Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 28120/20.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΔΘ469Β7Ι-Ν96) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση (1) θέσης προσωπικού για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.