Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
 • 2310 891.568
 • kgotza uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 207

  Γκοτζαμάνη Αικατερίνη

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Πρόεδρος Τμήματος

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχ.τμ.Μαθηματικών, Α.Π.Θ.,(1989)
  • M.Sc. in Operational Research and Information Systems, London School of Economics, U.K.,(1991)
  • Δρ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,(1999)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διοίκηση Παραγωγής
  • Διασφάλιση Ποιότητας
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
  • Διαχείριση Προμηθευτικής Αλυσίδας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΔΕ0202-02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς τομείς της διοίκησης παραγωγής. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές περιοχές της διοίκησης παραγωγής καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Προβλέψεις; Επιλογή Τοποθεσίας; Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης; Σχεδίαση Δυναμικότητας; Σχεδίαση Προϊόντος και Παραγωγικής Διαδικασίας; Διαχείριση Αποθεμάτων, Συστήματα Just-In-Time (JIT), Ανταγωνισμός Με βάση Το Χρόνο (TBC), Εφοδιαστική - Logistics). Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται ακολουθώντας μια λογική σειρά Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΔΕ0302)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσεις αιχμής σχετικά με τις προκλήσεις/προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας και τη στρατηγική σημασία της σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μία βασική γνώση σχετικά με τα κύρια ερωτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη όσον αφορά τη διαχείριση και βελτίωση ποιότητας, την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μιας επιχείρησης, τόσο στη βιομηχανία όσο και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Οι φοιτητές εξασκούν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς ορίζεται, πώς διαχειρίζεται και πώς βελτιώνεται τόσο η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), όσο και η ποιότητας λειτουργίας των οργανισμών και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διοίκησης ποιότητας και τους βοηθάει να κατανοήσουν και να δουν με κριτική ματιά το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και τη σημασία της για τη συνολική απόδοση και τη βιωσιμότητά της . Παρουσιάζονται και αναλύονται τα βασικά μοντέλα ποιότητας, όπως και τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων ποιότητα και στη συνεχή βελτίωσή της. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Ορισμοί, ιστορική εξέλιξη και σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Διαστάσεις και Κόστος ποιότητας, Ποιότητα και παραγωγικότητα, βασικές φιλοσοφίες και αρχές ΔΟΠ, Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM/ MBNQA/CAF, Συγκριτική αξιολόγηση - Benchmarking, Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας , Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και ανάλυση ικανότητας διαδικασίας, Μεθοδολογία Six Sigma)


  Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται οι αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις. Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, καλλιεργώντας την πρωτότυπη σκέψη των φοιτητών. Τέλος, οι φοιτητές μελετούν και παρουσιάζουν οι ίδιοι, μέσα από ομαδικές εργασίες, προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές στα παραπάνω θέματα της διαχείρισης και βελτίωσης ποιότητας από κορυφαίες στον κλάδο τους επιχειρήσεις, προσφέροντας ερεθίσματα για τη μετέπειτα ερευνητική ή/και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

  Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:
  • Λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης ποιότητας
  • Ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων που διδάσκονται.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων βελτίωσης ποιότητας
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ΔΕ0110)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εξετάζει την διοίκηση υπηρεσιών επικεντρώνοντας στην ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Το υλικό που χρησιμοποιείται αφορά τη διοίκηση λειτουργιών, το μάρκετινγκ, τη στρατηγική, τους ανθρώπινους πόρους και τα αντίστοιχα οργανωσιακά θέματα, διερευνώντας τις διαστάσεις των επιτυχημένων επιχειρήσεων/οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και εκτέλεση του συστήματος παράδοσης υπηρεσίας, καθώς και σε νέες μεθόδους αξιολόγησης υπηρεσιών οι οποίες πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση σχολείων, τραπεζικών παραρτημάτων, κλπ. Καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών σημειώνει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, το μάθημα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να εντοπίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

  Το περιεχόμενο του μαθήματος αποδίδεται στις παρακάτω ενότητες:

  • Εισαγωγή - Βασικά Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών
  • Αρχές διοίκησης των οργανισμών υπηρεσιών
  • Συστήματα Ταξινόμησης Υπηρεσιών
  • Επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγική υπηρεσιών
  • Η Συμβολή της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες
  • Διαχείριση Ποιότητας Υπηρεσιών
  • Κτίσιμο Εμπιστοσύνης Πελάτη – Εσωτερικό Μάρκετινγκ
  • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων - κουλτούρα στους οργανισμούς υπηρεσιών
  • Διοίκηση Διαδικασιών/Διοίκηση Διανομής / Διεθνοποίηση Υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικότητα
  • Παρουσίαση ατομικών εργασιών και συζήτηση επι αυτών

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΟΔ0604)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0604

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA104/

  https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kormos-1o-eos-4o-eksamhno?semester=2#undefined2

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τα κύρια θέματα που αφορούν στη διοίκηση λειτουργιών και τη στρατηγική τους σημασία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος  είναι οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και εξηγούν τις κύριες μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγής / λειτουργιών και να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο /συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στην ελληνική βιομηχανία, οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά και χρήση των παραπάνω μεθόδων. Επίσης, οι φοιτητές , μέσω του μαθήματος, αναμένεται να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς να αναλύουν αυτά τα προβλήματα και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  Οι φοιτητές συνδέουν τα κύρια θέματα στη διοίκηση λειτουργιών με την επιχειρηματική πραγματικότητα  όσον αφορά στις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές θεμάτων της διοίκησης λειτουργιών, κατανοούν και κρίνουν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και την αλληλεπίδρασή της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις κύριες περιοχές της διοίκησης λειτουργιών, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα αντίστοιχα θέματα. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών, Στρατηγικός Ρόλος της Διοίκησης Λειτουργιών, Μέτρηση & Βελτίωση Παραγωγικότητας, Ανάλυση Για Προβλέψεις Ζήτησης, Ανάλυση και Σχεδιασμός Παραγωγικής Δυναμικότητας, Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης, Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας, Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης, Διαχείριση Αποθεμάτων).  Οι φοιτητές  γνωρίζουν τη συστηματική ανάλυση των θεμάτων και εμβαθύνουν στις αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις.  Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της διοίκησης λειτουργιών, διευρύνουν και προσαυξάνουν  τις γνώσεις στο πεδίο της Διοίκησης Λειτουργιών και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο..

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

       • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων που διδάσκονται.

  • Λήψη αποφάσεων σε κύρια θέματα διοίκησης λειτουργιών

  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  - Άσκηση κριτικής


   

  3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) είναι ένα επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την αποτελεσματική διοίκηση των πόρων μιας επιχείρησης. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις λειτουργίες του σχεδιασμού και του ελέγχου αλλά και τον αποτελεσματικό συντονισμό με τις άλλες λειτουργίες και την σταθερή γνώση του τρόπου με τον οποίο οι λειτουργίες υποστηρίζουν και διαμορφώνουν την στρατηγική της επιχειρησιακής μονάδας. Προφανώς, η Διοίκηση Λειτουργιών εφαρμόζεται στους κατασκευαστικούς οργανισμούς καθώς επίσης και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, δημόσιους ή ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη. Πολλοί κάτοχοι πτυχίων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποκτούν θέσεις σε αυτό το πεδίο, αφού η λειτουργία της διοίκησης λειτουργιών ενός οργανισμού απασχολεί τα περισσότερα άτομα και χρησιμοποιεί τα περισσότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Οι απαραίτητες δεξιότητες για την Διοίκηση Λειτουργιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους εν δυνάμει εργοδότες. Το μάθημα Διοίκηση Λειτουργιών είναι το σημείο έναρξης.

  Μέσω αυτού οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσουν οποιοδήποτε οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα παρέχει την βασική γνώση και τις δεξιότητες πάνω στις οποίες θα μπορέσουν στη συνέχεια να κτίσουν. Οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν οι φοιτητές σε έναν οργανισμό, το μάθημα θα τους δώσει μία εκτίμηση του ρόλου του διευθυντή λειτουργιών. Θα κατανοήσουν πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε διάφορους οργανισμούς. Τέλος, αυτό το μάθημα δίνει έμφαση στις συντονισμένες επιδράσεις των άλλων λειτουργικών περιοχών καθώς επίσης συγκεντρώνεται στη λειτουργία του οργανισμού που ασχολείται με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο των πόρων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

  Κάθε διάλεξη αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών. Τα θέματα διαπραγματεύονται συστηματικά και με λογική σειρά. Οι διαλέξεις χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για την ατομική μελέτη των φοιτητών. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης πραγματοποιείται μέσω μελετών περιπτώσεων, δημοσιευμένων άρθρων, βίντεο.

  Ενδεικτικά θέματα που καλύπτει το μάθημα αφορούν: Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών, Στρατηγικός Ρόλος της Διοίκησης Λειτουργιών, Μέτρηση & Βελτίωση Παραγωγικότητας, Ανάλυση Για Προβλέψεις Ζήτησης, Ανάλυση και Σχεδιασμός Παραγωγικής Δυναμικότητας, Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης, Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας, Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης, Διαχείριση Αποθεμάτων.


   
  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

  Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

  Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

  Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Παρακολούθηση Διαλέξεων

  39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

  Μελέτη

  97,5 ώρες (2,5 ώρες για κάθε μία ώρα διάλεξης)

  Σύνολο Μαθήματος

  136,5 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Κριτήρια Αξιολόγησης:

  • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

  Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών.

  Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Διοίκηση Λειτουργιών-Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Heizer J., Render B., Munson C., Broken Hills Publishers Ltd., 2020, Λευκωσία.

  2. Jacobs, R. & Chase, R., «Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας», 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hills Publishers Ltd., Λευκωσία, 2012.

  3. Operations Management for Competitive Advantage, Chase, Jacobs, Aquilano, 11th edition, McGraw Hill, 2006.

  4. Production and Operations Management, Norman Gaither, Dryden Press.

  5. Production / Operations Management, William J. Stevenson, Irwin Inc.

  6. Operations Management: Strategy and analysis, Lee J. Krajewski and Larry P. Ritzman, Addison-Wesley.

  7. Production/ Operations Management: concepts and situations, Roger W. Schemer, Macmillan.

  8. Decision Support Systems for Production and Operations Management, Vahid Lofti and C. Carl Pegels, Richard Irwin, Inc.

  9. Applied Production and Operations Management, J. Evans, D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, West Publishing Company.

  10. Production/ Operations Management, Thomas Hendrick, Franklin Moore, Richard Irwin, Inc.

  11. Operations Management, James Dilworth, Mc Graw-Hill.

  12. IS-QSOM, Quantitative Systems for Operations Management, Prentice Hall.

  13. Production and Operations Management, Heizer and Render, Allyn and Bacon

  14. Just-In-Time Management, M. J. Schniedejans, Allyn and Bacon.

  15. Operations Management-Concepts, Methods and Strategies, M. A. Vonderembse and G. P. White, West Publishing Co.

  16. Operations Management-Principles & Practice, Tomes A. and Hayes M., Prentice Hall.

  17. Fundamentals of Production/Operations Management, W. A. Ruch, H. E. Feacon, C. D. Wiefers, West Publishing.

  18. Operations Management: Serving the Customer, R.J. Schonberger, E. M. Knod, Business Publications Inc.

  19. Production/Operations Management: Text and Cases, T. Hill, Prentice Hall.

  20. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, R. Hayes and S.C. Wheelwright., J. Wiley & Sons.

  21. Essentials of Production and Operations Management, R. Wild, Casell.

  22. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation, G. R. Greenhalgh.

  23. The Essence of Operations Management, Terry Hill , Prentice Hall.

  24. Business Logistics Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall.

  25. Service Operations Management, Robert G. Murdick, Barry Render, Roberta S. Rusell, Prentice Hall.

  26. Production and Operations Management, Everett E.Adam, Jr. and Ronald J. Ebert, 5th edition, Prentice Hall.

  27. Διοίκηση Παραγωγής, Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Κ. Δερβιτσιώτη, Αθήνα 1993.

  28. Operations Management Cases, W. Gehrleim, McGraw Hill, 2006.

  29. Operations Management, fourth edition, Slack, Chambers, Johnston, Prentice Hall, 2004.

  30. Operations Management for MBAs, second edition, Meredith, Shafer, Wiley, 2002.

  31. Supply Chain Management, second edition, Chopra, Meindl, Prentice Hall, 2004.

  32. Production and Operations and Analysis, Steven Nahmias, 6th edition, Irwin, 2006

  Σχετικά ακαδημαϊκά περιοδικά:

  • International Journal of Operations and Production Management
  • International Journal of Services and Operations Management
  • International Journal of Business Performance Management
  • Business Process Management Journal
  • International Journal of Quality & Reliability Management
  • Journal of Operations Management
  • International Journal of Productivity and Quality Management
  • International Journal of Project Management
  • International Journal of Production Research

  Ενδεικτικοί Ιστότοποι

  Quality topics like process improvement, teamwork, and certification, products for professional growth and quality-related standards..

   http://www.asq.org/

  Associated Quality Consultants, Inc: A large collection of free quality information.

  www.quality.org

  National Quality Research Center, at University of Michigan

  http://www.bus.umich.edu/resource/nqrc/nqrc.html

  They conduct and report on the yearly American Customer Satisfaction Index

  www.acsi.asqc.org

  Total Quality Engineering "dedicated to improving business competitiveness through quality tools, principles, and techniques"

  www.tqe.com

  At MIT, there is a Center for Technology, Policy and Industrial Development,

  http://web.mit.edu/ctpid/www/

  Warwick Business School in the UK, has a collection of Operations Management Links,

  including an Operations Management screensaver.  Be sure to check out the concept corner.

  http://www.wbs.warwick.ac.uk/omindex/

  The essential idea of poka-yoke is to design your process so that mistakes are impossible or at least easily detected and corrected.

  http://www.cox.smu.edu/jgrout/pokayoke.html

  A non-profit organization, about quality, creativity and innovative management.

  www.goalqpc.com

  Productivity, Inc.

  http://www.mfgnet.com/

  http://www.productivity-inc.com/

  The Agility Forum

  http://www.agilityforum.org/

  Learn about the International Standards Organization (ISO) at the ISO homepage:

  www.iso.ch/welcome.html

  Business Research in Information and technology

  http://www.brint.com/..

  To check out the latest in freeware, shareware, demos and trial business software, try

  http://www.softseek.com/Business_and_Productivity/ and for business simulations

  http://www.softseek.com/Games/Business_Simulations/

  A great design resource

  www.baddesigns.com

  Industrial Technology Institute, Performance Benchmarking Service

  http://www.iti.org/pbs/aboutus.htm

  Computer Aided Assembly Planning at Wright State University

  http://www.cs.wright.edu/research/caap/default.html

  National Association of Manufacturers host a site called Manufacturing Central

  http://www.nam.org/

  Coalition for Intelligent Manufacturing Systems

  http://www.sayer.com/CIMS/

  Intelligent Manufacturing Systems, a non-profit org.

  http://www.ims.org/

  U.S. Government's National Institute for Standards and Technology

  http://www.nist.gov/

  American Supplier is a non-profit organization specializing in supply issues.  They have a lot of publications on different topics, including Taguchi (Mr. Taguchi is the President).

  http://www.amsup.com/

  This institute for operations research and management sciences will send you a weekly e-mail, if you like, and has information on conferences and talks given by members.

  http://www.informs.org/

  Interesting demos of management information systems - particularly Geographic Information Systems

  http://www.man.ac.uk/idpm/isdemo.htm

  Behind the scenes view of Recreational Equipment Corp. (REI)

  http://www.nytimes.com/library/tech/99/05/biztech/articles/24web.html

  State of the Art Practices in Operations From Toyota Company

  http://www.toyota.com/about/operations

  http://www.toyota.co.jp/en/index.html

  State of the Art Practices in Operations From Ford Motor Company

  http://www.ford.com

  Greek magazine  PLANT

  http://www.plant-management.gr

  Hellenic Organization for Standardization  (ELOT)

  http://www.elot.gr

  Greek Magazines

  http://www3.lib.uom.gr/dbases/

  http://heal-l.physics.auth.gr/heal-linksearch/

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Katsanika, E., Gotzamani, K. (2019) “Communication Barriers and Social Capital: Improving Information and Knowledge Flows in Public Services”, accepted for publication in Ismyrlis V. (Ed.) Knowledge Management Practices in the Public Sector, IGI Global/

   2018

   • Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης για το βιβλίο «Βασικές Αρχές της Βιώσιμης Επιχείρησης», ISBN: 978-9925-563-15-9, Copyright © 2018, Broken Hill Publishers LTD, μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του βιβλίου: “Foundations of Sustainable Business Theory, Function and Strategy” of Nada R. Sanders, Ph.D and John D. Wood, J.D. ISBN: 978-1-118-44104-6, Copyright © 2015, John Wiley & Sons, Inc.

   2017

   • Μαστρογιάννη, Κ., Γκοτζαμάνη, Κ., Τσιότρας, (2017) Γ., «Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», έγινε δεκτό για εισαγωγή στον Επιστημονικού Τόμο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Κυρίου Γεωργίου Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιά
   • Γεωργίου, Α., Γκοτζαμάνη, Κ., Ξανθοπούλου, Σ., Καμβύση, Κ., και Ανδρονικίδης, Α. (2017), «Εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος», έγινε δεκτό για εισαγωγή στον Επιστημονικό Συλλογικό Τόμο προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
   • Μαστρογιάννη, Κ., Γκοτζαμάνη, Κ., Τσιότρας, (2017) Γ., «Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», έγινε δεκτό για εισαγωγή στον Επιστημονικού Τόμο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Κυρίου Γεωργίου Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιά.
   • Γεωργίου, Α., Γκοτζαμάνη, Κ., Ξανθοπούλου, Σ., Καμβύση, Κ., και Ανδρονικίδης, Α. (2017), «Εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος», έγινε δεκτό για εισαγωγή στον Επιστημονικό Συλλογικό Τόμο προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς

   2016

   • Gianni, M., & Gotzamani, K. (2016), "Integrated management systems and information management systems: Common threads", in Papajorgji, P., Pinet, F., Guimarães, A. M., & Papathanasiou, J. (Eds.), Automated Enterprise Systems for maximizing Business Performance, IGI Global, USA, pp. 195-214.

   2007

   • Κοεμτζή Μ., Γκοτζαμάνη Κ. (2007), "Το Benchmarking και η Μέτρηση της Απόδοσης: Αντικρουόμενα ή Αλληλένδετα Εργαλεία;", Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, pp. 393-414.
   • Γκοτζαμάνη, Κ., Βούζας, Φ. (2007), "Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Ενός Προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: Οι Σημαντικότεροι Λόγοι Αποτυχίας Και Οι Απαραίτητες Προϋποθέσεις Για Επιτυχημένη Εφαρμογή", Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Αριστοκλή. Ιγνατιάδη, pp.141-170.

   2006

   • Γκουτάκου, Α., Γκοτζαμάνη, Κ. (2006), "Η Ολοκλήρωση των Συστημάτων ISO 9000 και ISO 14000: Οι Προϋποθέσεις, η Διαδικασία, τα Οφέλη και οι Περιορισμοί της Εκπόνησης", Τιμητικός Τόμος Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη, pp.63-92.
   • Βούζας, Φ., Γκοτζαμάνη, Κ. (2006), "Διερεύνηση της Σχέσης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Παραγόντων του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος - Θεωρητική Τεκμηρίωση", Τιμητικός Τόμος Καθηγήτριας Μαρίας Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, pp.19-45.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (56 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Mastos T and Gotzamani K. (2024), Sustainable supply chain management in the food industry: a case study of enablers and inhibitors from Greek small enterprises, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 20, No. 1, 2024

    2023

    • Keramida, E., Psomas, E. and Gotzamani, K. (2023), "The impact of Lean adoption on organizational performance in a public service: the case of the Greek citizen’s service centers", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 14 No. 7, pp. 1544-1565. https://doi.org/10.1108/IJLSS-01-2023-0004
    • Mantratzis, P., Tsiotras, G., Tsironis, L. K., & Gotzamani, K. (2023) “Exploring the Impact of Supermarket Store Layout and Atmospheric Elements on Consumer Behavior: A Field Research Study in Greece”, Journal of Operations and Strategic Planning, 6(2), 131-151. https://doi.org/10.1177/2516600X231203492
    • Paltayian, G., Georgiou, A. and Gotzamani, K. (2023), "A combined QFD-AHP decision-making tool for the investigation and improvement of e-banking usage", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJQRM-02-2021-0030

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamvysi K., Andronikidis A., Georgiou A., Gotzamani K. (2023) “A Quality Function Deployment Framework for Service Strategy Planning”, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 73, July 2023, 103343, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103343
    • Kessopoulou, E., Gotzamani, K. Xanthopoulou, S., Tsiotras, G. (2023) “Conceptualizing and Validating a Model for Benchlearning Capability: Results from the Greek Public Sector”, Sustainability, 15, 1383. https://doi.org/10.3390/ su15021383.

    2022

    • Mastos T, Gotzamani K, Kafetzopoulos D. (2022) Development and Validation of a Measurement Instrument for Sustainability in Food Supply Chains, Sustainability, 14(9):5203, https://doi.org/10.3390/su14095203

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mastos, T., Gotzamani, K. (2022) Sustainable Supply Chain Management in the Food Industry: A Conceptual Model from a Literature Review and a Case Study, Foods 2022, 11, 2295, doi: 10.3390/foods11152295

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2022), "The effect of talent management and leadership styles on firms’ sustainable performance", European Business Review, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EBR-07-2021-0148

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani K. (2021) Effect of leadership on ΒΜΙ and competitive advantage of SMEs, International Journal of Innovation Management, Vol. 25, No. 9, DOI: 10.1142/S1363919621501012

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Vouzas, F. (2020), “Management Innovation, Drivers and Outcomes: The Moderating Role of Organisational Size” International Journal of Innovation Management, Vol. 25, No. 02, https://doi.org/10.1142/S1363919621500213

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gianni, M. and Gotzamani, K. (2020), "Extrovert integrated management systems", The TQM Journal, pp. 1754-2731, https://doi.org/10.1108/TQM-12-2019-0294

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Tzavlopoulos, I., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Vassiliadis, C. (2019), "Determining the impact of e-commerce quality on customers’ perceived risk, satisfaction, value and loyalty", International Journal of4uality and Service Sciences, Vol. 11, No. 4, pp. 576-587. https://doi.org/102108/IJQSS-03-2019-0047

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2019) “Investigating the role of EFQM enablers in innovation performance", The TQM Journal, Vol. 31, No. 2, pp. 239-256, DOI 10.1108/TQM-09-2018-0124
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2019) “The relationship between EFQM enablers and business performance: the mediating role of innovation" Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 30 No. 4, pp. 684-706, DOI 10.1108/JMTM-06-2018-0166
    • Christina Nizamidou, Fotis Vouzas, Katerina Gotzamani, (2019) "Exploring the interrelationship between quality, safety and HR within crisis management framework", The TQM Journal, https://doi.org/10.1108/TQM-08-2018-0106

    2018

    • Cabecinhas, Mónica; Domingues, Pedro; Sampaio, Paulo; Bernardo, Merce; Franceschini, Fiorenzo; Galetto, Maurizio; Gianni, Maria; Gotzamani, Katerina; Mastrogiacomo, Luca; Hernandez-Vivanco, Alfonso, (2018) “Integrated Management Systems Diffusion Models in South European Countries", International Journal of Quality & Reliability Management (IJQRM), vol. 35, No. 10, pp. 2289-2303, https://doi.org/10.1108/IJQRM-03-2017-0044
    • Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A., Kamvysi, K., (2018), "Introducing Multivariate Markov Modelling within QFD to Anticipate Future Customer Needs in Product Design", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 35 Issue: 3, pp.762-778, https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2016-0205
    • Psomas, E., Gotzamani, K., Kafetzopoulos, D., (2018) "Determinants of company innovation and market performance", The TQM Journal, Vol. 30 Issue: 1, pp.54-73, https:// doi.org/10.1108/TQM-07-2017-0074

    2017

    • Gianni, M., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2017), "Multiple perspectives on integrated management systems and corporate sustainability performance", Journal of Cleaner Production, Vol. 168, pp.1297-1311. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.061.
    • Bernardo, M., Gianni, M., Gotzamani, K., Simon, A. (2017), "Is there a common pattern to integrate multiple management systems? A comparative analysis between organizations in Greece and Spain", Journal of Cleaner Production, Vol. 151, pp. 121-133, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.03.036
    • Maletič, D., Maletič, M., Al-Najjar, B., Gotzamani, K., Gianni, M., Kalinowski, T.B., Gomišček, B. (2017) «Contingency Factors Influencing Implementation of Physical Asset Management Practices», Organizacija, Vol. 50, No. 1, pp. 3-16.
    • Paltayian, George N., Georgiou, Andreas C., Gotzamani, Katerina D., Andronikidis, Andreas I., (2017) “Aligning customer requirements and organizational constraints to service processes and strategies”, Business Process Management Journal, Vol. 23 Issue: 5, pp.1018-1042, https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2015-0140
    • Tsironis, L., Gotzamani, K., Mastos, T., (2017), “E-Business Critical Success Factors: Towards the Development of an Integrated Success Model”, Business Process Management Journal, Vol. 23 Issue: 5, pp.874-896, https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2016-0030
    • Gianni, M., Gotzamani, K., Vouzas F. (2017), “Food Integrated Management Systems: Dairy Industry Insights”, International Journal of Quality & Reliability Management (IJQRM.), Vol. 34 Iss 2 pp. 194 – 215.

    2016

    • Bernardo, M., Gotzamani, K., Vouzas, F., Casadesus, M., (2016), "A qualitative study on integrated management systems in a non-leading country in certifications" Total Quality Management & Business Excellence, vol. 29, No. 4, 453-480, DOI:10.1080/14783363.2016.1212652
    • Gianni, M., Gotzamani, K., & Linden, I. (2016). How a BI-wise Responsible Integrated Management System May Support Food Traceability. International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST), 8(2), 1-17. doi:10.4018/IJDSST.2016040101

    2015

    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Gkana, V. (2015) "Relationship between quality management, innovation and competitiveness. Evidence from Greek companies", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Iss: 8, pp.1177 - 120
    • Kafetzopoulos, D., Psomas, E., Gotzamani K., (2015) "The impact of quality management systems on the performance of manufacturing firms", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 32, Iss: 4, pp.381 - 399

    2014

    • Gianni, M., Gotzamani, K., (2014), "Management Systems Integration: lessons from an abandonment case", Journal of Cleaner Production, Volume 86, 1 January 2015, Pages 265-276
    • Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A., (2014), "Capturing and prioritizing students' requirements for course design by embedding Fuzzy-AHP and linear programming in QFD", European Journal of Operational Research (EJOR), Vol. 237, Issue 3, pp.1083-1094.
    • Kafetzopoulos D., Gotzamani, K., Psomas, E., (2014), "The impact of employees' attributes on the quality of food products", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 31 Iss: 5, pp.500 - 521.
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., (2014), "Critical factors, food quality management and organizational performance", Food Control 40 (2014), pp.1-11. (Συμπεριλήφθηκε στα "Most Downloaded Food Control Articles" -http://www.journals.elsevier.com/food-control/most-downloaded-articles/)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Vakalopoulou, M., Tsiotras, G., Gotzamani, K. (2013), "Implementing CAF in Public Administration: Best Practices in Europe - Obstacles and Challenges", Benchmarking: An International Journal, Vol. 20, No. 6, pp. 744-764.
    • Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Psomas, Ε. (2013), "Quality Systems and Competitive Performance of Food Companies", Benchmarking: An International Journal, Vol.20, No. 4, pp.463-483.

    2012

    • Paltayian, George N., Georgiou, Andreas C., Gotzamani, Katerina D., Andronikidis, Andreas I., (2012) "An integrated framework to improve quality and competitive positioning within the financial services context", International Journal of Bank Marketing, Vol. 30 Iss: 7, pp.527 - 547

    2011

    • Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2011), "Critical factors for effective implementation of the HACCP system: A Pareto analysis", British Food Journal, Vol. 113, No. 5. pp. 578-597.

    2010

    • Gotzamani, K., Longinidis, P., Vouzas, F. (2010), "The logistics services outsourcing dilemma: Quality management and financial performance perspectives", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 15, No. 6, pp. 438-453. (Selected for Inclusion in Emerald's Reading ListAsssist)
    • Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A. (2010) "Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment", The TQM Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 293-316.
    • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., (2010) "Critical barriers to the implementation of close supplier-buyer relationships: the case of the Greek manufacturing industry", International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 13, No. 3, pp. 211-224.
    • Gotzamani. K. (2010), "Results of an Empirical Investigation on the Anticipated Improvement Areas of the ISO 9001:2000 Standard", Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 21, No. 6, pp. 687-704.
    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2010), "Supplier management practices in a SCM context - The case of the Greek manufacturing industry", International Journal of Business and Systems Research (IJBSR), Vol. 4, No. 1, pp. 42-61.

    2009

    • Gotzamani, K., Tzavlopoulos, Y. (2009), "Measuring e-commerce quality: an exploratory review", International Journal of Quality and Service Sciences (IJQSS), Vol. 1, No. 3, pp. 271-279.
    • Longinidis, P., Gotzamani, K. (2009), "ERP user satisfaction issues: Insights from a Greek industrial giant", Industrial Management and Data Systems, Vol. 109, No. 5, pp.628-645.
    • Andronikidis, A., Georgiou, A.C., Gotzamani, K. and Kamvysi, Κ. (2009), "The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management", The TQM Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 319-333.
    • Gotzamani, K., Vouzas, F., Longinidis, P. (2009), "Quality Management in the Logistics Function: A Study of the Greek Industry", International Journal of Business Excellence, Vol.2, No. 2, pp.194-218.

    2007

    • Melidonioti, M., Gotzamani, K. (2007), "Standardization and Quality in Greek Banking Services", MIBES (Management of International Business & Economic Systems) Transactions On Line Journal (MTOL), ISSN 1790-9899, Vol.1, No. 1, Autumn 2007, pp. 60-74.
    • Gotzamani, K., Tsiotras, G., Nikolaou M., Nikolaides, A., Hadjiadamou, V. (2007), "The Contribution to Excellence of ISO 9001: The Case of Certified Organisations in Cyprus", The TQM Magazine, Vol. 19, No. 5, pp. 388-402.

    2006

    • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2006), "Supplier Management and its Relationship to Buyer's Quality Management" Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11, No. 5, pp. 148-159.
    • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y, Tsiotras (2006), G., "A Longitudinal Study of ISO 9000 Contribution towards TQM in the Greek industry", The TQM Magazine, Vol. 18, No. 1, pp. 44-54.

    2005

    • Gotzamani, K., (2005), "The implications of the new ISO 9000:2000 standards for certified organizations: anticipated benefits & implementation pitfalls", International Journal of Productivity & Performance Management, vol. 54, No. 8, pp. 645-657.
    • Vouzas, F., Gotzamani, K. (2005), "Best Practices of Selected Greek Organizations on their Road to Business Excellence", The TQM Magazine, Vol. 17, No. 3, pp. 259-266

    2004

    • Gotzamani, K. (2004), "A Thorough Analysis of ISO 9000 Contribution to Small and Medium Enterprises: A Comparison With large Enterprises", International Journal of Management Practice, Vol. 1, No. 1, pp. 41-56.

    2002

    • Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2002), "The True Motives Behind ISO 9000 Certification. Their Effect On The Overall Certification Benefits and Long-Term Contribution Towards TQM", International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 19, No. 2, pp. 151-169.

    2001

    • Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2001), "An Empirical Study of the ISO 9000 Contribution Towards Total Quality Management", International Journal of Production & Operations Management, Vol. 21, No. 10, 2001, pp. 1326-1342.

    1996

    • Tsiotras G., Gotzamani K. (1996), "ISO 9000 as an Entry Key to TQM: The Case of the Greek Industry", International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 13, No. 4, pp. 64-76.
    • Συνέδρια (64 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Georgiou, A.C., and Gotzamani, K. (2019), “Fostering Sustainability in Tourism Supply Chains: A QFD Decision Framework”, EMRBI 12th Annual EUROMED Academy of Business (EMAB) Conference, Thessaloniki, Greece, September 18- 20
     • [60] Gkana V., Gotzamani K. (2019) "Combining quality management and innovation: A framework for hotel firms", 3rd International Scientific Conference "Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead" (TOURMAN), Thessaloniki, Greece, October 2019
     • Gianni, M., Gotzamani, K. (2019) “Extrovert Integrated Management Systems”, Excellence in Services International Conference (EISIC), Thessaloniki, Greece, August 2019.

     2018

     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2018), “A Decision Framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism: A consolidated QFD framework”, 47th EMAC Annual Conference, People Make Marketing, University of Strathclyde, Glasgow, UK, May 29-June 1
     • Mastos T.D. and Gotzamani K. (2018), “Enablers and inhibitors for implementing Sustainable Supply Chain Management practices: Lessons from SMEs in the food industry”, 25th International EurOMA Conference, Budapest, Hungary
     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Georgiou, A.C., and Gotzamani, K. (2018), “A QFD framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism ”, 8th International Conference on Tourism (ICOT) 2018, Kavala, Greece, June 27- 30
     • Gkana V. and Gotzamani K. (2018). Quality and innovation in the hospitality industry: A literature review. Paper presented at 3rd International Conference on Quality Engineering and Management (pp. 420-437). Barcelona: International Conference on Quality Engineering and Management

     2017

     • G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani and A. Andronikidis (2017) “Combining Quality Management Tools with Quantitative Approaches to Improve Ε-Βanking Οperations.”, Global Conference on Services and Management, Volterra, Italy, 2017

     2016

     • Cabecinhas, M., Domingues, J.P.T., Sampaio, P., Bernardo, M., Franceschini, F., Galetto, M., Gianni, M., Gotzamani, K., Mastrogiacomo, L. and Hernandez-Vivanco, A. (2016), “Integrated Management Systems diffusion in South European countries”, 2nd International Conference on Quality Engineering and Management, July 13-15, Guimaraez, Portugal, Conference Proceedings, pp. 729-749.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Maletič, D., Maletič, M., Al-Najjar, B., Gotzamani, K., Gianni, M., Kalinowski, T.B., Pačaiová, H., Nagyová, A. and Gomišček, B. (2016), “The role of contingency factors in physical asset management An empirical examination”, EuroMaintenance 2016 Conference, 31 May-1 June, Athens, Greece, Conference Proceedings, pp. 93-99.
     • Gianni M., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2016), "Multiple percpectives on integrated management systems and corporate sustainability performance", 19th QMOD, ICQSS, September 21-23, 2016, Rome, Italy, Conference Proceedings, pp. 571-592.
     • Kafetzopoulos, d., Gotzamani, K., Psomas, E. (2016), "A Conceptual Framework of Quality Management, Innovation and Business Performance", 19th QMOD, ICQSS, September 21-23, 2016, Rome, Italy, Conference Proceedings, pp. 393-407.

     2015

     • Gianni, M., Gotzamani, K., Linden, I. (2015), "Towards a BI Platform to Support Food Traceability Management:  Benefits and Challenges Identification", book of abstracts, ICDSST 2015 conference, Belgrade, Serbia, May 27-29, 2015.
     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Georgiou, A.C. (2015), "Incorporating a Multivariate Markov Chain model into Quality Function Deployment Framework", 16th Conference of ASMDA International Society, June 30 - July 4, Athens, Greece.
     • Psomas, E., Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2015), "The impact of leadership and process management on company innovation and market performance", 15TH EURAM, June 17-20, 2015, Warsaw, Poland.
     • Gianni, M., Kafetzopouos, D., Gotzamani, K. (2015), "Quality management adoption and competitiveness of Greek companies in a fluctuating economic environment", 59th EOQ Quality Congress, June 11-12, 2015, Athens, Greece.

     2014

     • Gianni, M., Gotzamani, K., Vouzas, F. (2014), "Integrated Management Systems in the Food Sector: Insights from a Dairy Plant", 1st International Conference on Quality Engineering and Management (ICQEM), September 15-16, 2014, Guimaraes - Portugal.
     • Gianni, M., Gotzamani, K., (2014), "Exploring The Integration Of Management Systems In Services", 8th AMA SERVSIG, International Service Research Conference, June 13-15, 2014, Thessaloniki, Greece.

     2013

     • Kilbasanis, A., Gotzamani, K., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A, (2013) Does green mean fresh? Examining the framework of Green Brand Equity for Gen Y, 42nd EMAC Conderence, Lost in Translation: Marketing in an interconnected world, Istanbul Technical University, Turkey, 4-7 June 2013.
     • Bernardo, M., Gotzamani, K., Gianni, M., (2013), "Certification maturity as a diffusion factor for management systems integration", 20th EUROMA Conference, 7-12 June 2013, Dublin, Ireland.
     • Gianni, M., Gotzamani, K., (2013), "Management Systems Integration in Practice - A case of abandonment" 16th QMOD Conference, 4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia.
     • Kessopoulou, E., Korea, A., Gotzamani, K., Koemzi, M., Tsiotras, G., (2013), "Are CAF self-assessed public organizations ready for benchlearning? A Greek experience" 16th QMOD Conference, 4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia.

     2012

     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2012) "Listening to our customers in higher education institutions", 41st EMAC Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers, ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012

     2011

     • Καλύβα, Ε., Γκοτζαμάνη, Κ. (2011), "Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο" Πρακτικά Ελληνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας (ΕΣΔΟ), σελ. 329-345, 16-18 Σεπτεμβρίου, TEI Σερρών.
     • Georgiou, A. C., Kamvysi, K., Andronikidis, A. and Gotzamani, K. (2011), "Advancing QFD to improve service quality", BALCOR 2011-1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research, September 22-25, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
     • Bernardo, M., Gotzamani, K., Vouzas, F., Casadesus, M. (2011), "A Qualitative Study on Management Systems Integration", Conference Proceedings ISBN: 84-8081-211-7, 14th QMOD Conference on Quality and Service Sciences, August 29-31, San Sebastian, Spain.
     • Kamvysi, K., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Georgiou, A. (2011), "An Extended Fuzzy QFD Methodology in the Design and Evaluation of Academic Courses", Conference Proceedings ISBN: 84-8081-211-7, 14th QMOD Conference on Quality and Service Sciences, August 29-31, San Sebastian, Spain.
     • Gotzamani, K. (2011), "The need for effective quality management in the Public Sector: The case of the Common Assessment Framework (CAF)", Keynote Speaker, Proceedings of the 15th ICIT Conference, July 26-28, Kuala Lumpur, Malaysia.

     2010

     • Andronikidis, A., Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A. (2010), "Exploring Alternative Approaches in Prioritizing Consumers' Selection Criteria In A Service Setting", Conference Proceedings, 39th EMAC Conference, June 1-4 2010, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.

     2009

     • Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A. (2009), "Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment", Long Abstracts & Papers Proceedings, 12th Toulon Verona & 13th QMOD Conference, August 28-30, Verona, Italy. **Selected among the Best Papers of the conference
     • Gotzamani, K., Tzavlopoulos, Y. (2009), "Measuring e-commerce-quality: An exploratory review", Long Abstracts & Papers Proceedings, 12th Toulon Verona & 13th QMOD Conference, August 28-30, Verona, Italy. **Selected among the Best Papers of the conference
     • Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A.C., Andronikidis, A. (2009), "An integrative QFD approach for bank customers satisfaction", Proceedings of the 2nd Biannual International Conference on Services Marketing" (2nd BIC), November 4-6, Thessaloniki, Grrece, pp. 227-242.
     • Maditinos, Z., Vassiliadis, C., Gotzamani, K., Vouzas, F. (2009), "Service Harm Crisis: The Swiss Cheese Effect in Helios Airways Tragedy", Proceedings of the 2nd Biannual International Conference on Services Marketing (2nd BIC), November 4-6, Thessaloniki, Grrece, pp. 354-360.

     2008

     • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K., Kamvysi, K. (2008) "The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management, Proceedings of the 11th Toulon Verona Conference, 4-6 September, Florence, Italy, pp. 675-690.
     • Georgiou, A., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Paltayan, G. (2008), "A combined QFD, AHP and ANP approach for quality improvement and capacity expansion in the Greek Banking sector: Some Preliminary Results", Proceedings of the 11th QMOD (Quality Management and Organizational Development) Conference, Sweden.

     2007

     • Χατζηπαναγιώτη Μ., Γκοτζαμάνη, Κ., Ιακώβου, Ε. (2007), "Διαχείριση Ποιότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα", Πρακτικά 4ου Φοιτητικού Συνεδρίου "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας", Αθήνα, Μάιος 2007.
     • Gotzamani, K., Vouzas, F., Loginides, P. (2007), "Quality Management Practices in the Logistics Function: Results of an Empirical Survey", 12th World Congress for Total Quality Management, 26-29 September, Edinburgh, Scotland.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y. (2007), "Results of an Exploratory Study of the ISO 9000:2000 Series Impact on Certified Organizations", 10th Toulon-Verona Conference - Quality In Services", 3-4 September, Thessaloniki, Greece.

     2006

     • Μελιδονιώτη Μ., Γκοτζαμάνη, Κ. (2006), "Προτυποποίηση και Ποιότητα στις Χρηματιστηριακές Εταιρίες", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Τυποποίηση τα Πρότυπα και την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, σελ. 370-379.
     • Βούρβαχης, Ι., Γκοτζαμάνη, Κ. (2006), "Η Διαχείριση της Ποιότητας στις Εταιρίες Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος στην Ελλάδα", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Τυποποίηση τα Πρότυπα και την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, σελ. 75-82.
     • Koemtzi M., Gotzamani K. (2006), "A highlight of the prerequisites of benchmarking", Conference Proceedings, 9th Quality Management & Organisational Development (QMOD), August 2006, Liverpool, pp. 466-477.
     • Gotzamani, K., Vasiliadis, C., Andronikidis, A., Livadarou, G., (2006) "Investigating Motives of Quality Assurance Efforts in the Greek Hospitality Sector: Perceived Benefits and Problematic Areas", 24th EuroCHRIE Congress, October 25-28, Thessaloniki, Greece.
     • Melidonioti, M., Gotzamani, Κ. (2006), "Standardization and Quality in Greek Banking Services", Management of International Business & Economic Systems (MIBES) Conference, T.E.I. of Larissa, Dept. of Business Administration, 4-5 November, Larissa, Greece.
     • Papadimitriou A., Gotzamani K., Ntinas H., Tsiotras G. (2006), "Effective practices in selective academic support services in Greek Public Universities: Preliminary findings from Information Technology Centers, Research Committees, Career Services, Public and International Affairs", Proceedings from the Society for Research into Higher Education (SRHE) Annual Conference, December 12-14, Brighton Sussex, UK.

     2005

     • Theodorakioglou Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2005), "The Main Obstacles In Implementing Close Supplier - Buyer Relationships: An Empirical Survey In The Greek Industry", Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 5-7 October, Chalkidiki, Greece, pp. 833-843.
     • Vouzas, F., Savvidou, M., Gotzamani, K. (2005), "Investigating The Logistics- Quality Management Relationship In The Food Industry In Greece. A Case Study", Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 5-7 October, Chalkidiki, Greece, pp. 887-897.
     • Silakou, M., Gotzamani, K., Vouzas, F. (2005), "Quality In Public Management: An Issue For Debate And The Political Benefit Of Applying ΤQM In The Local Government Sector - The Case Of Applying ΤQM In A Municipal Construction Service", Proceedings of the 8th Toulon-Verona Conference: "Quality In Services: Higher Education, Health Care, Local Government", University of Palermo, Palermo, Italy, 8th-9th September, 2005.
     • Papadimitriou, A., Gotzamani, K., Koemtzi, M., Tsiotras, G. (2005), "Examination Of The Best Practices In Administrative And Organizational Functions Of The Greek Universities", Proceedings of the 1st International Conference: Integrating for Excellence, 15-17 June, Sheffield Hallam University.
     • Vouzas, F., Koufidou, S., Gotzamani, K. (2005), "Is the EQA Business Excellence model a vehicle for Effective HR Utilization? The Rhetoric and the Reality", Proceedings of the International Human Resource Management (IHRM) Conference 2005, 14-17 June, Cairns, Australia.
     • Gotzamani, K., Tsiotras, G., Nikolaou, M., Nikolaides, V., Hadjiadamou, V. (2005), "ISO 9000 Contribution Towards Business Excellence: The Case of Cyprus Certified Organizations", Proceedings of the 10th International Conference on ISO 9000 and TQM (ICIT), March 28-30, Shanghai, China. **Best Paper Award under Sub-theme: ISO 9000 & ISO 14000

     2004

     • Vouzas, F., Gotzamani, K. (2004), "Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Απόδοση: Καλύτερες Πρακτικές και Αντίστοιχα Αποτελέσματα Ελληνικών Επιχειρήσεων που Εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας", Proceedings of the 9TH International Congress of the Economic Society of Thessaloniki, on "Entrepreneurship, Competitiveness and Growth in South-East Europe", September 23-25, Thessaloniki, Greece.
     • Gotzamani, K., D. (2004), "The new ISO 9000:2000 series of standards - Its contribution towards business excellence", Proceedings of the 5TH International Conference On Quality, Reliability and Maintainance (QRM), April 1-2, University of Oxford, pp. 23-27.
     • Vouzas, F., Gotzamani, K., D. (2004), "Best Practices of Selected Greek Organisations on their Road to Business Excellence", Proceedings of the 9TH International Conference On ISO 9000 & TQM (9-ICIT), April 5-7, Bangkok, Part 2, pp. 122-129.

     2003

     • Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras G., (2003) “Quality Management Relationship to Supply Chain Management - A Theoretical Model and Analysis of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier Management Practices in the SCM context”, proceedings of the IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) Conference, 14-16 April, Budapest, pp. 305-320 (selected among the 10 best papers of the conference)
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), "The Effectiveness of ISO 9000 Certification To Small-Medium Enterprises: Its Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement", Proceedings of the 6th SMESME International Conference, June 1-4, Athens, Greece, pp.494-503.
     • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), "ISO 9000 Contribution Contribution Towards Total Quality Management and Operational Performance Improvement: The results of two empirical surveys in the Greek Industry", Proceedings of the 8th International Conference on ISO 9000 & TQM (8-ICIT), April 23-25, Montreal, Canada, Part 2, pp. 47-53.
     • [6] Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2003), "Quality Management Relationship to Supply Chain Management - A Theoretical Model and Analysis of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier Management Practices in the SCM context", Proceedings of the IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) 2003 Conference, 14-16 April, Budapest, pp. 305-320. **Selected Among The 10 Best Papers Of The Conference

     2002

     • Gotzamani, K. (2002), "A Thorough Examination of ISO 9000 Contribution Towards TQM and Operational Performance Improvement. The Secrets Of Success, The Pitfalls Of Failure And The Steps To Follow", Proceedings of the 9th International Annual Conference of the European Operations Management Association (EUROMA): "Operations Management and the New Economy", Copenhagen, 2-4 June 2002, Volume II, pp. 625-638.

     1999

     • Gotzamani, K., Tsiotras, G. (1999), "The Effectiveness and Contribution of ISO 9000 Quality Assurance Standards Towards The Development and Adoption of TQM: An Empirical Study", Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Αθήνα, Ιούλιος 1999.

     1997

     • Tσιότρας Γ., Γκοτζαμάνη Κ. (1997), "Η μέρα μετά την Πιστοποίηση κατά ISO 9000! Tελικά, ποιο ήταν το όφελος για την επιχείρησή μου;" Πρακτικά Συνεδρίου Quality Forum '97, Αθήνα, Οκτ. 1997.

     1995

     • Gotzamani K., Tsiotras G., Koufidou S. (1995), "Measuring the Level of Quality Assurance in the Northern Greek Industry", Proceedings of the 3rd Balkan Operational Research Conference, Thessaloniki, Oct. 1995.

     1994

     • Tsiotras G., Bouras D., Gotzamani K. (1994), "Strategic Information Systems for Real Time Management and Control of Production Networks", Proceedings of the HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.
     • Tsiotras G., Gotzamani K., Bouras D. (1994), "The ISO 9000 Certification: A New Key Business Strategic Factor for Competitiveness: The Case of the Greek Industry", Proceedings of the HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.

     1992

     • Τσιότρας Γ., Γκοτζαμάνη Κ. (1992), "Εφαρμογή Στοιχείων της Φιλοσοφίας Just-In-Time στις Δημόσιες Επιχειρήσεις", Πρακτικά του Συνεδρίου "Διοικητικός Εκσυγχρονισμός", Θεσσαλονίκη, 1992.
     • Άλλα (24 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Paltayan, G., Georgiou, A., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Kamvysi, K. (2019) “Redesigning e-banking services: Social and Environmental Challenges towards Sustainable Development”, 30th European Conference on Operational Research (EURO), Dublin 2019

      2018

      • Georgiou, A.C., Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2018), “An appraisal of DEA contribution in the Quality Function Deployment Process in conjunction with some recent advances using Markov stochastic processes”, DEA40-International Conference on Data Envelopment Analysis, Aston University, Bermingham, UK, April 16-18
      • A.C. Georgiou, G.N. Paltayian, K. Gotzamani, A. Andronikidis (2018), “Redesigning e-Banking services: Social and Environmental Challenges towards Sustainable Development”, 29th European Conference on Operational Research, Valencia, Spain, July 2018
      • A.C. Georgiou, G.N. Paltayian, K. Gotzamani, A. Andronikidis (2018), “Redesigning e-Banking services: Social and Environmental Challenges towards Sustainable Development”, 29th European Conference on Operational Research, Valencia, Spain, July
      • Georgiou, A.C., Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2018), “An appraisal of DEA contribution in the Quality Function Deployment Process in conjunction with some recent advances using Markov stochastic processes”, DEA40-International Conference on Data Envelopment Analysis, Aston University, Bermingham, UK, April 16-18.

      2017

      • Georgiou, A.C., Kamvysi, Κ., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2017), “Customers’ Requirements Data Fosters Collaboration Between Quality Management and Services Marketing”, ASMDA 2017, London, UK
      • G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis (2017), “Combining Quality Management Tools with Quantitative Approaches to Improve Ε-Βanking Οperations”, Global Conference on Services Management (GLOSERV), Tuscany, Italy, 2017

      2014

      • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Georgiou, A.C. (2014), "An Integrated QFD framework linking quality management with marketing efforts", 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies-IFORS "The art of Modeling", Barcelona, Spain, July 13-18.

      2011

      • Bernardo, M.; Simon, A.; Gotzamani, K.; Casadesus, M. (2011), "La Dimensión Geográfica de la Integración de Sistemas de Gestión", XXI Congreso Nacional de ACEDE, CREATIVIDAD: EL FUTURO DE LA EMPRESA, ISBN: 978-84-615-3531-6, 4-6 September, Barcelona, Spain.
      • Andronikidis, A., Gotzamani, K., Georgiou, A. C. and Kamvysi, K. (2011), "Integrating DEA framework into QFD methodology", 9th International Conference on Data Envelopment Analysis- DEA, August 24-27, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

      2010

      • G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis (2010), "An integrated AHP - ANP Quality Function Deployment framework for the competitive position improvement", EURO XXIV, 24th European Conference on Operational Research, Lisbon.

      2009

      • Paltayan, G., Georgiou, A., Andronikidis, A., Gotzamani, K. (2009), "Introducing a modified QFD design for quality improvement in the Greek banking sector", 23rd Euro Conference, July 5-8, Bonn.

      2007

      • Γκοτζαμάνη, Κ. (2007), «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μονάδες Υγείας» για το Στρογγυλό Τραπέζι: «Διαχείριση Ποιότητας και Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας», Μάρτιος 2007, Αθήνα
      • Georgiou, A., Livadarou, G., Gotzamani, K., Andronikidis, A. (2007), "Combining AHP and SERVQUAL in Measuring Financial Services Quality", 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, July 8-11, Prague, Czech Republic.

      2006

      • Papadimitriou A., Gotzamani K., Ntinas H., Tsiotras G. (2006), "Identification of selective effective practices in academic support services in Greek Public Universities: Preliminary findings from Library, Information Technology and Career Services", Proceedings from the 9th Toulon-Verona Conference, September 7-8, Paisley, Scotland.
      • Papadimitriou, Α., Gotzamani, Κ., Tsiotras, G. (2006), "Effective Practices in Academic Support Services in Greek Public Universities: Preliminary findings from Career Services", Management of International Business & Economic Systems (MIBES) Conference, 4-5 November, T.E.I. of Larissa, Dept. of Business Administration, Larissa, Greece.

      2005

      • Gotzamani, K. (2005), "Η Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση", Plenary Speech, 5th International Conference in Language for Specific and Academic Purposes, October 1-2, Thesssaloniki, Greece.

      2004

      • "Διερεύνηση της Προσφοράς των Συστημάτων ISO 9000 Στην Επιχειρηματική Αριστεία", Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Φεβρουάριος 2004, ISBN: 9963-32-307-3
      • Gotzamani, K. (2004), "The New ISO 9000:2000 Series Of Standards: The Main Reasons For Their Revision and The Key Improvements", Abstracts Proceedings of the EURO XX European Conference on Operational Research, July 4-7, Rhodes, Greece.

      2003

      • Γκοτζαμάνη, Κ. (2003), “Διασφάλιση Ποιότητας και Συστήματα ISO 9000:2000”, στα πλαίσια της θεματικής ενότητας: «Στρατηγική Διοίκηση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Βελτίωση Ποιότητας: Συντελεστές Ανάπτυξης Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων», Money Show 2003, 13-14 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη
      • Γκοτζαμάνη, Κ., Θεοδωράκιογλου, Υ. (2003), «Η Διαχείριση Πρακτικών Ποιότητας και Οι Σχέσεις μας με τους Προμηθευτές», 23η Συνάντηση Υπευθύνων Προμηθειών Β. Ελλάδος, 28 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
      • Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), "A Longitudinal Study of ISO 9000 Contribution to Total Quality Management and Performance Improvement of Small-Medium Enterprises", Abstracts Proceedings of the EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, Istanbul, Turkey.

      1997

      • Gotzamani K., Tsiotras G. (1997), "The Day After ISO 9000! What was the Real Benefit for my Company?", Abstracts Proceedings of the EURO XV/INFORMS XXXIV Joint International Conference, July 1997, Barcelona, Spain.

      1993

      • Τσιότρας, Γ.Δ., Γκοτζαμάνη, Κ., "Λήψη Αποφάσεων με χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: Ποσοτικές Περιπτώσεις", Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Έκδοση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1993.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font