Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου (ΠΕΕ 57/20)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-09-28

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 47/21.05.2020 Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της με Α/Α 231/28.05.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία), στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 28.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.016,13 + €483,87 (ΦΠΑ 24% =) €2.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1261 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 30192700-8).

 Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.