ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σήμερα, Πέμπτη 21 Ιουλίου 2021, διεξήχθη η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού της κατηγορίας μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 14:00, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο αριθμός των εγγραμμένων μελών Ε.ΔΙ.Π. στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού της κατηγορίας μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος, αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος και έχει ως εξής: Σ= ΤΡΕΙΣ (3).

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» έπαυσε να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. 60944/Ζ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2358/Β΄/03-06-2021).

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.

 • Περιεχόμενο ψήφου για εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού της κατηγορίας μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 0
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: 0 

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έχει ως εξής:

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των έγκυρων που έλαβε ο Αθανασιάδης Ιωάννης: 2
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 0
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: 0 

ΥΠΟΨΗΦΙΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 0
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: 0 

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε η ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ έχει ως εξής:

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3
 • Αριθμός των έγκυρων που έλαβε η Χατζιδάκη Θεανώ: 1
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 0
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: 0 

Συνεπώς, ο Αθανασιάδης Ιωάννης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκλέγεται εκπρόσωπος της κατηγορίας μελών Ε.ΔΙ.Π. στ συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αναπληρώτρια αυτού την κ. Χατζιδάκη Θεανώ, με θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους και συγκεκριμένα από 1/9/2021 έως 31/8/2022, καθώς συγκέντρωσε περισσότερες του 1/3 των έγκυρων ψήφων του συνόλου των εκλεκτόρων, ήτοι δύο (2) ψήφους επί συνόλου τριών (3)  έγκυρων ψήφων του Εκλεκτορικού Σώματος από την πρώτη εκλογή. 

Θεσσαλονίκη, 01-07-2021

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

ΖΑΡΔΑΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                                                      ΔΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                                                                                                        ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ