Προσωρινός Πίνακας Υποτρόφων Φοιτητών και Φοιτητριών ΑΜΕΑ


Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1585/24-11-2022 Προκήρυξη (ΑΔΑ:9Ζ45469Β7Ι-ΔΔΠ),  τον αντίστοιχο Κανονισμό και την εισήγηση της τριμελούς  επιτροπής, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας με σειρά κατάταξης πληρούν οι ακόλουθοι αιτηθέντες φοιτητές/τριες  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

 

Αριθμός πρωτοκόλλου Συνολικά μόρια
1677/29-11-2022 40
1742/1-12-2022 40
1700/30-11-2022 40
1710/30-11-2022 40
1725/30-11-2022 30
1716/30-11-2022 30
1715/30-11-2022 30
1735/01-12-2022 30
1706/30-11-2022 30
1717/30-11-2022 30
1676/29-11-2022 30
1711/30-11-2022 30
1739/1-12-2022 30
1708/30-11-2022 30
1740/1-12-2022 30
1714/30-11-2022 30
1724/30-11-2022 30
1712/30-11-2022 30
1720/30-11-2022 30
1719/30-11-2022 30
1704/30-11-2022 30
1699/30-11-2022 30
1701/30-11-2022 25
1705/30-11-2022 25
1703/30-11-2022 25
1702/30-11-2022 25
1718/30-11-2022 25
1709/30-11-2022 20
1697/30-11-2022 20
1721/30-11-2022 20
1726/30-11-2022 20
1713/30-11-2022 15
1698/30-11-2022 15
1727/30-11-2022 15

 

Βασιλική Οικονομίδου

Προισταμένη Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font