ΕΠ - Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020


Η υπ' αρ. 7/16-01-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, αφού έλαβε υπόψη το υπ' αρ. πρωτ. 513/13-01-2019  Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής Κατατακτήριων Εξετάσεων για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία ορίστηκε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Αριθ. Αποφ.  14/11-4-19),  αποφάσισε να μην εγγράψει κανέναν εκ των τεσσάρων (4) υποψηφίων που συμμετείχαν στις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ.έτους 2019-20, καθώς από τον πίνακα συνολικής βαθμολογίας προκύπτει πως κανένας δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη βαθμολογία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 της Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,  «...Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. ».

Ο πίνακας βαθμολογιών των υποψηφίων βρίσκεται διαθέσιμος στο αρχείο της γραμματείας.