Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024).


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής»

====================================================================

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

====================================================================

 Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 3ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», να υποβάλλουν

 

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έως και 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

στo e-mail: mmsasecr@uom.edu.gr

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών

 

 Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ» απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής» (Master in Music Sciences and Arts).

Γίνονται δεκτοί (μετα από διαδικασία επιλογής):

Αποκλειστικά πτυχιούχοι Tμημάτων Μουσικών Σπουδών ή  Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο Γενικός βαθμός του ανωτέρω προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτάμισυ (7,5) και απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε πτυχιακό ρεσιτάλ και/ή πτυχιακή εργασία, στο πλαίσιο του ΠΠΣ,  με  βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8).

Eπίπεδο Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας:  Καλή γνώση (επίπεδο Β2) ή υψηλότερο.

Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ., περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Χρονική διάρκεια:  Δύο (2) εξάμηνα.

Κόστος: Δωρεάν.

 Αριθμός Εισακτέων: Εισαγωγή μέγιστου αριθμού 45 μεταπτυχιακών φοιτητών.

 Εναρξη Μαθημάτων:  Οκτώβριος 2023.

Εισαγωγικές Εξετάσεις (ακροάσεις/συνεντεύξεις):

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/09 & ΚΥΡΙΑΚΗ 17/09/2023, στο Αμφιθέατρο Τελετών (Ισόγειο, κτίριο Ε).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:       

 • Αίτηση εισαγωγής (υπογεγραμμένη), στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνεται η επιθυμία εξέτασης σε ένα (1) συγκεκριμένο όργανο/φωνή*

[* ως «όργανο / φωνή» νοείται εδώ οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή φωνή που αντιστοιχεί στα καλλιτεχνικά αντικείμενα της οργανικής ή φωνητικής μουσικής εκτέλεσης και διεύθυνσης χορωδίας ή φάκελος συνθέσεων που αντιστοιχεί στα καλλιτεχνικά αντικείμενα της σύνθεσης και ποιητικής. Να σημειωθεί ότι τα καλλιτεχνικά αντικείμενα που σκοπεύει να επιλέξει ο φοιτητής πρέπει να είναι συναφή με το δηλωθέν όργανο/φωνή της ακρόασης].

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, τοποθετημένη στο ειδικό πλαίσιο της Αίτησης Εισαγωγής
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή επικυρωμένου αντιγράφου πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (μαζί με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας). Εάν δεν υπάρχει, προκειμένου να αναγνωριστεί ο  τίτλος σπουδών θα πρέπει: το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί το ΔΟΑΤΑΠ.          Η αναγνώριση των τίτλων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο ή παράρτημα διπλώματος
 • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Β2 ή ανώτερο), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας).  Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Ειδικό Παράρτημα Α2

Ειδικά για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε πίνακες του ETS. Δεκτά γίνονται πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο  ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

*Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας αποστέλλεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, το οποίο  έχει πρώτα   επικυρωθεί από δικηγόροhttps://www.asep.gr/guide/1E_2020/epikyroseis.html

 • Αντίγραφο κάθε άλλου τίτλου σπουδών (επικουρικά)
 • Πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας (σε επίπεδο Β2 ή ανώτερο),εφόσον υπάρχει (επικουρικά).
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Για τη διαδικασία της καλλιτεχνικής ακρόασης, οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός, στο όργανο/φωνή που είχαν αρχικά δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους:

 • Ευανάγνωστη έντυπη ή ψηφιακά καταγεγραμμένη παρτιτούρα (Finale, Sibelius κλπ) του προγράμματος που θα εκτελέσουν σε πέντε (5) αντίγραφα, με τα πλήρη στοιχεία τους
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  σε πέντε  (5) αντίγραφα

Η ύλη των ακροάσεων περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα διάρκειας από 10’ έως 20’ στο όργανο επιλογής του υποψηφίου (δύο τουλάχιστον έργα ή μέρη έργων διαφορετικού στυλ και εποχής)

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος. Για την περίπτωση χρήσης κρουστών ή άρπας οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνεννοηθούν με τη Γραμματεία στο e-mail: mmsasecr@uom.edu.gr ή τηλεφωνικά: 2310-891943.

Όλες  οι υποψήφιες/-οι  οφείλουν να είναι διαθέσιμες/οι για προσωπική συνέντευξη (εφόσον αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Εισαγωγής Υποψηφίων) αμέσως μετά τη λήξη των ακροάσεων.

Σημειώνουμε ότι:

1.Οι πληροφορίες, σχετικά με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (uom.gr)

2. Η πρόσκληση υπακούει στις Μεταβατικές Διατάξεις του Ν.4957/2022 και ο Κανονισμός Λειτουργίας θα τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, βάσει του πρότυπου Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για λόγους εναρμονισμού με τις διατάξεις του Ν.4957/2022.

3. Κατά το διάστημα 31/7-23/8/2023, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές λόγω των θερινών διακοπών.

4. Εάν δεν σας αποσταλεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής σας έως τις 7/09/2023, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Αίτηση εισαγωγής

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font