Σύμβουλοι Σπουδών


Το μεταπτυχιακό Δ.Π.Μ.Σ Δίκαιο και Οικονομικά λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου ορίζει μέλη ΔΕΠ ως συμβούλους σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Αρμοδιότητες Συμβούλου Σπουδών

Στους/στις Συμβούλους Σπουδών ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των νεοεισερχομένων φοιτητών και φοιτητριών πρώτου κύκλου σπουδών στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Ενημέρωση για το περιεχόμενο μαθημάτων, την αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος και του Ιδρύματος και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων.

γ) Ενθάρρυνση των φοιτητών/φοιτητριών να συμμετέχουν σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ., προκειμένου να κατανοήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

δ) Καθορισμός της βέλτιστης σειράς δήλωσης των μαθημάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αποτυχίας στις εξετάσεις, και συζήτηση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα μαθήματα ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

ε) Συζήτηση σχετικά με την επίδοση των φοιτητριών/φοιτητών.

στ) Επιλογή θέματος πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών.

ζ) Δυνατότητες διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα του οικείου Ιδρύματος ή/και σε ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες δεύτερου κύκλου σπουδών.

η) Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης σε φοιτήτριες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

θ) Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος προς τους φοιτητές (Φοιτητική Μέριμνα, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κ.λπ.).

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά για το έργο και τη δραστηριότητά τους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης φοιτητή/φοιτήτριας ή Συμβούλου Σπουδών μπορεί να οριστεί νέος/νέα Σύμβουλος Σπουδών.

Για το ακαδ. έτος 2023-2024 ορίζονται οι εξής καθηγητές ως σύμβουλοι σπουδών:

  • Αλιπράντη Μαρία, γρ 308 ΓΔ                Email: alipranti@uom.edu.gr
  • Κύρτσου Αικατερίνη,. γρ 504 ΓΔ            Email: ckyrtsou@uom.gr
  • Ρίζος Ευριπίδης                                     Email:eurizos@law.auth.gr
  • Σαρτζετάκης Ευτύχιος, γρ 206 ΓΔ         Email: esartz@uom.edu.gr
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font