Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-05-03

uom - business school - logo

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επιστημονικό πεδίο έρευνας το οποίο εντάσσεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την υπ’ αριθ. 11/11-02-2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών στη γνωστική περιοχή: «Η εξάλειψη των συστημικών κινδύνων στην αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας μιας παγκόσμιας υπερεθνικής αρχής εποπτείας των αγορών» (Επιστημονικό Πεδίο: Δίκαιο) υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Τμήματος κ. Θωμά Χατζηγάγιου, σε συνέχεια εισήγησής του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δίκαιο

Η εξάλειψη των συστημικών κινδύνων στην αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας μιας παγκόσμιας υπερεθνικής αρχής εποπτείας των αγορών

1

Θωμάς Χατζηγάγιος, Καθηγητής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να υποβάλουν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος, e-mail: finsecr@uom.edu.gr κατά το χρονικό διάστημα από 19/04/2021 έως 03/05/2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα Α) στην οποία πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ο/η Καθηγητής/ήτρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).

  4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  6. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο που ορίζεται από το αντίστοιχο Τμήμα.

  7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.

  8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/ήτρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή/ήτρια αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος.

  9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα (Παράρτημα Β) στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finsecr@uom.edu.gr ή και στα τηλέφωνα: 2310 891441, 891461.

 

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Παναγιώτης Ταχυνάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font