ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Για την Ειδίκευση της Ειδικής Αγωγής:


ΜΑΘΗΜΑ: Εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 1. Αξιολόγηση, προγράμματα και διδασκαλία για άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
 2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 3. Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας
 4. Προβλήματα Συμπεριφοράς
 5. Νοητική Καθυστέρηση/ Νοητική Αναπηρία
 6. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: To Aξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-8)

Heward Lee William (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μια εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Αθήνα: εκδόσεις Τόπος (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3-6)

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας: βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής
 2. Βασικές έννοιες δειγματοληψίας, τρόποι δειγματοληψίας
 3. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων: εργαλεία, ερωτηματολόγια, δείκτες και κλίμακες, διαδικτυακές έρευνες, επεξεργασία, συνεχείς και διακριτές μεταβλητές, μέτρα κεντρικής τάσης και διασπορά
 4. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: έρευνα πεδίου, εργαλεία, χαρακτηριστικά και είδη της ποιοτικής έρευνας, επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων
 5. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας
 6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας: πίνακες, σχήματα, συντελεστές συσχέτισης, σχολιασμοί πινάκων, ερμηνείες αποτελεσμάτων 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Babbie, E. (2011 & 2013 ψηφιακά). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα. Κριτική.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα. Κριτική

 

___________

 

 Για την Ειδίκευση της Δια Βίου Μάθησης:

ΜΑΘΗΜΑ: Εκπαίδευση ενηλίκων

 1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Φιλοσοφικές βάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
 3. Μορφές, τρόποι, κίνητρα μάθησης ενηλίκων
 4. Περιεχόμενο, μέθοδοι και εμπόδια στην ενήλικη μάθηση
 5. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης
 6. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων
 7. Μαθησιακές ομάδες ενηλίκων
 8. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 9. Η αναγκαιότητα του επαγγελματισμού στην εκπαίδευση ενηλίκων
 10. Γνωστική Ανάπτυξη στη Νεότητα, τη Μέση και την Ύστερη Ενήλικη Ζωή

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Feldman, R. (2009). Εξελικτική Ψυχολογία: διά βίου ανάπτυξη (τόμος Β'). Αθήνα: Τυπωθήτω.

Jarvis, P. (2005). Οι Θεμελιωτές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Παπασταμάτης, Α. (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Θεμέλια της Διδακτικής Πράξης. Αθήνα: Σιδέρης.

Rogers, A. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας: βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής
 2. Βασικές έννοιες δειγματοληψίας, τρόποι δειγματοληψίας
 3. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων: εργαλεία, ερωτηματολόγια, δείκτες και κλίμακες, διαδικτυακές έρευνες, επεξεργασία, συνεχείς και διακριτές μεταβλητές, μέτρα κεντρικής τάσης και διασπορά
 4. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: έρευνα πεδίου, εργαλεία, χαρακτηριστικά και είδη της ποιοτικής έρευνας, επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων
 5. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας
 6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας: πίνακες, σχήματα, συντελεστές συσχέτισης, σχολιασμοί πινάκων, ερμηνείες αποτελεσμάτων 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Babbie, E. (2011 & 2013 ψηφιακά). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα. Κριτική.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα. Κριτική

.