Αποτελέσματα εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και σύμφωνα με το άρθ. 2 της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ’Β’/22-6-2020) Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του εν λόγω Πανεπιστημίου, παρέλαβε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αυτά εξήχθησαν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ", σύμφωνα  με τα οποία σε σύνολο 57 εκλεκτόρων - βάσει της αριθμ. 5015/6-7-2020 Πράξης Πρύτανη, η οποία επισυνάπτεται στον παρόν πρακτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

  • Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες : 57
  • Ψήφισαν                             : 51
  • Έγκυρα                               : 51
  • Λευκά                                 : 14
  • Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης : 37

Παρατηρήσεις: Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά. Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ως Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκλέγεται ο μοναδικός υποψήφιος, Καθηγητής, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (αριθμ. πρωτ. αίτησης 140/3-7-2020).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα "ΖΕΥΣ" επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Βαρελάς Ερωτόκριτος                        

Μιχαηλίδης Παναγιώτης                   

Φιλιππιάδης Ελευθέριος

Ακριβούλης Δημήτριος

Καλλιαρέκου Αικατερίνη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και σύμφωνα με το άρθ. 2 της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ’Β’/22-6-2020) Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του εν λόγω Πανεπιστημίου, παρέλαβε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αυτά εξήχθησαν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ", σύμφωνα  με τα οποία σε σύνολο 57 εκλεκτόρων - βάσει της αριθμ. 5015/6-7-2020 Πράξης Πρύτανη, η οποία επισυνάπτεται στον παρόν πρακτικό.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες                57

Ψήφισαν                                               51

Έγκυρα                                                   51

Λευκά                                                     14

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης                 37

 

Παρατηρήσεις: Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά. Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ως Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκλέγεται ο μοναδικός υποψήφιος, Καθηγητής, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (αριθμ. πρωτ. αίτησης 140/3-7-2020).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα "ΖΕΥΣ" επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

 

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή*

 

 

Βαρελάς Ερωτόκριτος                         Μιχαηλίδης Παναγιώτης                    Φιλιππιάδης Ελευθέριος

 

 

                               

                               

                                Ακριβούλης Δημήτριος                       Καλλιαρέκου Αικατερίνη