Προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-10-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (70/20)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 5/7.10.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 296/13.10.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης, ως μέσον πρόληψης από τον COVID-19,σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 1.550,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1311.01  του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 38412000-6 θερμόμετρα).

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.