Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (εξ αποστάσεως)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-02-09

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

(MASTER OF SCIENCE IN SCIENCES OF EDUCATION AND LIFELONG LEARNING: EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τη λειτουργία του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» (Master of Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: Educational Administration and Leadership) (εξ αποστάσεως)

για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά μέχρι και την  Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14.00:

-       Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. 

-       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

-       Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου (το παρόν αρχείο αποτελεί υπόδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο ή κάποιο έτοιμο δικό σας βιογραφικό).

 -       Μια πρόσφατη φωτογραφία 

-       Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

-       Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

-       Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.

-       Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

-       Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. Όταν αυτά προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα αντίγραφα των πτυχίων πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

-       Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών (επίπεδο τουλάχιστον Β2).

-       Για την επαγγελματική εμπειρία οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ή βεβαιώσεις που προέρχονται από τον εργασιακό τους χώρο ή τον φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

-       Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.

-       Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

  • Η φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Ν. 4957/2022, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως 60 ανά ακαδημαϊκό έτος και κατά κατώτατο στα 48 άτομα.
  • Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  • Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 

Κριτήρια επιλογής

πίστωση μορίων

Ο βαθμός πτυχίου

 

ως 20

Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 μόρια για μεταπτυχιακό και 12 μόρια για διδακτορικό)

ως 25

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (5 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου)

ως 15

 

 

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (0,5 μόρια για κάθε έτος προϋπηρεσίας)

ως 5

Πτυχιακή Εργασία

ως 10

Συνέντευξη

ως 25

Σύνολο (μέγιστο)

100

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Master of Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: Educational Administration and Leadership)», καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό νούμερο: 2310870025 και στο e-mail: leadekp@uom.edu.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Προγράμματος: https://www.uom.gr/leadekp 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

 Να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά) στο leadekp@uom.edu.gr μέχρι 9/2/2024 και ώρα 14.00. 

 Και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQRHf1MorYEv7e_jg00VKDAOvJPBXJ3_UbxTyhdQJMsedHQ/viewform?usp=sf_link

(σημείωση: προκειμένου να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα, παρακαλείσθε να περιμένετε πρώτα τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα σας αποσταλεί με emailαπό τη γραμματεία εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησή σας)

 

Ο Διευθυντής του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ευθύμιος Βαλκάνος

Καθηγητής στην Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών

Τμήμα Ε.Κ.Π.

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font