικού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15.01.2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.