Ιστορικό Τμήματος


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 147/90, άρθρο 2 (ΦΕΚ 56Α/10-04-90) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το πτυχίο που χορηγείται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ισότιμο και αντίστοιχο σε όλες τις περιπτώσεις όπου η κείμενη νομοθεσία απαιτεί πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Λογιστικής ΑΣΟΕΕ ή Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών (άρθρο 6 Π.Δ. 147/90).

Η αποστολή του Τμήματος, σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, άρθρο 3, είναι «…η προαγωγή και η μετάδοση γνώσεων με την έρευνα και τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα…».

Το έτος 2013, συστήνεται η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Π.Δ. 88/90, ΦΕΚ 129/5-6-2013 τ.Α’) την οποία συγκροτούν το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font