ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-11-30

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΡ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Λογιστική:
Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ελεγκτική, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική, Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Αναλυτική των Δεδομένων στην Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λογιστική, η Χρήση της Ανάλυσης Δικτύων στην Ελεγκτική, Using Textual Analysis to Gauge Understandability of Financial Reports, Tripple Entry Accounting and Blockchain

12

 

Χρηματοοικονομική:
Artificial Intelligence in the Conditional Time-varying Framework of Multi-factor Models for Equity Risk Premium Estimation, Blockchain Based Approaches for the Tokenisation of Venture Capital, Constant and asymmetric betas, Smart betas and factor investing, Pushing and pulling factors of a Sustainable CAPM (S-CAPM), Fundamental and other variables on the stock price estimation: How do they work?, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Νευρωνικά Συστήματα, Χρηματοοικονομική Διαχείριση Κινδύνων Κυβερνοχώρου - Νευρωνικά Συστήματα, Νευροχρηματοοικονομική και Νευροηθική, Herding behaviour in different asset classes.

10

Πληροφοριακά Συστήματα:
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαδίκτυο και υπολογιστική νέφους, Πληροφοριακά Συστήματα

2

Τραπεζική:
Κίνδυνος και απόδοση τραπεζών, νέα τραπεζικά προϊόντα, τραπεζικός ανταγωνισμός και σταθερότητα, κόστος, κερδοφορία και παραγωγικότητα τραπεζών, δομή και αποτελεσματικότητα τραπεζικών συστημάτων, τραπεζικό κεφάλαιο και κίνδυνος, τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις

 

 

 

 

3

Χρηματοοικονομική Διοίκηση:
Κεφαλαιακή διάρθρωση, Μερισματική πολιτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός, Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης, Πολιτική Μόχλευσης – Χρέους

Χρηματιστηριακές Αγορές και Λειτουργία τους:
Επίδραση μερισματικής πολιτικής στις τιμές των μετοχών, Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και επίδραση στις τιμές των μετοχών, εταιρικές ανακοινώσεις και επίδραση στις τιμές των μετοχών, Αποτίμηση μετοχών - μεταβλητότητα, Αγορές παραγώγων - μεταβλητότητα, ETF’s

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, email: finsecr@uom.edu.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (όπου θα αναγράφεται το γνωστικό πεδίο έρευνας, ο Επιβλέπων Καθηγητής και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (το έντυπο της αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ).

  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

  3. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και επιπλέον είναι κάτοχοι του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας-Επιπέδου Γ2).

  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας.

  5. Αντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία).

  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλου σπουδών (εάν υπάρχουν).

  7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (το έντυπο των συστατικών επιστολών μπορείτε να βρείτε εδώ)

  8. Επίσημα αποτελέσματα GMAT με γενικό βαθμό, τουλάχιστον, 600.

  9. Κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται, τουλάχιστον, τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου των θέσεων (προσχέδιο διδακτορικής διατριβής).

  10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finsecr@uom.edu.gr ή τηλεφωνικά: 2310 891 348, 441, 461.

 

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ανέστης Λαδάς
Αναπληρωτής Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font