Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας 6ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων -Παράταση έως και την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-10-31

Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας 6ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων -Παράταση έως και την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (6ου)

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science, MBADS).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β' και γ' φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β' φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

 Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον έκτο 6ο κύκλο του ΠΜΣ που θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40). Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/mbads).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα ενδιαφέροντος και να υποβάλουν τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά γλωσσομάθειας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.) πρώτα ηλεκτρονικά εδώ

 Στη συνέχεια η αίτηση, υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή, θα πρέπεινα αποσταλεί μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 έως και την -Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023-  έως και την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 μετά την παράταση που δόθηκε.  Συγκεκριμένα, στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα του προγράμματος). Απαιτείται η δακτυλογραφημένη και όχι χειρόγραφη συμπλήρωση της αίτησης για λόγους ευκρίνειας των στοιχείων που δηλώνονται.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) ή παράρτημα διπλώματος.
  5. Οι τίτλοι σπουδών από ξένα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν επίσημη μετάφραση και αναγνώριση από το Δ.O.A.Τ.Α.Π.
  6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). Για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο εντάσσεται στη λίστα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από τη μέρα αξιολόγησης των υποψηφίων (συνεντεύξεις).
  7. Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέτουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ενώ τα Στελέχη Επιχειρήσεων τουλάχιστον μία από τον εργασιακό τους χώρο. Το προτεινόμενο έντυπο των συστατικών επιστολών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (Η αποστολή των συστατικών επιστολών μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά απευθείας από τους συστήνοντες στο email της Γραμματείας (mbads@uom.edu.gr). Παρακαλείστε στο θέμα του email να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συστηνόμενου).
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.
  9. Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις - βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ.
  10. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €3.900 και καταβάλλεται σε έξι δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Εάν ο/η υποψήφιος/υποψήφια εργάζεται, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων από το 0,24% του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ). Οι ενδιαφερόμενοι/δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ΟΑΕΔ.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτηση απαιτείται η κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας (με την αίτηση υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ακριβή και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων) με τους εξής δύο τρόπους: α) ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, υπόψη ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, τηλ. 2310 891212) ή β) με παράδοση στο θυρωρείο. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891212 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.uom.gr/mbads) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mbads@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι Τρίτη & Πέμπτη 15:00-17:00, Τετάρτη 13:00-15:00. Παρακαλούμε για την επικοινωνία μέσω email για την εύρυθμη διευθέτηση των ερωτημάτων.

 *τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται στο τέλος της σελίδας 

   

Ο Διευθυντής

 

του Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων

και Επιστήμη των Δεδομένων

 

Παπαθανασίου Ιάσων

Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font