Διδακτορικές Σπουδές


 1. Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος καλύπτει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως αυτοδύναμο Τμήμα απονέμει διδακτορικούς τίτλους σπουδών.
 2. Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Οι διατάξεις του Κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
 3. Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου η οποία προάγει την επιστήμη της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος αναμένονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό δυναμικό της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.


  Κατάσταση Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος
   Υποτροφίες - Βραβεία
   Ερευνητικά workshops υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος

   Χώρος Διεξαγωγής:
   Εργαστήριο Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
   Διοργάνωση:
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

   1st workshop phd candidates
   1ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ WORKSHOP
   29 Μαίου 2017
   2nd workshop phd candidates
   2ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ WORKSHOP
   21 Ιουνίου 2018
   3rd workshop phd candidates
   3ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ WORKSHOP
   5 Ιουνίου 2019
   4th workshop phd candidates
   4ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ WORKSHOP
   6 Ιουλίου 2020
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font