Προμήθεια δύο (2) θερμομέτρων μετώπου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-05-22

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 44/24.02.2020 απόφασηςτου Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 222/24.04.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια δύο (2) θερμομέτρων μετώπου, ανέπαφης μέτρησης, ως μέσον πρόληψης από τον COVID-19, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 22.05.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 248,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1899.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 38412000-6 θερμόμετρα).