ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΝΟΕΣ"


                                                                                            Θεσσαλονίκη, 22/01/2019

                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 251

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

                                        Για το «Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) / Laboratory for Wind

Ensembles (WELAB)» στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από 14/4/2019.

 

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 

έχοντας υπόψη

α) το άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)

β) την Απόφαση αρ. 2527/2016 του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της έγκρισης Ίδρυσης του Εργαστηρίου (Β΄ 304 & 616 διόρθωση)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ                     


1.Εκλογές για την ανάδειξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης σε θέση Διευθυντή του  «Εργαστηρίου Συνόλου Πνευστών Οργάνων − ΠΝ.Ο.Ε.Σ. − Laboratory for Wind Ensembles (WELAB)», με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και θητεία τριών ετών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη.

 Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 έως 14:00 στην αίθουσα 414 (4ος όροφος κτηρίου ΚΖ).

 2.Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη.

 3.Εκλόγιμα είναι τα μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης. Η ιδιότητα του Διευθυντή  δεν είναι ασυμβίβαστη  με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού  οργάνου Α.Ε.Ι..  Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης  του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.

 4.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και 6 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14:00, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης.

 5.Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του Διευθυντή του εν λόγω Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος ΜΕΤ.

 6.Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης.

 

 

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

       ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font