Συχνές Ερωτήσεις


1. Τι τίτλους απονέμει το Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Οικονομικά»;

Το ΔΠΜΣ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Οικονομικά» (MSc “Law and Economics”) στις εξής τρείς (3) κατευθύνσεις:

Α) Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων
Β) Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
Γ) Γενική κατεύθυνση

Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 

2. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/-τριες οι οποίοι/-ες έχουν προπτυχιακές σπουδές στη Νομική, στα Οικονομικά, τις Πολιτικές Επιστήμες και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στόχο έχει να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/-τριες με μια σε βάθος κατανόηση των οικονομικών επιδράσεων και αποτελεσμάτων των διαφόρων νομικών ρυθμίσεων, κυρίως όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Παρότι το πρόγραμμα εξετάζει τη σχέση μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών και την Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου στο ευρύτερο δυνατό πλαίσιο, βασικός στόχος του είναι να προετοιμάσει τους/τις μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες για μια επαγγελματική σταδιοδρομία, μεταξύ άλλων ως στελέχη δικηγορικών γραφείων, στελέχη νομικής υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών, στελέχη επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών καθώς και να επιμορφώσει προσωπικό που ήδη στελεχώνει τις παραπάνω θέσεις.


3. Ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα;

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και της Οικονομίας.

Μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), στο Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται επίσης να εγγραφούν πτυχιούχοι άλλων σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

 

4. Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

 

5. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διαλέξων;

Οι μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι/-ες να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα ενώ υπάρχει και μέγιστος αριθμός απουσιών.

 

6. Σε τι γλώσσα διεξάγονται οι διαλέξεις;

Οι διαλέξεις δίδονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην αγγλική. Η πλειονότητα της βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα, της οποίας η αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης αποτελεί κριτήριο επιλογής.

 

7. Είναι δυνατή η επανέκδοση πιστοποιητικών μετά την αποφοίτηση;

Υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικών μετά την αποφοίτηση , με σχετικό αίτημα στη γραμματεία

και κατάθεση του τέλους επανέκδοσης των πιστοποιητικών ύψους 5 ευρώ ανά πιστοποιητικό στον παρακάτω

τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

IBAN: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του πτυχιούχου, ο τίτλος του μεταπτυχιακού και ο αριθμός των πιστοποιητικών που αιτείται.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font