ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-09-04

Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού


Περιγραφή

https://metaptyxiako.eu

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον νέο κύκλο του προγράμματος που θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου 2023 θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω e- mail (epnep@uom.edu.gr) από τις 01/05/2023 μέχρι και τις 30/06/2023 4/9/2023 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Συμπληρωμένη αίτηση.

Διαθέσιμη εδώ: https://metaptyxiako.eu/wp-content/uploads/2021/06/aitisi_pms_epnep.v1.pdf

2.  Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων.

Διαθέσιμη εδώ: https://metaptyxiako.eu/wp-content/uploads/2021/06/EPNEP-YPDHL-2.pdf

3. Βιογραφικό σημείωμα

(πρόσφατο, σε οποιαδήποτε μορφή/ τύπο).

4. Αντίγραφο πτυχίου

(φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).

Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

5. Δύο συστατικές επιστολές,

είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός συστατικών).

6. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,

που θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 116/2006 (Α΄ 115) και π.δ. 146/2007 (Α΄ 185), και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

8. Επιπρόσθετα προσόντα

(όπως άλλα πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Στο Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού μπορούν να υποβάλουν αίτηση και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει), για να αξιολογηθούν στη δεύτερη φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και θα έχουν λάβει conditional offer εφόσον ικανοποιούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις 3 φάσεις αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:

 1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών του υποψηφίου ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο αξιολογηθέν περιεχόμενο του φακέλου είναι 75% και αναλύεται ως εξής:
 • Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 40%).
 • Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 10%).
 • Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%).
 • Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο, που πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενα (συντελεστής βαρύτητας: 10%).
 • Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%).
 1. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη από τρία τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στη δεύτερη φάση είναι 25%.

Όποτε το απαιτούν οι συνθήκες, οι συνεντεύξεις επιλογής των υποψηφίων φοιτητών μπορούν να διεξαχθούν με τη χρήση της κατάλληλης ψηφιακής (εξ αποστάσεως) πλατφόρμας.

 1. Κατά την τρίτη φάση, διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων και αυτή προωθείται στη Συνέλευση     προς επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Μετά το πέρας και της δεύτερης φάσης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων. Οι κατάλογοι των επιτυχόντων υπόκεινται στην τελική έγκριση της Συνέλευσης. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 30 άτομα ετησίως. Η Συνέλευση σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από την ίδια, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων κατά 20%.

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

Ειδικότερα, οι σκοποί του ΠΜΣ έχουν ως εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
 • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,

Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.


Διάρκεια

Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

Με βάση το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Νόμος 4957/2022 – ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ και εξ αποστάσεως.


Γλώσσα

Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.


Αριθμός Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα κατά έτος.


ΦΕΚ Ίδρυσης (2971/19.7.19 τ.Β')

Δείτε εδώ

ΦΕΚ Τροποποίησης (2576/25.05.2022 τ.Β')

Δείτε εδώ


Κανονισμός Σπουδών

Δείτε εδώ

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Από το Δ' τμήμα Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων του Υ.Π.Ε.Θ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
U: 
http://metaptyxiako.eu | https://uom.gr/epnep
Fhttps://web.facebook.com/epnep/
Lhttps://www.linkedin.com/in/epnep-uom/
Thttps://twitter.com/epnep_uom
B: https://epnep.blogspot.com
Y:
 Youtube Channel
P: 2310-891138 // 2310-891747 // Fax: 2310-891465
Eepnep@uom.edu.gr / bitzenis@yahoo.com

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font