Ιστορικό Τμήματος


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 147/90, άρθρο 2 (ΦΕΚ 56Α/10-04-90) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το πτυχίο που χορηγείται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ισότιμο και αντίστοιχο σε όλες τις περιπτώσεις όπου η κείμενη νομοθεσία απαιτεί πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Λογιστικής ΑΣΟΕΕ ή Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών (άρθρο 6 Π.Δ. 147/90).

Η αποστολή του Τμήματος, σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, άρθρο 3, είναι «…η προαγωγή και η μετάδοση γνώσεων με την έρευνα και τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα…».

Το έτος 2013, συστήνεται η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Π.Δ. 88/90, ΦΕΚ 129/5-6-2013 τ.Α’) την οποία συγκροτούν το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.