Συντήρηση (χόρδισμα) των είκοσι ενός (21) πιάνων του τμήματος ΜΕΤ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-10-25

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 1/06.09.2018 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 303/07.09.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη συντήρηση (χόρδισμα) των είκοσι ενός (21) πιάνων του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών) για το έτος 2018-2019, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 25.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0412 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV50860000-1).

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font