Διδακτορικές Σπουδές


  1. Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος καλύπτει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως αυτοδύναμο Τμήμα απονέμει διδακτορικούς τίτλους σπουδών.
  2. Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Οι διατάξεις του Κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
  3. Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου η οποία προάγει την επιστήμη της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος αναμένονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό δυναμικό της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.


    Κατάσταση Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος
      Διδακτορικές Διατριβές Τμήματος